Omvisingar

På denne sida legg me ut bilete frå omvisingar hjå Venelaget for Gruo3. 3. Siste omvising står øvst på sida

2021

Måndag 15. november

Fem born, som har siste året i barnehagen, og to vaksne frå Nysæter barnehage vitja Venelaget for Gruo måndag. Dei vart tekne i mot av leiar i laget Torbjørn Marthinsen. Han fortalde bitte lite om gruva og kor lange gangane er. Filmen vart synt før borna skreiv seg inn i gjesteboka. Hjelmar på hovudet og toget vart entra med Thor Hauglid som lokførar. Han tok følgjet inn i Høgåsen gruvegang og ut att til portalen. Vandringa inn til den blå grotte vart noko utanom det vanlege då lyset var gått i gangen. Det vart vansdring i mørkret med lommelykt og hjelmlykt. I grottta som ikkje var blå men svart då det ikkje var lys, song dei ein song. Ute i Heishuset att fekk dei diplom for å ha vore i grotta, av Ivar J. Helleland.

Gjestene frå Nysæter barnehage i den blå grotte saman med Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

Torsdag 28. oktober

Etter å ha gått frå Sagvåg skule til Gruo var dei heller våte då dei 25 elevane, 4 lærarstudentane frå HVL-campus Stord og læraren kom til Heishuset torsdag sein morgon. Studentane har tre veker praksis hjå 6. trin ved skulen. Dei ønskte gruvesamfunnet nærare å kjenna og etter turen til Gruo skal elevane arbeida med forteljing som ein lekk i norskfaget. Studentane ønskte å ha gruo som bakteppe, som det seiest.

Gjesten vart mottekne av leiar i Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen, som òg fortalde om gruveområdet. Geir Magne Hamnes fortalde m.a. om steinsamlinga og fjellet i gruo. Filmen om Stordø Kisgruber 1960 vart synt og Thor Hauglid tok gjesten på toget inn i Høgåsen. I gruvegangane var det sparsomt med lys grunna det fuktige vêret og det var berre lys i den ytste delen av Høgåsen der den store hallen berre hadde dagslys frå storsynken. I Sadalen var det ikkje lys, berre i gangen inn til gangdelet til Blå grotte.Dermed vart det diverre ei amputert omvising, men dei kom inn i den store hallen i Høgåsen og fekk orientering der. På vandring ut att var det fleire stogg med orientering frå Torbjørn Marthinsen.

I ladehallen i Høgåsen framførte elvane ein song. Foto Tor Resser ©

Attende i Heishuset åt elvane nista før dei gjekk attende til skulen der dei skal skriva forteljing om opplevinga i Gruo.

Laurdag 16. oktober

Denne helga hadde Hordaland sogelag lokalhistoriske dagar på Stord der det òg vart avvikla årsmøte sundag. Laurdagen var sett av til vitjing til Stordø Kisgruber med eit mangslunge program. Dei 29 utsendingane vart ønskt velkomne av Kjellbjørg Lunde frå Stord Sogeleg og leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen ønskte velkomen til Gruo og Venelaget for Gruo. Ordførar Gaute S. Epland fortalde om Stord kommune, Torbjørn Marthinsen fortalde om gruveanlegget og Ivar J. Helleland om det å veksa opp i gruvesamfunnet. Filmen om Stordø Kisgruber vart òg synt.

Til lunsj vart det servert betasuppe.

Deltakarane fekk servert kaffi/te og litt å bita i då dei kom og betasuppe til lunsj. Gjestene fekk hjelm på hovudet, entra toget i to puljer med Rune Marcussen som lokførar og tok dei inn i fjellet. Der var det omvising med Torbjørn Marthinsen og Ivar J. Helleland som forteljarar i Sadalen gruvegang.

Torbjørn Marthinsen til høgre var omvisar og forteljar for den eine gruppa…..
…og Ivar J. Helleland, med ryggen til, var forteljar og omvisar for den andre gruppa. Alle bileta foto Tor Resser ©

Ute i dagen att vart det servert kaffi/te og endå noko å bita i før utsendingane vart «slepte fri» og kunne ta seg rundt å sjå anlegget frå utsida. Ingvild Skaret Sortland, Britt Furre og Bjørg Helleland gjorde ein formidabel innsats med mat og servering. Utsendingane skrytte uhemma av opplevinga i Gruo.

Onsdag 13. oktober

Formannskapet i Stord kommune hadde lagt møtet til Stordø Kisgruber og Heishuset onsdag. Ordførar Gaute S. Epland fortalde at det var tidlegare ordførar Harry Herstad som i si tid ønskte eit formannskapsmøte lagt til Gruo, men så døydde han brått og tanken vart lagt bort. Epland ønskte å ta tanken opp att og no var tida inne.

Før sjølve formannskapsmøtet orienterte Geir Magne Hamnes frå Venelaget for Gruo om laget og arbeidet og vidare planar. Fleire av medlemene i formannskapet roste VfG for arbeidet laget har lagt ned og ordføraren nemnde at området er «skatten i Stord». Kanskje kan det verta kommunal løyving til drifta i budsjettet for 2023. For komande år er budsjette alt ferdig.

Geir Magne Hamnes, ståande, orienterer formannskapet om VfG.

Vidare la Ole Jakob Eide frå Atheno fram ideane og tankane om Gruo som turistmål komande sommar, som eit pilotprosjekt. Då skal det vera faste opningstider i sommarmånadene, omvisarar og forteljarar henta utanfrå VfG, som får betaling for arbeidet. Dei vert administret av Visit Sunnhordland/Geopark Sunnhordland.

Leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen, fortalde kort om gruveområdet, storleik o.l., før det vart ei kort omvising i gruvegangen inn under Sjakttårnet, og tur opp i tårnet.

Formannskapet i gruvegangen under Sjakttårnet, til høgre Torbjørn Marthinsnen. Båe bileta foto Tor Resser

Onsdag 29. september

To omvisingar onsdag, Kartverket Vestland, kontoret Bergen, seks personar, om føremiddagen og If skadeforsikring, 18 personar, om ettermiddagen. I denne gruppa var tilsette frå Ålesund i nord til Rogaland i sør. Båe gruppene vart helsa velkomne av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Han fortalde òg om gruveanlegget medan Ivar J. Helleland fortalde om korleis det var å veksa opp i eit gruvesamfunn. Han kåserte òg for If-gruppa om raidet på Stordø Kisgruber natta 24. januar 1943. Det var etter særleg ønskje frå Rune Eikeland, frå stordkontoret.

Kartverket Vestland fekk fottur inn til den store hallen i Sadalen gruve med Ivar J. Helleland som forteljar og omvisar.

Kartverket Vestland, konoret Bergen, vart tekne imot av Ivar J. Helleland til venstre og leiar av VfG Torbjørn Marthinsen til høgre.

If Skadeforsikring fekk togkøyring inn i Høgåsen gruve og ut att til portalen der dei steig av og vart delt i to grupper. Geir Magne Hamnes forteljar og omvisar for den eine gruppa og Ivar J. Helleland for den andre. Turen gjekk inn i Sadalen gruve.

Ivar J. Helleland fortel om korleis det var å veksa opp i gruvesamfunnet til If skadeforsikring. Båe bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 11. september

Samfunnet tek så smått til å koma attende til normale former att. Mellom anna med at Venelaget for Gruo laurdag fekk vitjing av geologistudentar frå UiB., for første gong sidan 2019, grunna kovid-19. Ut av bussen kom eit tjuetals studentar og professorane Ingunn Thorseth og Rolf Birger Pedersen. Dei var svært nøgde med å endeleg vera attende hjå VfG, som på si side var nøgd med å får vitjing att.

I Heishuset fekk gjesten den vanlege informasjonen om gruveanlegget ved leiar Torbjørn Marthinsen og om livet i gruo ved Ivar J. Helleland. Filmen med glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt, før gjestene fekk hjelm på hovudet og gjekk ut i regnet til Sadalen og Høgåsen gruvegangar. Omvisarar og forteljarar var Marthinsen og Helleland, litt om kvar andre. Vandringa enda allar inst i Høgåsen gruvegang, der studentane vart «slepte laus» og dei kunne forska og leita etter interessante mineral på eigahand. Det vart opplyst at ein student har teke mastergraden der m.a. studiar av gruvene på Litlabø gjekk inn i mastergradarbeidet. Steinsamlinga til VfG vart nøye studert.

Allar inst i Høgåsen gruvegang, til høgre Rune Marcussen frå VfG, vidare mot venstre professorane Ingunn Thorseth og Rolf Birger Pedersen.
Studentane var ivrige etter å leita etter interessante mineral. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 2. september

3. trinn ved Litlabø skule hadde omvising inne i Sadalen gruve tysdag. Torsdag fekk dei omvising på utsida av gruva, opp til storsynken i Høgåsen. Som vanleg var det Torbjørn Marthinsen som viste veg og fortalde. På turen gjekk dei framom fleire opne, inngjerda synkar (hòl) ned i gruva. Turen gjekk rundt Høgåsen til Jappaløkjen og vart avslutta på den gamle idrettsplassen ved Rødkleiv etter ein times tid.

Klassen ved gjerdet rundt storsynken i Høgåsen. Til venstre vegvisar Torbjørn Marthinsen. Foto Tor Resser ©

Tysdag 31. auguat

To nye trinn frå Litlabø skule møtte hjå Venelaget for Gruo tysdag. Først ut var trinn 3, 12 elevar, fem omvisarar og lærar, som ville ha togtur inn i fjellet og omvising, med eigne omvisarar. I vår vart det laga kurs for interesserte elevar som kunne tenkja seg å fortelja og visa om. Omvisarar var Lotte, Mathea, Noah, Nataniel og Teodor. Turen gjekk i Sadalen gruve med stogg fleire stader på vegen der omvisarane fortalde kort.

Trin 3 i den store hallen i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Litt seinare tysdag kom trinn 1., 12 elevar og to tilsette, Dei fekk tur opp i Sjakttårnet slik første trinn ved skulen vil få framover. Dei vart òg tekne med ein snartur inn under tårnet og til sjakta med Torbjørn Marthinsen som leiar.

Førtse trinn klare til å entra Sjakttårnet, i bakgrunnen. Med cap til høgre i bakgrunnen, Torbjørn Marthinsen. Foto Tor Reser ©

Tysdag hadde Stord kommune vitjing av representantar frå seksjon for kulturarv frå Vestland fylkeskommune. M.a. ønskte kulturetaten i Stord kommune at gjestene, Berit Vik og Rune Naustvik, fekk ein tur til Stordø Kisgruber. Frå kommunen møtte Ragnhild Tveit og Per Jarle Valvatne. Dei vart tekne imot av leiar i VfG Torbjørn Marthinsen. I Heishuset fekk dei informasjon om gruveanlegget og storleiken, særleg under bakken. Vidare var det vandring inn til den store hallen i Høgåsen. Gjestene var imponert og oppglødde over kva dei fekk oppleva, om dei ikkje hadde tid til å sjå alt.

I den store hallen i Høgåsen gruve. Frå venstre Berit Vik, Torbjørn Marthinsen, Ragnhild Tveit, Per Jarle Valvatne og Rune Naustvik. Foto Tor Resser ©

Måndag 30. august

Kontakten og samarbeidet mellom Venelaget for Gruo og Litlabø skule held fram i haust. Først ut var trinn 2. 12 elevar og ein lærar møtte i Heishuset og fekk innføring i kva som er i huset, og informasjon om gruvegangane, både på kart og i røyndom. Dei vart tekne med på ein kort tur i gruvegangen under Sjakttårnet og ein sving bortom sjakta.

Trinn 2 ved Litlabø skule som snarast er ei sving innom gruvegangen under Sjakttårnet. Til høgre Torbjørn Marthinsen som var forteljar og omvisar. Foto Tor Resser ©

Onsdag 11. august

Eit godt førtitals medlemer frå Austevoll Pensjonistlag vitja Venelaget for Gruo onsdag. Dei vart tekne imot av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Han orinterte om gruveområdet medan Ivar J, Helleland fortalde om gruvesamfunnet. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber vart synt. 18 av gjestene, delt i to grupper leia av Torbjørn Marthinsen og Ivar J. Helleland, vart med på gruvevandring i Sadalen gruve. Dels køyrt inn med toget, dels tur til fots.Gjestene skreiv seg òg inn i gjesteboka.

Den eine gruppa vart leia av Torbjørn Marthinsen, med kvit t-skjorte.
Ivar J. Helleland, med kvit t-skjorte i bakgrunnen, leia den andre gruppa. Her i den store hallen i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 30. juni

Den etter måte nye leiaren for eining kultur i Stord kommune, Anne Lene Østvold Jordåen , har gjeve uttrykk for å vitja og få orientering om Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Onsdag tok ho turn til Gruo, med seg hadde ho Ragnhild Tveit og Trond Onarheim frå same eining. Leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, og Ivar J. Helleland tok gjestene imot. Dei orientert om gruveområdet og det vart òg fortald om kor tungt det til tider har vore å få ordentleg kontak med Stord kommune. Kommunikasjonen eingingane mellom har ikkje vore god nok, er intrykket VfG sit att med. Filmen om Stordø Kisgruber 1960 vart synt.

Med hjelm på hovudet vart dei køyrd inn i stoll Høgåsen og gjekk av på Høgåsen stasjon. Derfå var det vandring vidare inn i stoll Sadalen, til plata. Heile vegen vart dei grundig «fora» med informasjon om gruvene og gruvesystemet. Ikkje langt frå tre timar tok heile omvisinga. Gjestene var særs godt nøgde med kva dei fekk høyra og sjå, og har gjort seg kjende med arbeide VfG har lagt ned med tett opp mot 70.000 dugnadstimar.

Torbjørn Marthinsen syner ei minisvovelkisåre i stoll Sadalen, Til venstre Ragnhild Tveit og Anne Lene Østvold Jordåen, til høgre Trond Onarheim. Fotot Tor Resser ©

Onsdag 16. juni

Valvatna FUS Barnehage vart den siste barnehagen som vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo før sommaren. 16 ivrige born og tre tilsette vart tekne imot av Ivar J. Helleand i Heishuset. Han samtalte med borna som var ivrige til å snakka og å stilla spørsmål. Det var endå til nokon som hadde oldefar som hadde arbeidd i gruo då den var i produksjon. Gjestene fekk sjå filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 og sat som lys og følgde med.

Etter å ha skrive seg inn i gjesteboka, med eller utan påhalden penn, fekk dei hjelm på hovudet og vart køyrt med tog, med Torbjørn Marthinsen som lokførar, inn i Høgåsen gruve og ut att til portalen der dei gjekk av og Ivar tok dei med, synte veg og fortalde inn til den blå grotte. Der song gjestene, lyset vart sløkt slik at dei fekk sjå og kjenna kor mørkt er er i gruva utan lys.

I gangdelet Sadalen gruve og blå grotte vart det sunge om grevlingen som heng i taket. Foto Tor Resser ©

Tysdag 15. juni

Tysdag var siste omvising for skuleklassar hjå Venelaget for Gruo våren 2021. Då vitja to klassar , A og D, frå Stord ungdomsskule Stordø Kisgruber og venelaget. Klasse C og B vitja gruo måndag, til saman 115 elevar og lærarar, 58 måndag og 57 tysdag. I heishuset vart dei tekne imot og fekk informasjon om gruvedrifta og gruvesamfunnet. Filmen med glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt.

Elevane fekk informasjon og såg filmen om Stordø Kisgruber i Heishuset. Foto Tor Resser ©

Elevane vart delt i tre grupper kvar av dagane, fekk hjelm på hovudet og vart køyrt med tog inn i Høgåsen gruve og ut att til opninga der dei gjekk av. Geir Magne Hamnes, Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen var omvisarara og forteljarar i Sadalen gruve.

Søndag 13. juni

Søndag inviterte Stord og Nysæter sokn til felles familiegudsteneste i parken i Gruo. Med på gudstenesta var prestane Jørgen Knudsen og Olav J. Oma, kyrkjelydspedagog Elisabeth Fauskanger og organist Noah Wibe. Venelaget for Gruo var invitert til å fortelja litt om arbeidet og oppgåvene. Leiar av VfG, Thorbjørn Marthinsen, gav ei stutt utgreiing for lyden.

Felles familiegudsteneste i parken i Gruo søndag
Prestane Jørgen Knutsen og Ole J. Oma leia gudstenesta.

Det var høve til omvising i Sjakttårnet og 24 personar melde seg på. Dei vart delt i to grupper kvar på 12 med Ivar J. Helleland som forteljar og leiar i eine gruppa og Torbjørn Marthinsen som leiar av den andre gruppa.

Torbjørn Marthinsen, i midten med kvit T-skjorte, leia den eine av gruppene i Sjakttårnet. Båe bileta foto Tor Resser ©

Veke 23

Litlabø skule og Venelaget for Gruo har hatt godt samarbeid og i veke 23 vart samarbeidet ført vidare. Skulen hadde sett av fire av fem skuledagar til omvising i gruo. Det spesielle var at elevar frå skulen var forteljarar (guidar) for elevane på skulen. Varierande prestasjonar somme hadde det i seg å guida, ung alder til tross, andre vart meir usikre. Men alt i alt ei ny oppleving for dei 10 elevane som fekk høve til å guida. Følgjande var guidar:

Nora og Andreas, Nora får rettleiing av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen.
Noah
Theo og Emira,
Mathea Lovise og Alva Louise
Lotte, får lyshjelp av Torbjørn Marthinsen. Alle foto Tor Resser ©
Dorthe og Amalie, foto Litlabø skule ©

Fredag 4. juni

68 elevar og 6 lærarar mønstra hjå Venelaget for Gruo fredag morgon etter å ha sykla frå Nordbygdo ungdomsskule, om Sagvåg, til Litlabø. Sykleturen gjekk godt, ei punktering men det var like før målgang. Leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen ønskte gjestene velkomne til Stordø Kisgruber og venelaget. Han fortalde om gruva og storleiken, særleg det som er under baken som ikkkje er å sjå. Ivar J. Hellleland skule, i utgangspunktet, fortelja om samfunnet Gruo, men det vart stilt så mange spørsmål at den forteljinga måtte han stort sett hoppa over.

Elevane frå Nordbygdo ungdomsskule får høyra om gruveområdet av Torbjørn Marthinsen, til venstre i biletet, i Heishuset. Foto Tor Resser ©

Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt, elevane vart delt i tre grupper før dei skreiv seg i gjesteboka, fekk hjelm på hovudet og vart køyrde med tog inn i Høgåsen gruve. Ute att ved inngangen gjekk gruppene av og vart tekne med inn i Sadalen gruve. Geir Magne Hamnes var leiar for den eine gruppa med Knut Ekse som følgjar bak, Ivar J. Hellleland leia den andre gruppa med Bjørg Helleland som føgjar bak, og Torbjørm Marthinsen var lokførara for alle gruppene og var leiar for siste gruppa med Britt Furre som følgjar bak. Omvisinga i gruva gjekk greit og elevane var gode å spørja om det eine og hint

Onsdag 2. juni

63 elevar og lærarar frå 6. trinn ved Langeland skule sette seg på sykkelsetet og trødde til Litlabø og Stordø Kisgruber. Der vart dei tekne imot av leiaren i Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen. Dei tre klassane, A, B og C tok seg ei matøkt før dei vart bedne inn i Heishuset der leiaren i VfG fortalde om gruveområdet og samfunnet den gongen . Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt.

Leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen i kvit T-skjorte, fortel om gruvesamfunnet.

Elevane fek hjelm på hovudet og vart klassevis tekne med på tog med Thor Hauglid som førar, inn i fjellet der vandringa gjekk i Sadalen gruve. Wilfred Sætre var vegvisar og forteljar for klasse A med Knut Ekse som sikring bak. Klasse B hadde geologen til VfG, Geir Magne Hamnes som forteljar og kjentmann med Britt Furre som sikring bak. Klasse C fekk Torbjørn Marthinsen som kjentmann og forteljar med togførar Thor Hauglid som sikring bak.

Langelandelevane hadde matøkt på utsida av Heishuset. Båe bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 1. juni

Også i år ønskte Sagvåg Maritime Fus barnehage å leiga Heishuset hjå Venelaget for Gruo til avslutningsfest for borna som sluttar i sommar og byrjar i 1. klasse på skule til hausten. Fetsen byrja med togtur for borna inn i Høgåsen og ut att til Høgåsen stasjon. I den store hallen song borna to songar, to gongar for stolte foreldre og føresette.

Dei 13 borna song for foreldre og føresettei hallen i Høgåsen gruve.
Stolte tilhøyrarar koste seg då borna song. Båe bileta foto Tor Resser ©

Attende i heishuset heldt festen fram med helsingar, gåver og anna til borna.

Måndag 31. mai

20 kvinner frå Skjold Bygdekvinnelag vitja Venelaget for Gruo måndag kveld. Laget var på blåtur, berre dei mest innvigde visste kor ferda skulle enda, men før så langt hadde dei vorte villeia med å køyra «halve Haugalandet» på kryss og tvers. Leiar av venelaget, Torbjørn Marthinsen, tok gjestene imot og fortalde deretter om gruveanlegget. Ivar J. Helleland fortalde om gruvesamfunnet den gongen. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt. Med hjelm på frisyren entra kvinnene toget med Thor Hauglid som lokkførar til inst i Høgåsen gruve og ut att til portalen. Der steig gjestene av og Ivar J. Helleland fortalde og synte veg til den store hallen i Sadalen gruve.

Ivar J. Helleland til høgre fortel om den 450 millionar år gamle fjellformasjonen i
den store hallen i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Frå hallen gjekk gjestene attende til toget som tok dei til heishuset. Der vart det servert betasuppe, kaffi og kringle ved Ingvild Skaret Sortland, Britt Furre og Karin Folvik Bergenhus, medan drøsen gjekk.

Fredag 21. mai

3. klasse B stud.spes. ved Stord vidaregåande skule vitja Venelaget for Gruo fredag. Ønskjet var å gå djupare i lokalsoga. Klassen, 20 elevar og ein lærar, vart tekne imot av leiar for venelaget Torbjørn Marthinsen. Han gav ei orientering om gruveanlegget medan Ivar J. Helleland fortalde om dagleglivet i gruo den gongen. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber vart synt, før gjesten fekk hjelm på hovudet vart tekne på tog, med Thor Hauglid som lokføra, i to grupper inn i fjellet med Helleland og Marthinsen som kjentmenn og forteljarar. Bakdamer var Ingvild Skaret Sortland og Britt Furre.

Klasse 3 b studie spes. frå Stord vgs får orientering om gruveanlegget, av Torbjørn Marthinsen, i Heishuset. Foto Tor Resser ©

Søndag 9. mai

16 medlemer frå Norsk Geologisk Forening avd. Bergen vitja Venelaget for Gruo søndag.Dei vart tekne imot av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen etter å ha skrive seg på «koronaliste». Marthinsen fortalde om gruva, medan Ivar J. Helleland fortalde om gruvesamfunnet den gongen. Filmen med glimt frå Stordø Kisgruber vart synt før gjestene vart hjelma opp og delt i to grupper, åtte i kvar, og gjekk til Sadalen gruve. Leiar og forteljar for eine gruppa var Geir Magne Hamnes med Torbjørn Marthinsen som bakmann.

Geir Magne Hamnes til høgre var leiar og forteljar for den eine gruppa.

Ivar J. Hellenad nærast med grøn hjelm, med Wilfred Sætre som bakmann, var leiar og forteljar for den andre gruppa,Her i den store hallen i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Gjestene tykte vel om omvisinga og kva dei fekk sjå og oppleva. Mellom anna fekk dei med seg steinprøver dei kunne ta heim og undersøkja nærare. Vel ute i dagen att rigga dei seg til med gril og mat like utanfor døra til Heishuset, der dei kunne trekkja inn då regnet kom.

Måndag 26. april

Ny barnehage som ikkje har vore hjå Venelaget for Gruo før. Måndag kom 10 spente born og tre vaksne frå Dåfjorden barnehage til Gruo og vart tekne imot av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Etter ei kort innføring om gruva vart filmen frå 1960 synt før gjesten vart hjelma opp og entra toget med Thor Hauglid som lokførar. Han køyrde til endes på sporet og ut att og stogga ved portalen. Der steig gjestene av og Torbjørn tok dei med inn til den blå grotte. Lyset vart sløkt og dei fekk oppleva kor mørkt det kan vera i gruvegangane. Ute att ved toget, fekk borna plukka seg ein stein å ta med seg heim som eit minne om turen, i tillegg til at dei fekk diplom for å ha gått tur retur den blå grotte.

På vandringa inn i gruvegangen fekk borna freiste seg med bor i fjellet, som ein «ordentleg gruveslusk». Foto Tor Resser ©

Tysdag 20. april

Reidun Rykkje og Ole Jakob Eide frå Atheno hadde sagt seg interessert i å få omvising hjå Venelaget for Gruo. Målet med turen var å få sjå kva VfG har å by med tanke på turisme. Dei vart mottekne av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. I Heishuset fekk dei ei brei innføring om gruvene, m.a. storleik, for det meste ligg under bakken og er ikkje å sjå eller er tilgjengeleg. Men i fjellet på bakkeplan er det to gruvegangar publikum kan takast inn i. Dei fekk òg sjå filmen då gruvene var i produksjon i 1960. Turen gjekk til og i Sadalen gruve.

Ole Jakob Eide og Reidun Rykkje frå Atheno saman med Torbjørn Marthinsen i den store hallen i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Gjestene var svært imponert over kva dei hadde fått høyra og sjå, og meinte at dette kan verta ein turistmagnet om faste former for omvising kan finnast.

Måndag 19. april

Tradisjonen tru, er vorte tradisjon etter kvart, vitja Sagvåg Maritime FUS Barnehage, Venelaget for Gruo måndag. 15 forventingsfulle born i «avgangsklassen» ved barnehagen møtte saman med fire vaksne. Dei vart tekne imot av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Han fortalde litt om gruo før i tida før gjesten fekk sjå filmen om gruvene i 1960. Dei sat som lys dei sju minuttane filmen varte og følgde intenst med.

Så var det på med hjelmar, premiere for nye hjelmar. Toget vart entra og lokførar Thor Hauglid køyrde dei til endes på sporet i Høgåsen og ut att til portalen der dei gjek av og rusla inn til den blå grotte med Torbjørn som forteljar og vegvisar. For å syna kor mørkt det er i fjellet, vart lyset sløkt ein augneblink. Alle borna fekk diplom for å ha vore i grotta.

I den blå grotte song borna for Torbjørn i kvit t-skjorte. Fot: Tor Resser ©

Torsdag 8. april

Siste klasse ut frå Litlabø skule for å få omvising på området til Venelaget for Gruo, var 1. klasse. Dei vart ikkje tekne med til den tidlegare dammen i litle Dyråsen, men inn og opp til øvste avsats i Sjakttårnet, og under Sjakttårnet, for å få ei viss kjensle av å vera inne i fjellet. Som vanleg på desse turane var det leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen, som synte veg og fortalde til dei 13 elevane og to vaksne som var med.

Klassen komen inn i Sjakttårnet der dei fekk sjå korgene, til venstre, som gjekk ned gjennom den 750 meter djupe sjakta. I orange jakke Torbjørn Marthinsen. Foto: Tor Resser ©

For meir info om kvifor klassen ved skulen vert tekne med på omvising, scroll ned til tysdag 9. mars.

Fredag 26. mars

7. klasse frå Litlabø skule var den siste som fekk tur til Dyråsen i år. 12 elevar og ein lærar møtte i Heishuset. Der gav leiar av Venelaget for Gruo, Torbørn Marthinsen, den vanlege orienteringa om gruveområdet over og særleg under bakken.

Turen gjekk om Børtveitsmio til Dyråsen og inn i det som ein gong var siste bassenget til vatnet som vart nyta i vaskeriet til Stordø Kisgruber.

7. klasse i bassenget der vatnet kom inn frå hovudbassenget i Jappaløkjen. Torbørn Marthinsen til venstre i orange jakke. Foto Tor Resser ©

For meir informasjon scroll ned til tysdag 9. mars.

Saknar de 1. klasse, kjem den onsdag 8. april. Klassen har ikkje vore i Sjakttårnet, og vert teken med der.

Torsdag 25. mars

Då var turen komen til den nest yngste klassen, klasse 2, til å ta turen til Dyråsen. 16 elevar og tre vaksne stilte i Heishuset der leiar i Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen fortalde om gruva, gangane, freista syna kor stort gruveområdet er, ikkje minst under jorda, og han fortalde om vaskeriet. På veg mot Dyråsen gjekk turen m.a. innom smio frå Børtveit.

I Dyråsen gjekk turen i den tidlegare dammen som leverte vatn til vaskeriet. Inst i dammen fek dei sjå kor vatnet kom inn frå Jappaløkjen.

2.klasse samla inst i den tidlegare dammen til vaskeriet. Torbjørn Marthinsen i orange jakke, var vegvisar og forteljar.Vatnet kom ut av hòlet til høgre i biletet. Foto Tor Resser ©

For meir informasjon scroll ned til tysdag 9. mars

Tysdag 23. mars

Tysdag var det 6. klasse, 14 elevar og tre tilsette, ved Litlabø skule som tok turen til Dyråsen, åsen bak der vaskeriet til Stordø Kisgruber låg. Åsen var viktig for vassforsyniga til vaskeriet, og til busetnaden kring verksemda. I åsen var det bygt eit vassbasseng. Turleiar og forteljar var Torbjørn Marthinsen, nyleg attvald som leia av Venelaget for Gruo .Før turen ut i terrenget, vart det ein svipp innom Heishuset der det vart fortald litt meir om vaskeriet og kor dei ulike bygningane på anlegget låg.

6. klasse i dyråsen der vatnet kom inn i bassenget gjennom opninga litt til venstre for midten i biletet. Heilt til venstre Torbjørn Marthinsen. Foto Tor Resser ©

Meir info. scroll ned til tysdag 9. mars.

Måndag 22. mars

Tiltaket med å syna elvar og lærarar området til Stord Kisgruber held fram, etter ein koronastopp. Måndag var turen komen til 4. klasse for å få omvising i Dyråsen. Elevane, 17 pluss tre lærarar, møtte i Heishuset der dei fekk eta nistematen og fekk informasjon om området av leiar i Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen.

Elevane i den tidlegare dammen for vatnet til vaskeriet til Stordø Kisgruber. Vatnet vart henta frå Jappaløkjen og kom til dammen i Dyråsen gjennom opninga til venstre i biletet. Foto Tor Resser ©

For meir info sjå under, tysdag 9. mars.

Tysdag 9. mars

Ny omvising, litt utanfor det tradisjonelle gruveområdet. Våren 2020 fekk dei sjuk klassane ved Litlabø skule omvising i Sjakttårnet på gruveområdet. Tiltaket vart gjort for å at elevane skal få vita korleis det var i området då det var gruvedrift og å knytta eit tettare band mellom skulen og Venelaget for Gruo då gruveområdet ligg i nærmiljøet til skulen og er såleis granne.

Tiltaket held fram i år og turen går til Dyråsen, åsen bak der vaskeriet ein gong låg. I åsen var det sett opp transformatorstasjon og bygt dam for vatnet som vart nytta i vaskeriet for å vaska ut svovelkisen frå berget. Mange har nok gått turen til Dyråsen, men det er nok dei som ikkje veit kva vatnet i dammen vart nytta til.

Elevane ved trafostasjonen i Dyråsen. Kjentmann og forteljar var leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen, som peikar på eit tilsutla maleri på veggen. Foto Tor Resser ©

Første pulje ut var 3. klasse, 19 elevar og to lærarar. Dammen er borte og attgrodd, men demninga og røyret inn til og ut frå dammen syner framleis. Dammen fekk vatnet frå Jappaløkjen gjennom ei bygt renne fram til dammmen via ein viadukt bygt kring 1910-1911, over eit dalføre. I 1922 var det lagt røyr i bakken gjennom dalen til dammen og viadukten vart riven.

Tysdag 23. februar

bArk, Barnas Røde Kors, ønskte å koma på omvising hjå Venelaget for Gruo. Det var dei velkomne til, men på ein måte litt amputert omvising. For det første koronarestriksjonar, for det andre nett over med ein kald vinter som hadde sett mykje av det elektriske anlegget uta av funksjon, og for det tredje is i gruvegangane, som gjestene helst ville sjå.

Men bArk kom likevel, 11 born og seks vaksne. Dei vart tekne imot av leiar av laget Torbjørn Marthinsen, etter at dei var smitteprotokollbokførte og vaska hender med antibac. Marthinsen fortalde kort om anlegget, filmen om Stordø Kisgruber vart synt før turen gjekk til topps i Sjakttårnet med Ivar J. Helleland som trappeførar og forteljar. Lyset var borte i tårnet men bArk hadde med eigne lykter.

Ein del av gjesten på den første avsatsen i Sjakttårnet. Her vart vognene frå gruva, fulle av stein, tekne ut av heiskorgene og køyrt ut til kolportøren, til venstre , der vognene vart vende oppned og steinen fall ned i storknusaren. Til høgre Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

2020

Fredag 2. oktober

Frå grannekommunen sørom Bømlafjorden, Sveio, rulla det fredag fire-fem bilar opp foran heishuset i Gruo. 10 tilsette i Sveio kommune frå plan-og utbyggingsavdelinga var på kombinert fagtur/lagbygging. Turen byrja fredag, i Fitjar, der dei m.a. hadde vitja hyttefeltet Kråko. Men desserten, som han sa Bjarne Hetlesæter, ville dei ta hjå Venelaget for Gruo.

Her vart dei tekne vel imot ved leiaren Torbjørn Marthinsen som fortale om Gruo den gongen anlegget var aktivt. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt, før gjestene entra toget med Jarle Lorentsen som lokførar, tok dei inn i stoll Høgåsen. Vandringa gjekk til Sadalen gruve der Geir Magne Hamnes og Torbjørn Marthinsen var omvisarar og forteljarar.

Delegasjonen frå Sveio kommune i den store hallen i Sadalen gruve. Torbjørn Marthinsen og Geir Magne Hamnes i gule hjelmar til venstre. Foto Tor Resser ©

Torsdag 1. oktober

Det har vore langt og lenge mellom skuleklassar som har vore på omvising hjå Venelaget for Gruo i år. Årsaka er openberr, Covid-19 pandemien. Men torsdag rulla 64 elevar og seks lærarar frå 5. klasse ved Langeland skule, dei fleste på sykkel, opp framfor Heishuset. Gjestene vart leia inn i Heishuset på rekke og rad og i døra fekk dei nokre dråpar desinfeksjonssprit i nevane. Leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, ønskte velkomen, fortalde om gruo den gongen og filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt. Kvar klasse entra toget med Thor Hauglid som lokførar, og vart køyrt i tre puljer inn i Høgåsen. Der vart dei tekne imot av forteljar og omvisar på tur inn i Sadalen gruve. Stort sett var elevane interesserte i å høyra om gruva og arbeidet der.

Torbjørn Marthinsen, med ryggen til, fortalde klasse A om fallort og stigort. Med som baktropp var Thor Hauglid.
Geir Magne Hamnes med gul hjelm, var forteljar og omvisar for klasse B med Jarle Lorentsen som baktropp. Her i den store hallen i Sadalen gruve.
Ivar J. Helleland, i kvit t-skjorte, tok klasse C med til Sadalen gruve, her ein stopp ved dokaggen. Sikringsmann bak var Knut Ekse. Alle bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 19. september

Ein venegjeng med Britt og Torger Tvedten som vertar, vitja Venelaget for Gruo laurdag. I fleire år har gjengen m.a. vore på Kanariøyane og gått fotturar der. I år var ikkje det mogeleg, difor Stord og m.a. Gruo.

Gjestene vart mottekne av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen. I Heishuset noterte dei seg på mogeleg smittesporingsliste og antibakka seg. Filmen om Stordø Kisgruber i 1960 vat synt og Marthinsen fortalde om anlegget, før turen gjekk inn i stoll Sadalen, med meir informasjon frå leiaren på vegen. I gjengen var det både tilreisande og lokale vener. Dei uttrykte alle vel om omvisinga.

Venegjengen i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar og forteljar Torbjørn Marthinsen i kvit T-skjorte. Foto: Tor Resser ©

Sundag 30. august

Første pulja på omvising i Sjakttårnet. Til høgre omvisar Ivar J. Helleland. Foto: Tor Resser ©

21. mai, Kristi Himmelfartsdag, hadde Nysæter og Stord kyrkjelydar planlagt friluftsgudsteneste i parken ved Stordø Kisgruber. Covid-19 utbròtet sette stoppar for det. Ny dato vart sett til sundag 21. juni, men då var det regn og lite eigna til gudsteneste ute. Men kyrkjelydane gav seg ikkje, ny dato, 30. august vart sett og dagen rann, om ikkje med skinnande sol, ho kom om ettermiddagen, vart gudstenesta halden i parken.

Etter avtale med Venelaget for Gruo, vart det ope Heishus, omvising i Sjakttårnet, like til topps, og omvisng i fjellet under tårnet. Til stades for VfG var Geir Magne Hamnes, Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen. Til saman 30 personar var innom Heishuset og skreiv seg på smittevernregistrering før dei fekk puljevis tilgang til omvising. Borna som hadde vore til topps i tårnet, fekk tårndiplom då dei kom ned.

Sundag 16. august

Sundag hadde VfG storfin vitjing frå Dresden i Tyskland. Matthias Richter og sambuar Ute Meneses hadde teke turen til Stord medan dei ferierte på Tysnes. Matthias Richter er ingen kvensonhelst for VfG. Det var nemleg frå han VfG fekk det vesle grøne loket «Geito».

Matthias Richter køyrer «Geito» sundag, ivrig som ein gutunge.

Soga om «Geito» er lang, men krot fortald fekk han i byte ein «rustklump» av eit Montania-lok som var henta ut frå gruvegangane i Høgåsen i 1995 mot at VfG fekk «Geito». Det var av same type som eit lok som gjekk i Gruo på 1940 og -50 talet. «Geito» kom til Gruo i juni 2005.

Frå venstre Ute Meneses, Per Ivar Tautra, Matthias Richter, Torbjørn Marthinsen og Ivar J. Helleland.

Richter var attende i Gruo i 2008 for å «helsa på» Geito. Den gongen var det smått med spor å køyra loket på, difor ønakte han å koma attende i år då han var på Tysnes lkevel. Gjestene fekk køyra tog til endes på sporet i Høgåsen gruvegang, kring 250 meter inn i fjellet, og fekk omvising med Ivar J. Helleland, både der, i Sadalen gruve og i Sjakttårnet.

På omvising i den store hallen i Høgåsen gruve, Ute Meneses, Matthias Richter, Ivar J. Helleland og Per Ivar Tautra. Alle bileta foto Tor Resser ©

Gjestene var storlegen nøgde med vitjinga då dei reiste. Matthisa Richter arbeider med å restaurera «rustklumpen» han fekk i 2005. Når arbeidet er ferdig, vil han invitera VfG til Dresden for å sjå lokomotivet. Det skal vera det einaste av sitt slag att.

Du kan lesa meir om soga til «Geito» i Per Ivar Tautra si bok Ny og gamle spor i Gruo, side 100 og følgjande.

Torsdag 13. august

Andre opne dag i Sjakttårnet hjå Venelaget for Gruo i samband med Geopark Sunnhordland sine aktivitetsdagar for born. Det var få som vitja VfG og Sjakttårnet første opne dag for ei veke sidan, færre på andre opne dag torsdag, berre ått personar, sju av dei klatra tårnet til topps. Litt skuffande , men det heile har vore etter måten dårleg utlyst. VfG hadde lagt meldinga ut på Facebooksida, utan at det hadde særleg verknad. Like fullt, dei som kom fekk ei fin oppleving, dei vart også tekne med i fjellet under tårnet, for å få ei kjensle av korleis det var å arbeida i gruva.

Patrik Stavenjord ( 5 år) saman med pappa Øyvind var dei første som klatra alle trappen til øvste avsats i Sjakttårnet torsdag. Foto Tor Resser ©

Vel nede og ute att vart gjestene servert kaffi, saft og nysteikte lappar av Ingvild og Britt ute framfor Heishuset i den fine varme sommardagen.

Torsdag 6. august

Som ein lekk i Geopark Sunnhordland sine aktivitetsdagar for born i sommar, opma Venelaget for Gruo Sjakttårnet for omvising torsdag. Så overvettes mange var det ikkje som hadde funne vegen til Gruo, men til saman møtte det ni personar som vart tekne i to grupper. Først ut var familien Christophersen frå Finnøy i Rogaland. Dei var på ferie i Fitjar og hadde googla seg fram til Gruo. Der måtte dei først skriva seg inn på liste med namn og telefonnr. i tilfelle smittesøking, noko som vert gjort med alle som vitjar VfG i tida framover.

Familien Christophersen på nest høgaste avsats i Sjakttårnet, Eirik, Randi, Tobias, Lukas og Emma med omvisar Ivar J. Hellleland til venstre. Foto Tor Resser ©

Ivar J. Helleland tok familein med i tårnet, like til topps, og nede att inn i stollen under tårnet, for å få sjå litt av fjellet frå innsida. Etter omvisinga vart set gjeve tydeleg uttrykk for at dette hadde vore kjekt, særleg for borna.

Den andre gruppa, to vaksne par, fekk omvising med Torbjørn Marthinsen som omvisar, og gjekk same ruta som familien.

Venelaget for Gruo opnar Sjakttårnet for omvising også komande torsdag 13. august mellom klokka 1100 og 1400

Laurdag 13. juni

For eitt års tid sidan var Bergen Amcarclub i kontakt med Venelaget for Gruo om å vitja Stordø Kisgruber og omvising i gruvegangane laurdag 13. juni. VfG svara positivt, men så kom koronkrisa og heldt på å setja stoppar for heile turen. Men i siste liten vart det opna for samling av eit femtitalspersonar når smittevernreglane vart følgde. Laurdag laina 15 amcarar frå byd’n opp framfor heishuset. Ut «myldra» 32 personar, karrar og damer, og vart tekne imot av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Dei vart tekne inn i Heishuset, plassert fire ved kvart bord slik at meteren og vel så det vart følgt.

Gjesten frå byd’n vart godt spreidde i Heishuset då Torbjørn Marthinsen til høgre, fortalde om Gruo

Filmen Glimt får Stordø Kisgruber vart synt før gjesten vart delt i to grupper av dei 22 som ønskte tur inn i fjellet. I og med krononarestriksjonane, måtte omvisinga delast og for VfG vart det ei utfordring å få to omvisarar med revediltarar. Men Rune Marcussen, som ikkje har vore omvisar tidlegare, tok utfordinga på stark arm og tok med den eine gruppa medan Torbjørn Marthinsen tok den andre.

Attened i Heishuset serverte Ingvild Skaret Sortland og Britt Furre betasuppe, kaffi og kringle. Gjestene takka for interessant og spanande omvising

Nokre av dei 15 amcarane framfor Heishuset. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 28. mai

Utetter mai månad var 1. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 7. klasse ved Litlabø skule på omvising i Sjakttårnet. Med det har alle elvane ved skulen fått vita meir om gruvesamfunnet som ein gong var i bygda. Omvisar og forteljar alle gongene var leiar av Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen.

1. klasse Litlabø skule i Parken. Foto Malin Hellesund Jensen
5. klasse på tårnplata, forteljar Torbjørn Martinsen i kvit T-skjorte
6. klasse framfor Sjakttårnet, forteljar Torbjørn Marthinsen til høgre.

7. klasse i Parken. Foto dei tre nedste bileta Tor Resser ©

Torsdag 7. mai

Tre dagar, måndag, tysdag og torsdag denne veka har leiar av Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen, teke med seg tre klassar, 4. 2. og 3. frå Litlabø skule på omvising i Sjakttårnet og gjeve informasjon om korleis det var i området medan det var gruvedrift.. Tiltaket er gjort mellom anna for å knyta eit tettare band mellom skulen og VfG då skulen er næraste granne. Til saman 51 elevar og 7 lærarar og assistentar var med.

Leiar av Venelaget for Gruo Torbjørn Marthinsen fortel 4. klassen om kor høgt Sjakttårnet er.
2. klassen på plattinga framfor Sjakttårnet like før dei får gå opp innvendes til toppen, fem i kvar pulje.
3. klassen var på omvising torsdag 7. mai Alle bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 9. april

Christer Steffensen var interessert i å få omvising i Gruo på Øvre Litlabø og vende seg til Venelaget for Gruo med spørsmål om det var mogeleg. Steffensen fortel at han har litt nerdete intersser, mellom anna om gamle, tidlegare gruver/skjerp og gruvesamfunn. Planen og målet er ein gong å få gjeve ut bok om tidlegare gruver i det som i dag heiter Vestland  fylke. Han bur på Frekkhaug i Nordhordland og driv som freelans videofotograf. Målet med turen til Gruo var i hovudsak å fotografera, og få vita litt om historia. Han vart motteken av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen og Geir Magne Hamnes som tok Steffensen og kona Sandra på omvising under Sjakttårnet ved heissjakta, til Høgåsen gruve og Sadalen gruve. Deretter gjekk dei på «sjølvstyr» i dagen opp til storsynken i Høgåsen. Steffensen var elles interessert i alt som måtte vera av tidlegare gruver og skjerp på Stord, ein del hadde han alt funne ut sjølv.

Sandra og Christer Stefensen til venstre i Sadalen gruve saman med Torbjørn Marthinsen og Geir Magne Hamnes, med god koronaavstand.

 

Christer Steffensen fotograferer i Høgåsen gruve. Til venstre Sandra Steffensen.

 

I Sadalen gruve vart dagopningane festa på brikka. Alle bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 24. mars

Ei litt uvanleg omvising i dag tysdag. Ei omvising for heile Vestland fylke (og vidare med), for dei som måtte sjå på NRK Vestland midt på føremiddagen. Det hadde seg nemleg slik at leiar VfG, Torbjørn Marthinsen, fekk telefon frå journalist Oddgeir Øystese måndag, om han kune koma og laga ei direkte straumesending, live, som det heiter, frå Gruo. Leiaren svara ja meir eller mindre på sparket og tysdag kring trekvart time før sending klokka elleve, svinga NRK- bilen med Oddgeir Øystese og fotograf Anette Berentsen inn på plassen med lokstallen.

Oddgeir Øystese til høgre introduserer programet til sjåarane medan fotograf Anette Berentsen filmar og Torbjørn Marthinsen til vestre ventar spent på fjernsynsdbyen i direkte sendig.

Torbjørn Marthinsen tok journalist og fotograf og alle sjåarane på ein runde opp til øvste avsats i Sjakttårnet, inn i Heishuset der m.a. raidet på  Stordø Kisgruber i 1943 vart omtalt, Børtveitaggregatet, arbeidarfanene, den 490 millionar år gamle fjellformasjonen i Sadalen og meir. Det heile vart avslutta med togturn til portalen i Høgåsen. Inn i stollane var det ikkje vits  å gå då dei direkte fjernsynssignala ikkje ville nå fram til sendar i Bergen så alikevel. Vona er at NRK kjem attende og lagar ein full reportasje om Gruo og VfG.

I trappene ned att frå øvste avsats i Sjakttårnet, fotograf Anette Berentsen i trappa med kamera på, Torbjørn Marthinsen og journalist Oddgeir Øystese til venstre.

Torbjørn Marthinsen var ein framifrå fortelja, kjenner det meste ut og inn, Oddgeir Øystese hadde tydeleg sett seg inn i mykje av materien kring gruene slik det gjekk fram av spørsmålsstillinga. Fotografen Anette Berentsen gjorde ein kjempejobb med å formidla bilete heile vegen, ikkje minst opp dei tronge og stundom kronglete trappene til toppen av Sjakttårnet, og ned att.

Torbjørn Marthinsen køyrer Geito medan Anette Berentsen filmar. Alle bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 5. mars

Det nærmar seg ein tradisjon, no, at Sagvåg Maritime Fusa Barnehage er dei første som kjem på omvising hjå Venelaget for Gruo i eit nytt år. Torsdag kom 16 born og fire vaksne, frå gruppene Bleksprut blå og Sjøstjerne gul, dei som skal slutta i barnehagen til sommaren, til VfG. Leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, tok i mot og ønskte gjestene velkomne i Heishuset. Dei fekk sjå ein kort videosnutt frå avslutninga for dei eldste borna frå SMFB i hallen i Høgåsen i fjor. Etter ein kort samtale mellom borna og Ivar J. Helleland, vart filmen om Stordø Kisgruber 1960 synt. Etter at gjestene hadde skrive namna i gjesteboka fekk dei hjelm på hovudet, entra toget og vart køyrt inn i stoll Høgåden med Torbjørn Marthinsen som lokførar. Ved utgangen tok Ivar J. Helleland over og vart omvisar og forteljar inn til den Blå grotte. Vel ute i Heishuset att, var det tid for nistemat.

Borna frå Sagvåg Maritime Fus Barnehage på veg inn til den Blå grote, her i gangdelet Sadalen gruve/Blå grotte. Til venstre omvisar og forteljar Ivar J. Helleland.

 

Denne padda oppdaga borna langt inne stollen til den Blå grotte. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torbjørn Marthinsen kunne fortelja at då ha var på veg ut gjennom stollen for å sløkka lyste, for at borna skulle få sjå kor mørkt det er i gruvegangane, møtte han på to flaggermyser.

2019

Fredag 29. november
19 elevar og ein lærar frå 2. klasse ved Stord vidaregåande skule møtte hjå Venelaget for Gruo fredag morgon. Dei vart tekne imot av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen som ønskte dei velkomne. Han orienterte om Stordø Kisgruber før Ansgar Vedå synte gruvefilmen frå 60-talet. Hjelma opp tok Ivar J. Helleland klassen på omvising i dagen fram til portalen til Høgåsen og inn mot Sadalen. Ved «dassen» tok Geir Magne Hamnes over og og var omvisr og forteljar inn i Sadalen gruve. PS Bilete manglar denne gongen då fotografen er sjukemeld.DS

Tysdag 19. november

Stord Fitjar Lions driv eit ungdomsprosjekt som vitja Venelaget for Gruo tysdag. Dei 21 deltakarane vart tekne imot av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen i Heishuset. Der fekk gjestene informasjon om Stordø Kisgruber og Ansgar Vedå synte filmen om Glimt frå Stordø Kisgruber 1960. Med hjelm på hovudet entra gruppa toget og med lokførar Thor Hauglid bar det inn i gruvegangen Høgåsen og ut att til portalen. Der tok Torbjørn Marthinsen over gruppa og var forteljar og omvisar inn i Sadalen gruve. PS Bilete manglar denne gongen då fotografen er sjukemeld. DS

Tysdag 15. oktober

Tysdag vitja barnas Røde Kors  venelaget for Gruo. Åtte born og seks vaksne vart tekne imot av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, i Heishuset. Han fortalde litt om Stordø Kisgruber, før Ansgar Vedå synte filmen Glimt frå Stordø Kisgruber. Etter at gjestene hadde skrive seg inn i gjesteboka, fekk dei hjelm på hovudet før dei entra toget og Thor Hauglid var lokførar inn i Høgåsen gruve og ut att til portalen. Der tok Ivar J. Helleland over og var forteljar og omvisar inn til plata i Sadalen gruve.

Barnas Røde Kors i den store hallen i Sadalen gruve, med Ivar J. Helleland, til venstre, som omvisar. Foto Tor Resser ©

Tysdag 1. oktober

11 tilsette i prosjektgruppa for renovering av omnshall ved Hydro Husnes vitja Venelaget for Gruo tysdag. Leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, ønskte gjestene velkomne. Medan gjestene fekk servert rundstyker og kaffi, svinga opp av basardamene, fekk dei sjå filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960, og det vart gjeve informasjon om gruvedrifta. Gjestene vart hjelma opp, hjelm er vanleg på arbeid for denne gjengen, og turen gjekk inn under tårnet og vidare inn i stoll Ekebrekken til endes, ei blindstoll. Ut att i dagen gjekk turen opp i Sjakttårnet. Omvisarar og forteljarar var Torbjørn Marthinsen og Ivar J. Helleland.

Ved inngangen til stoll Ekebrekken fortalde Ivar J. Helleland, med ryggen til, mellom anna om krigsopplevingane han hadde nett her der det var tilfluktrom. Foto Tor Resser ©

Måndag 30. september

Kvart år har institutt for geovitskap ved Universitetet i Bergen ein GEO-dag for dei tilsette. I år gjekk turen m.a. til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Dei 33 deltakarane vart mottekne av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen som ønskte gjestene velkomne til Gruo. Ivar J. Helleland heldt minikåseri om korleis det var å veksa opp i gruvesamfunnet under og like etter krigen. Filmen med glimt frå Gruo 1960 vart synt før Torbjørn Marthinen fortale kort om verksemda den gongen ho var i produksjon. Gjestene fekk hjelm på hovudet før dei vart tekne med i to grupper inn i fjellt, til Sadalen gruve. Geir Magne Hamnes var omvisar og fortelja for den eine gruppa medan Ivar J. Helleland tok seg av den andre. Omvisinga vart avslutta med ein tur opp i Sjakttårnet.

Geir Magne Hamnes, til venstre, var omvisar og forteljar for den eine gruppa. Her på veg inn i Sadalen gruve.

 

For den andre gruppa var Ivar J. Helleland, med ryggen til, omvisar i den store hallen i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

I ettertid fekk VfG denne attendemeldinga frå professor Ingunn Thorseth som var leiar for gruppa:

«Tusen takk for enda en flott stund hos dere – det dere har fått til og fortsatt gjør er imponerende!
Alle som var med var fulle av lovord – det hadde vært veldig interessant og de hadde lært så mye.»

Torsdag 19. september

Geopark Sunnhordland vert skipa fredag 20. september, i Moster Amfi. Som ein lekk i skipinga er det desse to dagane seminar om Geoturisme på Stord og Bømlo. Geoturisme skal ta vare på og framheva den lokale eigenarten på ein stad, som miljø, kultur estetikk m.m., som kjem lokalsamfunnet til gode. Mange tilreisane frå store delar av lande var samla på seminaret. Tilskipar av seminaret var Norges geologiske undersøkelser, Norsk Geologisk foreing og Geopark Sunnhordland. Mellom anna var det torsdag lagt ekskursjon til Stordø Kisgruber, der Venelaget for Gruo tok imot 34 deltakarar. Leiar av VfG Torbjørn Marthinsen ønskte gjestene velkomne til gruo. Både han, Geir Magne Hamnes og Ivar J. Helleland var deltakarar på seminaret. Marthinsen fortalde om Stordø Kisgruber, filmen med glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt. Deltakarane fekk hjelm på hovudet, delt i to gruppe før turen gjekk inn i fjellet og Sadalen Gruve med Geir Magne Hamnes  og Torbjøen Marthinsen omvisarar og forteljarar.

Geir Magne Hamnes til høgre var forteljar og omvisar for ei av gruppene.

 

Den andre gruppa med Torbjørn Marthinsen, med lommelykt, som omvisar, i den store hallen i Sadalen Gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 29. august

Innsida av fjellet ved Stordø Kisgruber på Litlabø, vert meir og meir interessant for geologistudentar ved Universitetet i Bergen (UiB). I fleire år har UiB vitja Stordø Kisgruber med studentar for å verta betre kjent med gologien. No er det også aktuelt som åstad for mastergradstudiar. Torsdag vitja fire personar frå UiB Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Studiet er at mastergradstudenten  Trond Fjellet skal arbeida med geologien i området kring Stordø Kisgruber. Dei vart mottekne av leiar i VfG Torbjørn Marthinsen og Rune Johannessen som tok gjestene med inn i Høgåsen og Sadalen gruver. Der vart det teke steinprøver studenten tok med attende til UiB for nærare analysar. Det kan òg verta aktuelt at dei kjem attende seinare for å sjå området i dagen kring i gruveområdet.

Torbjørn Marthinsen tykkjer det er særs hyggjeleg at gruveområdet kan nyttast så aktivt for UiB og studentane, og kjem attende år etter år.

Mastergardstudent Trond Fjelllet tek ut steinprøve frå ein 490 millonar år gamal steinformasjon i Sadalen gruve. Til venstre Frida R. Forsberg, som òg er mastergradsturent, men med gruvene på Lykling på Bømlo som hovudtema. Med ryggen til leiar for gruppa Håvard Hallås Stubseid PhD-kandidat og Sabina Stanic Palinkas

 

Mastergardstudent Trond Fjellet noterer på plastposen dato og stad for prøvane han tek med attende til Bergen.

 

Frå venstre Trond Fjellet, Frida R Forsberg, Håvard Hallås Stubseide og Sabina Stanic Palinkas. Alle bileta foto Tor Resser ©

 

Laurdag 17. august

Bondesamling i Gruo. Det hadde seg slik at Kjell Lønning hadde samla tidlegare klassevener frå då han gjekk på bondelaget sin folkehøgskule på Mysen vinteren 1963/64, til samkome på Stord. (Skulen er no lagt ned). Klassen har årlege samkomer, dette var første gong Kjell Lønning var med. Ikkje mindre en 30 tilreisande klassevener, med ektefeller, hadde teke turen til Stord. Lønning ville syna gjesten kva Stord har å by, og ein tur til Venelaget for Gruo var sjølvsagt.

I Heishuset fekk gjestene sjå «gruvefilmen» frå 1960 og Ivar J. Helleland gav ei kort innføring i gruvesamfunnet då han vaks opp. Gjestene hadde berre ein time til rådvelde, og vart tekne med inn under tårnet til sjakta og vidare inn i ei blindstoll. Sjølv om det vart ei kort omvising, var gjesten svært oppglødde over kva dei fekk vera med på.

Ivar J. Helleland, med ryggen til, fortel om heissjakta under tårnet. Foto Tor Resser ©

Fredag 9. auguast

Fredag ba NHO Vestland inn til regional konferanse på Stord med lokale verksemder og lokale og fylkekommunale politikarar. Lokalpolitikar Geir Angeltveit som toppar vensrtelista ved kommunevale på Stord, hadde bede med seg fylkespolitikar Geir Kjell Andresland (V) som sit i utval for kultur idrett og regionalutvikling, til omvising i Gruo.  Med var òg andrekandidat på den lokale vallista, Camilla Berg Larsen. Leiar av venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen, tok gjesten imot i Heishuset. Han fortalde om soga til Stordø Kisgruber og gruvefilmen frå 1960 vart synt.

Då det for tida er vanskar med lyset i gruvegangane grunna sterk kondens i sommar, vart gjesten tekne med under Sjakttårnet og deretter opp i tårnet til øvste avsats. Dermed fekk Geir Kjell Andersland med sjølsyn sjå kva dei 50.000 kronene Hordaland fylke hadde løyvt til restaurering av tårnet, var nytta til. Han var storlegen imponert over kva han var synt og uttrykte fleire gonger at «dett visste eg ikkje».

Ved sjakta under Sjakttårnet. Frå venstre Geir Kjell Andersland, Geir Angeltveit, Camilla Berg Larsen, Else-Berit Helle og Torbjørn Marthinsen som fortel om sjakta. Foto : Tor Resser ©

Laurdag 22. juni

Hordaland Senterparti hadde i 2019 lagt si årlege samling til Stord. Der var Jakob Bjelland vert. Han ønskte å gje gjesten både kultur og oppleving. Stordø Kisgruber og venelaget for Gruo var den rette staden for det. Til saman 29, 24 vaksne og fem born, vart ønskte velkomne i Heishuset ved leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Han gav ei innføring om gruvedrift på Stord generelt og på øvre Litlabø spesielt. Gruvedrif på øya er langt eldre enn soga til Stordø Kisgruber som byrja i 1907. Første gruvedrift, i Gullberg, vart registrert så langt attende som i 1689. Første registrerte skjerp på øvre Litlabø, Rossneset, skriv seg attende til 1864.

Filmen frå 1960 om gruvedrifta på øvre Litlabø vart synt. Gjesten fekk hjelm på hovudet, delt i to puljer  og køyrt på tog inn i fjellet med Thor Hauglid som lokførar. I fjellet tok Geir Magne Hemnes hand om den eine gruppa og var omvisar og forteljar i Sadalen gruve. Den andre gruppa tok Ivar J. Helleland seg av, i same gruve.

Geir Magne Hamnes, i blå kjeledress, var omvisar og fortelja for den eine gruppa. Her i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Ivar J. Helleland, til høgre, var omvisar og forteljar for den andre gruppa. Båe bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 18. juni

Etter ein hektisk periode frå mai månad til no, hadde Venelaget for Gruo siste skuleomvising tysdag. Då kom Stord vidaregåande skule  Vg1 bygg- og anleggsteknikk, 15 elevar og fire lærarar. Leiar av VfG Torbjørn Marthinsen ønskte gjestene velkomne. Gruvefilmen vart synt og dei av gjestene som ikkje hadde med eigen hjelm, fekk låna frå VfG. Etter togtur inn i fjellet, tok Ivar J. Helleland over omvising og forteljing innover i Sadalen gruve.

Vg1 i den store hallen i Sadalen gruve med Ivar J. Helleland, med ryggen til, som omvisar. Foto Tor Resser ©

Ute att gjekk turen til Sjakttårnet.Målet var å syna kva som kan gjerast i restaurering i betongarbeid.

Venelaget for Gruo nyttar med dette høvet til å takka alle barnehagar og skular som har teke turen til gruo for å sjå og få høyra om Stordø Kisruber, som ein gong var det største einskildarbeidsplassen på Stord. Velkomne att, og god sommar.

 

Måndag 17. juni

Stord vidaregåande skule 2, ålmenn studieretning, hadde aktivitetsdag i gruo måndag med omvising hjå Venelaget for Gruo, både i fjell og på fjell. Skulen hadde påmeldt 60 personar men 25 elevar møtte ikkje opp, leit både for skulen, elevane som ikkje møtte og for Venelaget for Gruo. Dei frammøtte vart tekne imot av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen.  Som vanleg gav han ei krot innføring om Stordø Kisgruber  då gruva var i produksjon, gruvefilmen vart synt. Elevane vart delt i to grupper med to lærar i kvar. Etter å ha skrive seg i gjesteboka, fekk dei hjelm på hovudet og vart i to vende køyrt inn i fjellet på tog. I fjellet var Geir Magne Hamnes omvisar og forteljar for den eine gruppa, Ivar J Helleland for den andre.

Geir Magne Hmanes i gul hjelm og blå kjeledress i bakgrunnen, var omvisar for den eine gruppa. Her i den store hallen i Sadalen gruve.

Ute att i dagen fekk gruppene matøkt før det var omvising i Sjakttårnet, Børtveitsmio, smiemuseet og fottur opp til storsynken i Høgåsen, over den gamle idrettsplassen i Rødkleiv, til Tusenhjemmet, langs delar av den gamle vassrenna frå  Storstemmo (Jappaløkjen) til vaskeriet m.m. Heile omvisinga tok kring fire timar.

Torbjørn Marthinsen i kvit t-skjorte i midten, var ein av omvisarane ute. Her fortel han om Sjakttårnet og grovknusaren.

 

Ivar J. Helleland, med hatt, fortel om storsynken i Høgåsen, som ligg utanfor biletet til høgre. Alle bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 12. juni

Stord ungdomsskule 9. trinn med fire klassar, til saman 94 elevar og lærarar, inntok Gruo og Venelaget for Gruo onsdag. Klassane kom i to puljer, to klassar i kvar. Sams for båe puljane var at dei vart mottekne i Heishuset av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen.  Han gav ei kort innføring om  Stordø Kisgruber, filmen om verksemda frå 1960 vart synt, før dei fekk hjelm på hovudet og køyrt inn i fjellet med tog med Thor Hauglid som lokførar.Omvisarar og forteljarar for dei fire klassane var Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen.

Klasse B med Ivar J. Helleland som omvisar, med ryggen til, i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Torbjørn Marthinnsen til venstre, var omvisar for klasse C.

 

Ivar J. Helleland var omvisar for klasse D

 

Klasse A i den store hallen i Sadalen gruve der Torbjørn Marthinsen var omvisar. Alle bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 5. juni

Sju livlege born og to vaksne frå Sagvåg barnehage avd. Tjødnalio vitja Stordø Kisgruber og venelaget for Gruo onsdag. Dei sju sluttar i bernehagen til sommaren og byrjar på skulen til hausten. Dei vart tekne imot av Ivar J. helleland i Heishuset. Der hadde han ein innleiane samtale med borna før dei fekk sjå gruvefilmen. Dei sat som lys og følge levande med i kva dei fekk sjå, imponerande. Dei skreiv seg inn i gjesteboka, fekk hjelm på hovudet og vart køyrt med tog inn i Høgåsen gruve med Thor Hauglid som lokførar. Ute att ved opninga gjekk dei av og vart tekne med inn til den blå grotte med Ivar J. Helleland som fortelar. I grotta song borna ein song, lyse vart sløkt slik at dei fekk sjå kor mørkt den er i gruva.  Ved opninga tok toget dei attende til Heishuset der dei fekk diplom for å ha vitja den blå grotte.

I den blå grotte song borna ein song for Ivar J. Helleland midt i biletet, og fotografen. Foto Tor Resser ©

Måndag 27. mai

24 elevar med tre lærarar i 5. klasse frå Sagvåg skule vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo måndag. Elevane gjekk frå skulen til Gruo der dei vart tekne imot av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Han gav som vanleg ei kort innføring i det tidlegare gruvesamfunnet før gjestene fekk sjå gruvefilmen. Med hjelm på hovudet sette gjestene seg på toget og lokførar Thor Hauglid køyrde dei inn i Høgåsen. Ute att til opninga gjekk dei av og Ivar J. Helleland var omvisar og forteljar inn i Sadalen gruve.

5. klasse frå Sagvåg skule i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar og forteljar Ivar J. Helleland midt i biletet med ryggen til. Foto Tor Resser ©

Fredag 24. mai

Ein gjengangar til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo i slutten av mai månad, etter kvart, er 8. klasse frå Nordbygdo ungdomsskule. Dei tek sykkelturen om Leirvik og Sagvåg til Gruo. Her vart dei til saman 70 gjesten ønskt hjarteleg velkomne i Heishuset frå leiaren av VfG, Torbjørn Marthinsen. Han gav ei kort orientering om Stordø Kisgruber og samfunnet kring. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt. Dei tre klassene 8 a, b, c vart køyrt inn i fjellet i toget med Thor Hauglid som lokførar. I fjellet var Torbjørn Marthinsen, Ivar J. Helleland og Thor Hauglid omvisarar og forteljarar i Sadalen gruve.

Torbjørn Marthinsen i blå kjeledress på steinen til venstre var omvisar for klasse A.

 

Ivar J. Helleland i blå kjeledress med ryggen til hadde med seg klasse B inn i fjellet.

 

Til venstre Thor Hauglid som fortalde om gruva til klasse C. Alle bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 23. mai

Sagvåg Fus Maritime barnehage hadde i år òg bede føresette, og andre familiemedlemer inn til avslutting i Heishuset i Gruo for 17 born som byrjar på skulen til hausten. Venelaget for Gruo tok på seg å ta dei kring 76 frammøtte inn i fjellet til den store hallen i Høgåse gruve. Gjestene fekk togtur, i to vende, inn i fjellet med leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen, som lokførar. I den store hallen gav borna konsert med fleire lokaldikta songar om gruvene, arbeidarane og meir, til stor fagnad frå tilhøyrarane.

Borna song med liv og lyst .

 

Foreldre og føresette med fleire var tilhøyrarar.

Attende i Heishuset vart det gjeve avskilsgåve saman med godord til dei 17 borna som sluttar i barnehagen til sommaren og byrjar på skulen til hausten. Så var det festleg samvær med saft og kaker og kaffi til dei vaksne.

Dei 17 som sluttar i barnehagen til sommaren gav like godt ein song i Heishuset òg. Alle bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 22. mai

Bakken barnehage i Fitjar har gjort det til tradisjon å ta med borna som til sommaren skal slutta i barnehagen og gå over i skulen, til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. I år kom 12 born og tre vaksne tilVfG onsdag. Dei vart tekne imot av Ivar J. Helleland som hadde ein liten samtale med borna før dei fekk sjå filmen om gruva frå 1960.  Dei skreiv seg inn i gjesteboka, kledde godt på seg, fekk hjelm på hovudet og vart køyrt med toget, med Torbjørn Marthinsen som lokførar, inn i Høgåsen gruve og ut att til opninga. Der var det fottur inn til den blå grotte med Ivar J. Helleland som leiar, med stogg på vegen der borna fekk freista mineboret i borehòl.

Borna frå Bskken barnehage i den blå grotte. Foto Tor Resser ©

Attende i Heishuset var det tid å eta nistematen.

Tysdag 21. mai

Kortreist skule på vitjing i dag. 59 elevar og fire lærarar frå Nysæter ungdomsskule svinga inn framfor Heishuset straks før klokka 0900. Dei vart, som vanleg når skuleklassar kjem, tekne vel imot av leiar av Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen. Han fortalde kort om Stordø  Kisgruber før filme frå den gonge vart synt. Elevane vart delt i to grupper. Rune Johannessen tok gruppene ein og ein på togtur inn i fjellet og sette dei av attved utgangen av stoll Høgåsen der turen gjekk til fots inn i Sadalen gruve. Der var Geir Magne Hamnes og Ivar J. Helleland omvisarar og forteljarar for kvar sine grupper.

Geir Magne Hamnes i blå kjeledress var omvisar for den eine gruppa.

 

Ivar J. Helleland i kjeledress med rygen til, var omvisar for den andre gruppa. Båe bileta foto Tor Resser ©

 

Onsdag 15. mai

Klasse 5 A og B frå Langeland skule, 46 elevar, tre lærarar og to assistentar sykla til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Dei vart tekne imot av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Han stilte spørsmål om det var nokon av elevane som hadde familie som hadde arbeidd ved Stordø Kisgruber. Ein elev kunne syna til tippoldefar. Filmen om gruo frå 1960 vart synt. Gjestene fekk hjelm på hovudet og kvar klasse vart tekne med inn i fjellet, først med tog deretter til fots. Omvisarar og forteljarar var Torbjørn Marthinsen, som og var togførar, og Ivar J. Helleland.

Klasse A på plata inst i Sadalen gruve.

 

Klasse B i den store hallen i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 14. mai

Sist, men ikkje minst, var det første og andre trinn frå Tjødnalio skule som vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo tysdag, 33 elevar og seks lærara/assistenar på første trinn og 26 elevar og 5 lærarar/assistentar på andre trinn.. Opplegget for gjestene var det same som for dei tidlegare trinna som gjesta gruo. Mange av borna kom ut att frå turen i fjellet og tykte det hadde vore dagen, gysla kjekt.

Første trinn i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Andre trinn på plata inst i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Til saman har kring 200 elevar og kring 30 lærarar og assistentar har vore innom Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo på fire dagar med sju omvisingar. Det var ei utfordring for VfG . Rektor Kristine Vikanes frå Tjødnalio skule tykte VfG hadde løyst utfordringa på ein framifrå måte. Ho retta i stor takk for all velvilje skulen var møtt med. Venelaget på si side takkar for vitjinga og ønskjer velkomne attende.

Måndag 13. mai

Tjødnalio skule held fram med å vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for gruo. Måndag var det tredje og fjerde trinn som hadde teke vegen til gruo, 69 elevar og ni lærarar og assistentar. Trinna var delt i  to grupper, den eine på omvising inn i fjellet, den andre på tur på fjellet, Høgåsen. Etter eit par timar var det bytte, dei på fjellet kom inn og dei inne kom ut. Båe gruppene vart tekne imot i heishuset av leiar for VfG, Torbjørn Marthinsen. Ivar J. Helleland ønskte å vita om nokon av elevane hadde beste- eller oldeforeldre som hadde arbeidd i gruo. Kvar gong får han respons på spørsmålet og han kan fortelja at den eller den kjende han. Gruvefilmen frå 1960 vart synt, hovudet fekk hjelm, toget vart entra og Torbjørn Marthinsen var lokførar inn i fjellet. Der tok Ivar J. Helleland over og var omvisar og forteljar inn i Sadalen gruve, til plata.

Den eine gruppa frå tredje og fjerde trinn i den store hallen i Sadalen gruve

 

Den andre gruppa frå tredje og fjerde trinn på plata inst i sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Fredag 10. mai

29 elevar og tre lærarar på 6. trinn frå Tjødnalio skule vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo fredag.  Som vanleg vart gjestene mottekne og ønskt velkomne frå leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Han orienterte kort om verksemda i «gamle dagar». Ivar J. Helleland stilte spørsmål om det mellom elevane var nokon som hadde familie eller kjende som arbeidde i gruva. Fleire hender kom i veret og både olde- og besteforeldre hadde arbeidd der.

Filmen frå arbeidet i gruva vart synt, gjesten fekk hjelm og dei vart køyrt med tog inn i fjellet. Der tok Ivar J. Helleland over som omvisar og forteljar innover i Sadalen gruve, om den store hallen til plata. På vegen innover stilte elevane spørsmål som dei fekk svar på.

6. trinn frå Tjødnalio skule i den store hallen i Sadalen gruve. Foto: Tor Resser © 

Elevane fekk eta nistematen i Heishuet før turen gjekk vidar i skogen kring gruveområdet.

Torsdag 9. mai

Første gruppe på omvising torsdag var trinn 7 frå Tjødnalio skule, 31 elevar og tre lærarar. Torbjørn Marthinsnen tok imot og ønskte velkommen til gruo og Venelaget for Gruo. Dei fekk litt faktaopplysingar om då gruva var i produksjon. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt. Før dei gjekk på toget fekk dei hjelm på hovudet. Rune Johannessen var lokkførar for toget inn i Høgåsen gruve.  Der tok Ivar J. Helleland over og var forteljande omvisar i Sadalen gruve. Stogg i den store hallen i gruva med endestopp på plata inst i løypa.

Trinn 7 i hallen i Sadalen gruve.

Trinn 5, 20 elevar og tre lærarar; frå Tjødnalio skule var andre gruppa Venelaget for Gruo hadde på omvising torsdag. Gruppa hadde først vore på tur i området kring Høgåsen. I Heishuset tok Leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen dei imot. Han fortalde litt om anlegget før dei fekk sjå gruvefilmen. Hjelm fekk dei på hovudet, entra toget og vart køyrt inn i stoll Høgåsen med Rune Johannessen som lokførar. I fjellet tok Ivar J. Helleland over og var forteljar og omvisar inn i Sadalen gruve, innom den store hallen til endestopp plata. Sams for båe gruppene frå Tjødnalio var at dei var svært ivrige med å stilla relevante spørsmål.  Ein av elevane tykte dette hadde vore ein av dei kjekkaste dagane på skulen.

Trinn 5 frå Tjødnalio skule i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar Ivar J. Helleland til venstre.

Siste omvising torsdag var den andre gruppa, 22 geologistudentar med professorane Rolf Birger Pedersen og Ingunn Thorseth som leiarar, frå Universitetet i Bergen.Leiar av Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen, ønskte gjestene velkomne. Gruvefilmen vart synt før gjesten vart hjelma og Ivar J. Helleland tok gruppa med på omvising både inn mot og inn i fjellet. Der gjekk turen til Sadalen gruve med særleg stogg i den store hallen. Professor Rolf Birger Pedersen heldt ei kort forelesing før studentane fekk utforska sjølv.

Professor Rolf Birger Pedersen, nr. fire frå venstre, heldt forelesing i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Studentane søkte ivrig etter interessante steinar. Alle bileta foto Tor Resser ©

Turen gjekk vidare til plata i Sadalen og attende til den store hallen i Høgåsen gruve.

Onsdag 8. mai

Pensjonistar frå posten var onsdag på sosialtur og ein av stadane dei vitja var Stordø Kisgruber på Litlabø. Her vart dei 24 pensjonistane med følgje tekne imot av leiar i VfG Torbjørn Marthinsen. Han gav eit oversyn over anlegget den gongen det vart drive, fram til 1968. Endeleg sluttstrek vart sett i 1970 då pumpene vart stogga og gruvegangane etter kvart vart fylt med vatn.

Gruvefilmen frå 1960 vart synt før gjestene fekk hjelm på hovudet og køyrt inn i fjellet. Der tok Ivar J.Helleland imot og var forteljar og omvisar i Sadalen gruve, innom den store hallen til endepunktet for turen, plata inst i Sadalen så langt det er høve å gå.

Postpensjonistane på plata inst i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Tysdag 7. mai

Den første pulja  med geologistudentar frå Universitetet i Bergen vitja Venelaget for Gruo tysdag, tradisjonen tru. 19 studentar og to leiarar (professor Ingunn Thorseth og Lin Merete Olsen) møtte i Heishuset der dei vart mottekne av leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Gruvefilmen frå 1960 vart synt før Ivar J. Helleland tok gjestene med på vandring ut og inn i gruvegangane til Sadalen gruve. Der vart studentane  «slepte laus» og dei fekk studera fjellet på nært hall. Professor Thorseth fortalde, og spurde.

Studentane er «slepte laus» i Sadalen gruve.

 

Johannes Ekre i midten har funne ein interessant stein og får hjelp til studiet frå professor Ingunn Thorseth til høgre og Lin Merete Olsen. Båe bileta foto Tor Resser ©

Måndag 6. mai

Tjødnalio skule ønskjer å nytta området kring og ved Stordø Kisgruber på Øvre Litlabø i undervisinga. For å verta betre kent med området og få innspel kor og korleis området kan nyttast i undervisinga, ba skulen om hjelp frå Venelaget for Gruo. Måndag mønstra tilsette, 25 personar, ved Heishuset i Gruo og vart tekne med på vandring på Rossneset. Over eit par timars tid var Ivar J. Helleland omvisar og forteljar. Han vaks opp i Gruo og er lommekjend i området. Gjestene fekk grundig informasjon på vandringa. Ytst på Rossneset gjekk turen gjennom den første gruva som vart opna i området på 1860-talet.

På tur opp frå den første gruva i Litlabøområdet. Foto Tor Resser ©

Tjødnalio skule vil seinare denne veka og i byrjinga av neste, ta alle elvane med til Øvre Litlabø med mellom anna omvising i gruvegangane ved Venelaget for Gruo.

Torsdag 25. april

29 pensjonistar frå Utdanningsforbundet vitja Venelaget for Gruo torsdag.  Dei vart ønskt velkomne av Ivar J. Helleland før dei fekk sjå gruvefilmen frå 1960 og Helleland si forteljing om raidet mot Stordø Kisgruber natta 24. januar 1943. Deretter var det kaffi og noko å bita i før 28 av gjestene fekk hjelm på hovudet, entra dei nyrestaurerte personvognen og Torbjørn Marthinsen sette lokomotivet i gang og trekte vognene inn i stoll Høgåsen. Attende ved utgangen gjekk gjestene av toget og vart leia inn i Sadalen gruve av Ivar J. Helleland som forteljar og omvisar.

Pensjonistane frå Utdanningsforbundet i den store hallen i Sadalen gruve. Ivar J. Helleland, omvisar og forteljar, i blå kjeledress midt i biletet. Foto: Tor Resser ©

Fredag 5. april

Det store kaiprosjektet ved Kværner Stord A/S hadde fredag kom saman samling og lagbygging for entreprenørar og firma i prosjekte. Mellom anna kom 11 representantar til Venelaget for Gruo for ei kort omvising. I Heishuset fekk dei sjå gruvefilmen frå 1960, før leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen tok dei med på ei vandring i Høgåsen gruvegang. Han fortalde om bygningane langs vegen og omarbeidet i gruva då ho var i produksjon.

Torbjørn Marthinsen, i blå kjeledress, tok tilsette ved kaiprosjektet ved Kværner med på vandring som enda i den stor hallen i Høgåsen gruve. Foto Tor Resser ©

Tysdag 2. april

Klasse 3 allmen C frå Stord vidaregåande skule ville vita meir lokalsoge, med særleg vekt på raidet mot Stordø kisgruber natta 24. januar 1943.Kva var meir naturleg då enn å søkja hjelp og støtte hjå Venelaget for Gru. 26 elevar og lærar tok turen tysdag 2. april. Dei vart mottekne på vaskeriplanet av Ivar J. Helleland, for høvet i militær feltuniform. Han tok dei med til fots over vaskeritomta til Heishsuet der dei fekk sjå gruvefilmen og kåseri av Helleland om raidnatta 1943, generelt om hendinga og personleg oppleving.  Vidare fekk elevane tur inn under Sjakttårnet fram til den 753 meter djupe heissjakta ned i fjellet. Tur opp i tårnet vart det òg tid til.

Elevane ved sjakta under Sjakttårnet. Ivar J. Helleland med ryggen til. Foto Tor Resser ©

 

Laurdag 30. mars

For tredje gong hadde Kim Amlien lagt Geocach event til gruveområdet på Litlabø, i samarbeid med Venelaget for Gruo. 16 geocachvener hadde funne vegen i år. Frå VfG si side vart gruvefilmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 synt i Heishuset. Deretter var det omvising i Sjakttårnet, togtur inn i stoll Høgåsen og vandring i Sadalen gruvegang som enda opp i den blå grote. Der vart det tradisjonelle gruppebiletet teke. Vel ute i dagen att, var det grilling ved Heishuset, sjølv om haglbygene til tide var helst intense.

Gruppa samla i den blå grotte. Kim Amlien på kne til venstre. Foto Tor Resser ©

Onsdag 13. februar

Det er vorte ein tradisjon hjå Sagvåg Maritime FUS barnehage å vitja Venelaget for Gruo i februar månad. Onsdag kom 17 born frå dei to eldste gruppen, som skal byrja på skulen til hausten, og fire vaksne til venelaget. Borna har den siste tida hatt prosjektarbeid om gruvene på Litlabø, og no skulle dei sjå kva dei hadde lært om.

Gjestene vart mottekne av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, før dei fekk sjå filmen om Stordø Kisgruber. Borna sat som lys og følgde intenst med. Ivar J. Helleland hadde samtale med borna før dei fekk hjelm på hovudet og entra toget med Thor Hauglid som lokkførar. Inne i fjellet var Ivar J. Helleland omvisar og forteljar inn til den blå grotte. For å syna kor mørkt det er i gruvegangane når lyset går, var det sløkt ei lita stund. Før turen gjekk ut att til toget, kviterte borna med to songar. Svært hyggjeleg å ha borna på vitjing.

Borna i den blå grotte. I bakgrunnen med gul hjelm Ivar J. Helleland. Foto: Tor Resser ©

2018

Torsdag 22. november

Sterk internasjonal vitjing til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo.  14 tilsett i firmaet Cognite A/S ønskte omvising i gruo. I utgangspunktet var dei på synfaring på Kværner. Gruppa hadde eit par timar ledig og hadde fått tips om at ein tur til VfG hadde noko for seg. Cognite A/S er eit norsk IT-selskap med base på Lysaker. Firmaet er berre eit par år gamalt, skipa 7. desember 2016. Til saman har firmaet 120 tilsette frå til saman 22 land. Maria Sviggum var leiar for gruppa som i hovudsak var praktikantar i firmaet. Dei var frå, forutan Noreg, China, India, Singapore, Canad, Tyrkia og USA.

Gruppa vart motteken og ønskt velkomen av leiaren i Vfg, Torbjørn Marthinsen. Ansgar Vedå synte filmen om Stordø Kisgruber før Ivar J. Helleland fortalde på engelsk om gruo. Dei fekk hjelm og jakkar før Torbjørn Marthinsen tok dei på toget inn i fejlelt. Fotturen gjekk til  Sadalen gruve og den store hallen med Ivar J. Helleland som omvisar og forteljar.

Cognitegruppa i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar og forteljar Ivar J. Helleland til venstre. Foto Tor Resser ©

Torsdag 4. oktober 

Torsdag fekk Venelaget for Gruo vitjing av dei eldste borna frå Sagvåg barnehage avd. Nysæter. Saman med tre vaksne hadde dei åtte borna gått like frå Nysæter kyrkje til Gruo, i regn. Men dei var like glade for det, då dei kom fram, og inn i Heishuset. Der vart dei tekne imot og ønskt velkomne av laiaren i VfG, Torbjørn Marthinsen. Dei sat som lys og følgde med då filmen om Stordø Kisgruber 1960 vart synt. Ivar J.Helleland hadde samtale om laust og fast med borna før dei fekk hjelm og vart køyrt inn i fjellet med toget og lokkførar Thor Hauglid. Turen i fjellet gjekk til den blå grotte. Der fekk dei oppleva kor mørkt det vert når lyset vert sløkt. Som takk for turen framførte borna ein song før dei gjekk ut att til toget.

Gjestene frå Sagvåg barnehage avd. Nysæter i den blå grotte. I midten omvisar og forteljar Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

Vel attende i Heishuset kviterte ein av dei små, då han gav frå seg hjelmen , at «det var litt av ein dag». Tydeleg at det hadde vore vellukka. I Heishuset hadde borna nistepause før turen gjekk attende til Nysæter.

Onsdag 3. oktober

Eit forprosjekt held på å undersøkja om det er mogeleg å får til ein Geopark i Sunnhordland. Der kan Bømlo med sitt steinrike, Stord med Stordø Kisgruber og steinparken i Kvinnherad vera viktige område. Onsdag var ein delegasjon på vitjing ved Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Pådrivar for ein Geopark Sunnhordland er Brynjar Stautland frå Bømlo. Med seg har han Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Vert det noko av parken, vert Bømlo med amfiet det administrative sentert . Ifølgje Wikipedia er geopark :

Eit område som må kunne syne korleis dei geologiske føresetnadane har påverka biologisk mangfald, landbrukbusetnadindustriutviklingsamferdsel og kultur.

Gjestene fekk sjå gruvefilmen frå 1960. Brynjar Stautland orienterte om geopark  og kva mogelegheiter der kan vera, før turen gjekk inn i fjellet og til Sadalen gruve. Ivar J. Helleland og Thorbjørn Marthinsen var omvisarar og forteljarar.

Frå omvisinga i Sadalen gruve, frå venstre Bjørn Arve Lunde, Brynjar Stautland, Gro Jensen Gjerde, Lars Erikstad, Sylvia Smith-Meyer, Kristin Rangnes, leiar for Gea Norvegica UNESCO Global Geopark i Porsgrund og Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

Fredag 28. september

Fredag ettermiddag i firetida rulla ein stor Tide-buss inn framfor Heishuset ved Stordø Kisgruber. Ut «velta» 30 personar, frå Erko Settefisk, som var på blåtur. 14 av deltakarane var tilsette ved Erko settefis i Grunnavågen, Sagvåg. Resten kom frå konsernkontoret i Bergen. Gjestene vart mottekne av leiar av Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen.  Ivar J.Helleland gav ei kort-kort innføring om Stordø Kisgruber og kiskaien i Grunnavågen. Ansgar Vedå «sveivde» igang Gruvefilmen før gjesten fekk hjelm på hovudet og vart køyrd inn i fjellet i toget. Gruppa vart delt i to med Ivar J.Helleland som omvisar i den eine og Torbjørn Marthinsen i den andre, innover i Sadalen gruve.  Vel komne ut att fôr bussen vidare på blåturen til ukjend stad.

Torbjørn Marthinsen, til høgre, var omvisar og forteljar for den eine gruppa.

 

Ivar J. Helleland med ryggen til i blå kjeledress, var forteljar og omvisar for den andre gruppa. Bår bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 20. september

6. klassesteg frå Langeland skule, 51 elevar og lærarar, vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo torsdag. Det er første gong skulen tek turen til gruo. Voneleg ikkje siste. Dei allar fleste sykla om Sagvåg. Dei vart mottekne av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen.  Knut Inge Øien Hovin køyrde filmen om Stordø Kisgruber 1960. Etter ønskje frå elevane, fortalde Ivar J. Helleland om raidet på Stordø Kisgruber natta 24. januar 1943. Han budde på Gjerde og kom tett på hendinga.

Gjestene fekk hjelm på hovudet og fekk togtur med Thor Hauglid som lokførar, inn i stoll Høgåsen. Ved inngangen, etter tur inn i stollen, gjekk turen til fots inn i Sadalen gruve. Wilferd Sætre var omvisar for klasse a med Knut Inge Øien Hovin som ankermann. Torbjørn Marthinsen var omvisar for klasse b med Ivar J.Helleland som ankermann.

Wilfred Sætre, i blå kjeledress til venstre, var omvisar og forteljar for klasse a.

 

Torbjørn Marthinsen, i orange jakke og gul hjelm i bakgrunnen, var forteljar og omvisar fro klaas b. I blå kjeledress til høgre Ivar J. Helleland. Her i den store hallen i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 19. september

Som de kan lesa i saka under, hadde Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo  vitjing av 37 geologar som var med på ein større konferanseom gruvedrift i havet. I etterkant fekk VfG denne meldinga frå leiaren av konferansen, professor Rolf Birger Pedersen:

Mange takk for en flott omvisning.
Gjestene våre gav utrykk for at de syntes det var særs interessant og fasinerande å komme inn i en gruve som denne.
Venelaget takkar for den fine attendemeldinga

Fredag 14. september

Storfin vitjing til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo fredag. Universitetet i Bergen har denne veka internasjonal konferanse med kring 200 deltakarar om gruvedrift i havet. UiB ville ha ekskursjon til mellom anna  Stordø Kisgruber for å fortelja om forekomsten av svovelkis og gruvedrifta. Professor Rolf Birger Pedersen var leiar for 37 deltakarar frå kring 10 nasjonar. Mellom anna frå Korea, India, Kina, New Zealand, Russland (Vladivostok), USA, Canada ,  England .

Gjesten vart tekne imot og helsa velkomne av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Ivar J. Helleland orienterte kort om Stordø Kisgruber før Ansgar Vedå køyrde filmen om Stordø Kisgruber frå 1960. Deretter gjekk turen inn i Sadalen gruve der professor Rolf Birger Pedersen orienterte.

Deltakarane i Sadalen gruve.

 

Midt i biletet professor Rolf Birger Pedersen.

 

Ein av deltakarane har funne ein stein som tykkjest interessant.

 

Solveig Lie Onstad ei av dei få norske deltakarane på ekskursjonen. Alle bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 12. september

Stord kommune er med i eit nærmiljøprosjekt som skal fremja folkehelsa. Onsdag og torsdag var det prosjektsamling på Stord for dei fire kommunane i Hordaland som er med i prosjektet, og fylkeskommunen. Onsdag ettermiddag var 12 av deltakarane på vitjing hjå Venelaget for Gruo, mellom anna for å få informasjon om kva VfG driv med. Leiar i venelaget, Torbjørn Marthinsen, ønskte gjestene velkomne før dei fekk sjå filmen om Stordø Kisgruber. Ivar J. Helleland snakka om kva han meinte var god folkehelse, og ein av dei alle viktiga faktorane var trvisel, på alle plan.

Deltakarane på synfaring, her ved snikkarverkstaden. Omvisar Ivar J. Helleland til venstre. Foto Tor Resser ©

Deltakarane vart tekne med på synfaring til fots i dagen og i Høgåsen gruve. Tydeleg var trivselen høg på synfaringa, noko som skulle gjera godt for deira helse.

Torsdag 6. september

For andre gong vitja Hørselshemmedes Landsforbund Fitjar/Stord Stordø Kisgruber og Venelaget for grua. Første gong var i oktober 2013. Turen var den årlege utflukta laget bed medlemen inn til. 31 medlemer hadde takka ja til turen. Hjå venelaget fekk gjestene sjå filmen om gruva i 1960.

HLF Fitjar/Stord ser filmen om Stordø Kisgruber 1960.

Etter ønskje frå HLF Fitjar/Stord heldt Ivar J. Helleland kåseri om raidet, som han sjølv opplevde, på Stordø Kisgruber 24. januar 1943. Det vart servert betasuppe, før det var togtur inn i Høgåsen gruve, og ut att. Deretter omvising  i Sjakttårnet og Arbeidarbustaden. Etter omvisingane vart det servert kaffi og kringle. HLF la sjølv ut teleslynge slik at alle høyrde godt kva som vart sagt frå kåsøren.

Frå omvisinga i Sjakttårnet, inn frå plata. Omvisar og forteljar Ivar J. Helleland med blå kjeledress til høgre. Båe bileta foto Tor Resser ©

Venelaget for Gruo fekk gode attendemeldingar frå HLF Fitjar/Stord etter vitjinga.

Fredag 24. august

Første omvisinga i haust vart av det meir eksklusive slaget. 10 Morgan-bilar frå Bergen Morgan Klubb ønskte å sjå kva Venelaget for Gruo kan by. Gjestene, 20 i talet, sjåfør med sidekvinne, vart vel tekne imot i Heishuset av leiar for VfG Torbjørn Martinsen.Gestene inntok medbrakt niste og kaffi frå venelaget medan Ansgar Vedå synte  filmen om Stordø Kisgruber 1960  og leiaren deretter fortalde om gruvesamfunnet den gongen.

Bergen Morgan Klubb hjå venelaget for Gruo fredag.

Gjestene vart hjelma opp før togtur inn i Høgåsen gruve. Der tok Wilfred Sætre over som omvisar og forteljar både inne i fjellelt og om bygningane på utsida.

Wilfred Sætre, til venstre, var forteljar og omvisar i fjellet, her i den store hallen i Høgåsen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Gjestene var storlegen imponert over kva dei fekk sjå og vera med på, og gav stor skryt til venelaget for arbeidet det legg ned.  Venelaget takkar for godorda.

Gjesten drog vidare til Ryvarden fyr. Laurdag gjekk turen vidare til Sauda, Odda og Tyssedal før dei venden kursen heim mor byd’n sundag.

Ei takk til Rune Johannessen som endå ein gong måtte leita fram lyset i gruvegangane. Det var stabilt så lenge omvisinga varte.

Onsdag 6. juni

Vitjing frå Canada

Oldefar til Marilyn (Hanson) Lappi,  Hans Olsen Braaten, arbeidd seint på 1800-talet ved Stordø Kisgruber. Han kom opphaveleg frå Vågå og gifta seg med Sofie Madsdatter Hystad frå Stord. Han døydde i 1882 og kona med familien emigrerte til USA i 1889. Ei  grein av familien drog seinare til Canada. No ønskjer Marilyn(Hanson) Lappi å finna attende til oldefaren sine røter på Stord. I den samanheng ønskte ho og delar av familien å sjå kor olderafern arbeidde.

Gjestene frå Canada, Ken Hanson, Terry Hanson, Ronie Hanson, Marilyn (Hanson) Lappi, Vernon Lappi og omvisar Ivar J. Helleland.

Onsdag ettermiddag vitja fem medlemer av familien Stordø Kisgruber. Dei vart mottekne av Ivar J. Helleland i Venelaget for Gruo, som synte dei rundt. Inn i fjellet ønskte dei ikkje å gå. Derimot var dei svært interessert å sjå kor oldefaren arbeidde. Helleland tok dei med til Storsynken der oldefaren høgst truleg arbeidde sett ut frå tida han var på Stord. Turen gjekk i området rundt Storsynken som er 160 meter lang. Gjestene var òg interessert i korleis arbeidarane budde den gongen på sluttaen av 1800-talet. Så gamle bygningar er ikkje på Litlabø, nærast er den restaurerte arbeidarbustaden frå tidleg 1900-talet og fekk omvising også her.

Dei canadiske gjestene på vandring rundt Storsynken i Høgåsen. Båe bileta foto Tor Resser ©

5. klasse frå Sagvåg skule vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo onsdag. I Heishuset vart dei 11 elevane og to lærarane  mottekne og ønskt velkomne av Ivar J. Helleland. Han fortalde litt om gruvene, då dei vart drivne, og fekk i gang ein samtale med elevane. Dei var særdeles oppegåande, visste mykje og spurde mykje. Dei fekk sjå gruvefilmen frå 1960 før dei vart hjelma opp og gjekk på toget som køyrde dei inn i stoll Høgåsen.  Ute ved portalen att vandra gjestene med Ivar J. Helleland som omvisar og forteljar, inn i Sadalen gruve.

5.klassen frå Sagvåg skule stogga ved ei fallort til 3. såle. Omvisar Ivar J. Helleland i blå kjeledress til venstre. Foto Tor Resser ©

 

Tysdag 5. juni

Ein tradisjon er det vorte, at Bakken barnehage i Fitjar kjem med borna som skal slutta i barnehagen i sommar,  til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Tysdag fekk venelaget vitjing av 13 born og fire vaksne for å få omvising. Ivar J. Helleland ønskte velkomen, samtalte litt med borna før dei fekk sjå filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960.Gjestene følgde interessert med i kva dei fekk sjå. Etter å ha fått hjelm på hovudet, sette dei seg på toget og med Torbjørn Marthinsen som lokførar, gjekk turen inn i stoll Høgåsen. På vandringa inn til den Blå Grotte var Ivar J. Helleland forteljar og omvisar.Inne i grotta vart lyset sløkt ei lita stund, slik at borna fekk oppleva kor mørkt det vert inne i fjellet. Før turen gjekk ut att song borna om spøkelse.

Borna frå Bakken barnehage song om spøkelse i den blå grotte. Omvisar Ivar J. Helleland til høgre. Foto Tor Resser ©

Attende ved Heishuset var det nistetid ute i sola. Borna fekk diplom for å ha vore i grotta.

Måndag 4. juni

11 born og to vaksne frå Tjødnalio barnehage i Sagvåg vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo måndag. Borna sluttar i barnehagen i sommar og byrjar på skulen til hausten. Ivar J. Helleland ønskte gjestene velkomne til Gruo og hadde ein kort samtale med borna. Filmen om arbeidet ved Stordø Kisgruber 1960, vart synt. Borna sat som lys og følgde godt med. Dei fekk hjelm på hovudet og vart køyrt inn i stoll Høgåsen på toget med Torbjørn Marthinsen som lokkførar.

Borna frå Tjødnalio barnehage på veg gjennom gruvegangen til den Blå Grotte. Omvisar Ivar J. Helleland med gul hjelm til høgre. Foto Tor Resser ©

Ivar J. Helleland var omvisar og forteljar gjennom gruvegangane til den Blå Grotte. Der vart det skapt spenning då lyset vart sløkt og borna fekk oppleva kor mørkt det kan vera i gruvene.  Borna kviterte med ein song før turen gjekk ut att til toget og vidare til Heishuset. Derfrå gjekk borna ned til friområdet ved Storsvatnet der dei åt nista. Som prov på at dei har vore i den Blå Grotte, fekk dei diplom.

Onsdag 30. mai

Onsdag vitja 59 elevar og tre lærarar frå Nysæter ungdomsskule  Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen, ønskte velkomen og gav kort informasjon om anlegget før gruvefilmen frå 1960 vart synt.  Etter å ha fått hjelm på hovudet vart dei tre klassane tekne med inn i fjellet, først med tog, deretter til fots i Sadalen gruve. Ivar J. Helleland var omvisar for klasse A, Wilfred Sætre for klasse B og Torbjørn Marthinsen for klasse C.

Elevane frå Nysæter ungdomsskule samla i Heishuset der dei fekk info. av Torbjørn Marthinsen, i blå kjeledress.

 

Klasse C i den store hallen i Sadalen gruve. Bår bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 29. mai

79 elevar og lærarar frå Nordbygdo ungdomsskule, vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo tysdag. Dei sykla heile vegen om Heiane og Sagvåg til Litlabø. Der vart dei tekne imot i Heishuset av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Han gav ei kort orientering om den tidlegare verksemda og huset dei var i.

Elevane samla i Heishuset der Torbjørn Marthinsen i blå kjeledress bak til høgre orienterte.

Filmen om Stordø Kisgruber 1960 vart synt før gjestene vart hjelma opp. Elevane vart delt i tre grupper, etter klassane på skulen, A,B og C med Ivar J. Helleland som omvisar for klasse A, Wilfred Sætre for klasse B og Torbjørn Marthinsen for klasse C. Inn i fjellet vart dei køyrt på toget med Thor Hauglid som lokførar. Omvisinga gjekk i Sadalen gruve.

Klasse C i den store hallen i Sadalen gruve. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 24. mai

Dei fleste skular med avgangsklassar har ofte markering når skuleåret er til ende. Dei 15 eldste borna ved Sagvåg Maritime FUS Barnehage går i vår ut av barnehagen og byrjar til hausten på skulen. Avslutninga vart markert torsdag ettermiddag ved Stordø Kisgruber. Borna har tidlegare i år vore på omvising i gruo, og har hatt særoppgåve i barnehagen om gruo, og kan mykje om verktsemda. Sagvåg Maritime hadde leigt Heishuset til avslutninga der foresette til borna, og andre med familier tilhøyring, var bedne inn. Det heile byrja med vandring, 67 kvite hjelmar på små og store hovud,  inn i den store hallen i Høgåsen gruve. Der heldt avgangsborna songkonsert  som enda med stor fagning frå tilhøyrarane. Vel attende i Heishuset vart det fest.

Borna på podiet song for familie og vener.

 

Borna song med Randi Jordåen Molvik til høgre som forsongar. Foto båe bileta Tor Resser ©

 

Tysdag 15. mai

Venelaget for Gruo tok imot 5. klasse frå Rommetveit skule ved Stordø Kisgruber tysdag. Sjølv med ordentleg sommarvarme i lufta, hadde klassen førebuddseg godt og teke med varme kled, for inne i gruvegangane var det berre tre-fir varmegrader.  I Heishuset tok leiar i VfG, Torbjøtn Marthinsen, imot gjestene 31 elevar tre lærarar og to forelder. Leiaren fortalde litt om verksemda den gongen, før filmen om gruvedrifta frå 1960 vart synt.

Godt opphjelma sette dei seg på toget med Thor Hauglid som lokkførar inn i Høgåsen gruve. Attende ved portalen gjekk gjesten av toget, Ivar J. Helleland tok over og var omvisar og forteljar innover i Sadalen gruve. Klassen var ein livleg gjeng som stilte mange spørsmål noko omvisaren tykte var svært gilt.

5. klasse frå Rommetveit skule i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar Ivar J. Helleland i blå kjeledress til ventre. Foto: Tor Resser ©

Det langt frå alltid at det vert stilt så mange spørsmål på ein tur i fjellet.  Vel ute i sommarvarmen fekk elevane eta nista i sola utanfor Heishuset. På spørsmål om kva dei tykte om turen, var det tommelen opp.

Torsdag 10. mai

Torsdag var tredje og siste gruppa geologistudentar (16) frå Universitetet i Bergen til Stordø Kisgruber saman med professor og leiar Ingunn Thorseth og professor Rolf-Birger Pedersen. Også denne gongen vart dei tekne i mot av Ivar J. Helleland. Ansgar Vedå synte filmen om arbeidet i verksemda Stordø Kisgruber teken opp i 1960. Med hjelm på hovudet vart det full fart inn i gruvegangane, ikkje stopp på vegen grunna regnet.

Professor Ingunn Thorseth midt i bletet med blå jakke, fortel om kva dei ser i fjellet.

Studentane vart tekne med inn i Sadalen gruve der dei fekk kunning undervising av Ingunn Thorseth og Rolf-Birger Pedersen. Som vanleg vart òg pH’en i vatnet i rennesteinen i gruvegangen målt, som synte ein verdi på kring 2,6. Det vart òg tid til ein tur inn i stoll Høgåsen, så langt skjenegnagne går, og vel så det. Og ein stogg i den store hallen i Høgåsen der det har vore tre bryllaup dei siste fem-seks åra.

Rolf-Birger Pedersen til venstre med steinprøver han syner til nokre av studentane og Ingunn Thorseth.

 

Serianna Kvarøy måler pH’en i vatnet i rennesteinen i gruvegangen. Alle bileta foto Tor Resser ©

Opphaveleg skulle gruppa vore hjå VfG onsdag, men grunna dårleg vermelding torsdag då dei skulle vore på Bømlo, vart turen snudd om slik at det vart Bømlo onsdag og Stord torsdag. VfG takkar for vitjinga og vonar UiB kjem att neste vår med nye studentar.

Onsdag 2. mai

Det nermar seg ein tradisjon, etter kvart, og eit vårteikn for Venelaget for Gruo, at geologistudentar frå Universitetet i Bergen vitjar venelaget. Onsdag tok venelaget imot to grupper studentar, ein før middag, ein etter middag. Kvar av gruppene var på 16 studentar og to leiarar.  Hovudleiar var geolog Ingun Thorseth, med seg hadde ho doktorgradstudent Linn Merethe Olsen frå Bømlo. Gruppene vart mottekne i Heishuset av Ivar J. Helleland  der videofilmen Glimt frå Stordø Kisgruber vart synt.

Doktorgradstudent Linn Merethe Olsen frå Bømlo.

Gruppene vart leia inn i stoll Sadalen av Rune Johannessen. I den store hallen fekk gruppene orientering om geologien ved Ingun Thorseth. Det vart teke prøver av vatnet,  m.a. kor surt det er.

Ettermiddagsgruppa i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Geologistudentane Halfdan Arstein til venstre og Martin Bruun.

 

Formiddaggruppa klar til å finna ut kor surt vatnet er som kjem ut av stoll Høgåsen. Geolog Ingun Thorseth til venstre. Alle bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 21. april

Denne helga var Stord Fitjar Lions tilskipar av distriksmøte for distrikt 104 E6 som strekjer seg like sør til Kristiansand. Medan karane sat på møte laurdag, var kånene/sambuarar, 30 i talet, på omvising til Kværner og hjå Venelaget for Gruo ved Stordø Kisgruber. Der vart gjestene  mottekne av Ivar J. Helleland. Han gav dei lyninformasjon i Heishuset, gjestene hadde berre ein times tid til rådvelde. Deretter vart dei hjelma opp og fekk varme jakkar før Thor Hauglid køyrde dei trygt inn i stoll Høgåsen før dei gjekk av på Høgåsen stasjon. Derfrå var Ivar J. Helleland omvisar og forteljar, med Else-Berit Helle som baktropp, om arbeid og liv då gruvene var i produksjon. 

Løvinnene i den store hallen i Høgåsen. Omvisar og forteljar Ivar J. Helleland i blå kjeledress til høgre. Foto Tor Resser ©

Sundag 15. april

For andre gong vart det halde Geocaching på området ved Stordø Kisgruber. Også i år var det Kim Amlien som var primus motor for samlinga, eller event’en som det vert kalla. 51 personar, stort og smått, betalte for å vera med. Dei fekk innføring om Stordø Kisgruber ved Torbjørn Marthinsen og filmen om gruvedrifta på 60-talet vart synt. Deltakarne fekk ein tur i Sjakttårnet opp til nest øvste nivå, før turen gjekk inn i fjellet med tog og til fots. I fjellet var Torbjørn Marthinsen forteljar og vegvisar i stoll Høgåsen og inn til den blå grotte .

Dei allar fleste deltakarane på samlinga i den blå grotte. Foto Tor Resser ©

Vel ute i dagen att var det grilling ved Heishuset.

Inntektene frå samlinge gjekk til Venelaget for Gruo som takkar så mykje.

Laurdag 14. april

Ronald Haaland fyller 80 år sundag 15. april. Dagen vart høgtida laurdag då familie var samla på Stord. Mellom anna tok dei turen til Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Der vart dei mottekne ved leiaren Torbjørn Marthinsen. Han gav ei kort innføring om kisgruva før gjesten fekk sjå filmen Glimt frå Stordø Kisgruber. Med hjelm på hovudet vart dei køyrt inn i fjellet med tog og vandra både i Sadalen gruve og Høgåsen gruve med Torbjørn Marthinsen som vegvisar og forteljar.

Gjestene i den store hallen i Sadalen gruve. jubilanten heilt til høgre og omvisar Torbjørn Marthinsen til venstre. Foto Tor Resser ©

 

Laurdag 7. april

37 utsendingar frå fagorganisasjonen Negotia var på omvising hjå Venelaget for Gruo laurdag. Organisasjonen heitte tidlegare Norges Funksjonærfotbund. Konferansen, som er årleg, var i år lagt til Stord og samla utsendingar frå Sørrogaland til Fjordane. Konferansen har tidlegare vore på Stord også då gjekk turen til Stordø Kisgruber og VfG. Her vart dei tekne imot av leiar i laget Torbjørn Marthisen. Han gav ei kort innføring om gruvene og filmen om gruvedifta vart synt, før utsendingane vart delt i to puljer, hjelma opp og køyrt i tog inn i fjellet. Der var Wilfred Sætre og Torbjørn Marthinsen omvisar- og forteljarar. Eine pulja gjekk Sadalen gruve , den andre Høgåsen gruve.

Utsendingane frå Negotia fekk kort innføring om gruvene av Torbjørn Marthisen i blå kjeledress til høgre. Foto: Tor Resser ©

Fredag 9. februar

Åtte faglege leiarar frå Framo Fusa vitja Venelaget for Gruo fredag.  Leiarane var på blåtur der dei først vitja faglege kollegaer ved Kværner Stord. Etter møtet der var det ledig tid og leiaren for gruppa googla på internett om kva dei kunne finna på. Han kom inn på VfG sine heimesider(www.gruo.no)  og las «så auga vart stort og vått», som han uttrykte seg. Det han las fengde interessa og tok kontakt på stiger@gruo.no.

Som vanleg vert slike spørsmål ønskt hjarteleg velkomne og leiarane vart mottekne i Heishuset av Ivar J. Helleland. Han gav ei kort orientering om Heishuset som vart sprengt av commandosoldatar i januar 1943. Videoen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt før turen gjekk inn i fjellet med tog. Vel inne tok Torbjørn Marthinsen over omvisinga og leia følgjet inn Sadalen gruve. Gjesten var godt nøgde med opphaldet i Gruo.

Framo Fusa-gjestene fekk omvising av Torbjørn Marthinsen til høgre. Foto Tor Resser ©

Framo Fusa produserer cargopumper med utstyr til vesentleg tankskip, men òg noko til oljeplattformer.

Torsdag 8. februar

Då er me alt i gong med omvisingane i år. Først ut var 15 5-åringa og tre leiarar frå Sagvåg Maritime FUS barnehage. Me var litt i stuss om me skulle syna gruvefilmen frå 1960 til så unge born, men vart samde med leiarane at «me prøver». I sju minuttar sat borna aldeles i ro og følgde filmen «minutt for minutt», som det er vorte så populært å seia no. Deretter var det samtale mellom borna og omvisar Ivar J. Helleland om gruo og kva dei som arbeidde her, gjorde. Deretter vart dei hjelma opp og gjekk på toget med Torbjørn Marthinsen som førar.

Uheldigvis vart skjenelengda litt for kort denne gongen slik at framhjula på loket hamna utanfor skjenegangen. Det tok ikkje borna så tungt, litt ekstra dramatikk sette berre ein spiss på turen. Dei gjekk ut att til portalen der Ivar J. Helleland førte gjestene trygt inn i den blå grotte. Ved dogaggen var det stogg der borna fekk prøva bor i borehòla.

Borna fekk prøva bor i borehola på veg inn til den blå grotte. I blå kjeledress til venstre omvisar Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

2017

Fredag 24. november

17 tilsette ved Statoil Stureterminalen i Øygarden kommune hadde fredag teke turen til Venelaget for Gruo. Her vart dei tekne imot i Heishuset av leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen. Han gav ei kort utgreiing om starten for gruvedrifta på Litlabø, og nemnde òg at Heishuset vart sprengt i 1943.Thor Hauglid var lokførar inn i Høgåsen gruvegang. Ute att ved portalen gjekk gjestene av toget og Torbjørn Marthinsen var omvisar og forteljar inn i Sadalen gruve med endestopp på plata.

Gjestene frå Stureterminalen på plata inst i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Det er ikkje så ofte me ser flaggermus på omvisingane, men det gjorde me i dag. I krysset Sadalen gruve Blå grotte vart det som vanleg ein stogg og då kom flaggermusa innover gangen men torde ikkje flyga over alle hovudane som tydeleg stengde vegen. Musa flaug fram og atende like til folka gjekk inn Sadalen. Då fòr musa inn mot Blå grotte men tok til høgre og mot sjakttårnet.

Dette var siste omvisinga venelaget hadde på programmet i år og takkar alle som har vor interessert i omvising hjå oss. Velkomne att neste år.

Laurdag 18. november

FUS Sagvåg Maritime barnehage, personal, valde i år å markera juleavslutning i Heishuset hjå Venelaget for Gruo. 13 tilsette av personalet var med på festen. I Heishuset fortalde Ivar J. Helleland kort om den dramatiske soga til huset som vart sprengt av britiske commandosoldatar ved raidet på Stordø Kisgruber natt til 23. januar 1943. Gjesten vart hjelma opp, gjekk på toget, med Torbjørn Marthinsen som lokførar,  og køyrde dei inn i stoll Høgåsen. Ivar J. Hellenad tok over og fortalde om den store hallen, og om andre interessante ting  på vandringa.

Ivar J. Helleland til venstre var omvisar og forteljar for gjesten frå FUS Sagvåg maritime barnehage. Foto Tor Resser ©

Vel attende i Heishuset heldt gjestene fram med festen utetter kvelden.

Torsdag 2. november

Else-Berit Helle hadde bede medlemer i Mental Helse Hordaland til samkome på Stord og i Gruo. 14 medlemer hadde takka ja til innbydinga. Gjestene vart tekne i mot av Else-Berit Helle og Ivar J. Helleland frå Venelaget for Gruo. I Heishuset køyrde Ansgar Vedå «gruvefikmen» frå 1960 som syner arbeidet ved den gongen Stordø Kisgruber.  Deretter var det opphjelming, togtur inn i fjelet med Torbjørn Marthinsen som lokførar,  og vandring i gruvegangane inn i Sadalen gruve med Ivar J. Helleland som forteljar. Etter turen i fjellet vart det servert betasuppe og kaffi og kaker i Stigerkontoret.

Gjestene frå Mental Helse Hordaland på vandring i gruvegangane. Forteljar Ivar J. Helleland i blå kjeledress til høgre. Foto Tor Resser ©

Måndag 2. oktober

Den store omvisardagen for Venelaget for Gruo. Fire 9. klassar frå Stord ungdomsskule ville på omvising ved Stordø Kisgruber, til saman 115 elevar og 10 vaksne møtte i Gruo måndag morgon/tidleg føremiddag etter sykkeltur om Sagvåg.  Venelaget stilte med 11 omvisarar og hjelparar. Elevane vart delt i tre grupper, ei gruppe (to klassar) fekk sjå gruvefilmen i Heishuset og fekk høyra om raidet på Stordø Kisgruber natt til 23. januar (ein laurdag faktisk) 1943 og litt om dagleglivet i Gruo  like eter krigen. Ivar J. Helleand og Svein Jæger Koppang sto for den delen av opplegget. Koppang hadde òg klassane med på omvising i gruvemuseet i Smio.

Klassane 9 C og D var først ut til å høyra om raidet på Stordø Kisgruber 23. januar 1943 og litt om dagleglivet i gruo då Ivar J. Helleand ( med armen i veret) vaks opp. Til høgre for han Svein Jæger Koppang.

Medan to klassar var i Heishuset vart dei to andre, ein og ein, tekne med på togtur med Thor Hauglid som lokførar, inn i Høgåsen og ut att til portalen. Der gjekk dei av og vart tekne med inn i Sadalen gruve av Wilfred Sætre og Torbjørn Marthinsen som forteljarar. Elevane fekk vita korleis gruva vart bygt opp, om produksjonen og mykje anna.

Wilfred Sætre, til høgre, var omvisar for klasse 9 A, her i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Torbjørn Marthinsen, med ryggen til, var omvisar for klasse 9 B i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Wilfred Sætre med klasse 9 C på veg inn mot Sadalen gruve, med informasjon under vegs.

 

Klasse 9 D i Sadalen gruve saman med forteljar Torbjrøn Marthinsen til venstre. Alle bileta foto Tor Resser ©

Venelaget for Gruo takkar Stord ungdomsskule for vitjinga og ønskjer skulen velkomen attende ved eit seinare høve.

 

Måndag 25. september

Sagvåg og Litlabø barnehage kom på omvising hjå Venelaget for Gruo måndag. 27 born og åtte vaksne vart ønskt velkomne av Ivar J. Helleland. Han fekk god kontakt med borna frå første stund. Også borna fekk sjå filmen om arbeidet ved Stordø Kisgruber i 1960. Dei sat som lys og følgde levande med på filmen.

Gjestene vart hjelma opp, ikkje så lett å få ein stor hjelm til å sitja på eit lite hovud, men alt går. Dei entra toget der Thor Hauglid var nylært lokførar og tok dei inn i stoll Høgåsen, og ut att til opninga. Der tok Ivar J. Helleand over flokken og leidde dei inn til den blå grotte. Barnehagen kviterte med song før turen gjekk ut att til toget og togtur attende til Heishuset. Det fekk dei diplom for utført tur inn i fjellet. Ute i sola var det tid for nistematen.

Sagvåg og Litlabø barnehage i den blå grotte. Til venstre med gul hjelm Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

Søndag 24. september

Kobberverkets Venner frå Vissnes gruber på Karmøy vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo sundag. Ivar J. Helleland fortalde kort om Stordø kis i Heishuset før gjestene, 33 i talet 29 med inn i fjellet, vart hjelma opp og tekne med på togtur med Torbjørn Marthinsen som lokkførar, inn i stoll Høgåsen. Attende ved portalen tok Ivar J. Helleland over og tok gjestene med på fottur inn i stoll Sadalen til plata, samstundes som har fortalde . På plata, endestopp for omvisinga i fjellet, kviterte gjestene med ein rallarsong, eitt vers, om Svarta Bjørn. Kobberverkets venner har gjeve ut CD med rallar- og andre viser dei syng.

Ute Ivar J. Helleland i blå kjeledress nærast til høgre, var forteljar for gjestene i fjellet.  Foto Tor Resser ©

På vegen attened til Heishuset i dagen, fortalde Ivar J. Helleland om dei ulike bygningane dei gjekk framom. Gjestene var svært imponert over kva dei hadde vore med på og fått sjå. Dei vedgjekk at Venelaget for Gruo låg eit hestehovud og vel så det, framføre Kobberverkets Venner av kva me har å by av attraksjon.

Torsdag 7. september

Sju tidlegare kommunalsjefar frå like mange kommunar, Bømlo,Fjell, Os, Radøy, Stord, Sund og Sveio har ei årleg samling . I år var det Gudmund Sørensen frå Stord som var vert for seniorgruppa. Mellom anna tok han gjestene med til Stordø Kisgruber der Venelaget for Gruo tok i mot ved leiar Torbjørn Marthinsen. Gruppa fekk informasjon om Stordø Kisgruber og fekk sjå filmen om arbeidet ved verksemda på 60-talet. Kaffi og noko å bita i vart servert. Gjestene fekk togtur inn i Høgåsen før det vart vandring i stoll Sadalen. Som vanleg vart gjestene imponert av kva dei fekk sjå i fjellet.

Seniorgruppa på veg inn i stoll Sadalen. Til høgre omvisar Thorbjørn Marthinsen. Foto Tor Resser ©

Måndag 28. august

Fitrjar bygdekvinnelag møtest siste måndagen i månaden. Denne gongen tok dei turen til sørsida av øya og vitja m.a. Venelaget for Gruo. Der vart dei tekne i mot av Ivar J. Helleland som i fleire år skulte i Fitjar. Han fortalde òg om ungdomstida då ungdomar frå Litlabø og Sagvåg tok turen nord til Fitjar på motorsykkel og sjarmerte jentene  der.

Fitjar bygdekvinnelag på plata i Sadalen gruve. Omvisar Ivar J. Helleland med gul hjelm i bakgrunnen. Til høgre med gul hjelm Thor Hauglid . Fotot Tor Resser ©

Hjå venelaget vart filmen om arbeidet i Gruo synt, før Torbjørn Marthinsen tok 15 av dei 18 damene med på togtur inn i fjellet. Der guida Ivar J. Helleland dei i Sadalen gruve inn til plata med stogg mellom anna i den store hallen.

Søndag 13. august

Birger Strømsnes markerte 80 års dagen i Heishsuet i Gruo sundag. Eit tjuetals gjester, familie og vener, mange av dei frå Osterøy, var bedne inn. Forutan festleg samkome med tale og gåver, var det tur inn i fjellet med tog der Torbjørn Mathinsen var lokførar. Forteljar i fjellet frå den store hallen i Høgåsen og utover i gruvegangane, var Ivar J. Helleland.

Frå omvisinga i den store hallen i Høgåsen. Midt i biletet, med rulator, jubilanten Birger Strømsnes. Foto Tor Resser ©

Laurdag 29. juli

Lars Mæland hadde leigt Heishuset til å markera 65-års dagen. 22 vener og familie var bedne til middag og fest med god aldersspreiing frå tre til 86 år.  Jubilanten ønskte òg at gjestene skulle få omvising i fjellet, noko Venelaget for Gruo stilte velviljug opp for. Torbjørn Marthinsen toga gjestene, bokstaveleg med toget, inn i Høgåsen gruvegang og ut att til inngangen til Sadalen gruve. Der tok Wilfred Sætre over og var omvisar og forteljar innover i gruvegangane og den store hallen i Sadalen. Mange av gjestene hadde aldri tidlegare vore inne i gruvegangane og var storlegen imponert over kva dei fekk vera med på.

I den store hallen i Sadalen gruve. Jubilanten midt i biletet med nevane i lommene. Omvisar Wilfred Sætre med rygen til i blå kjeledress. Foto Tor Resser ©

Onsdag 14. juni

29 elevar og fem lærarar frå 5. trinn ved Tjødnalio skule i Sagvåg vitja Venelaget for Gruo onsdag. Som vanleg vart dei mottekne i Heishuset der Ivar J. Helleland ønskte velkomen og Ansgar Vedå synte gruvefilmen frå 1960. Gjesten vart hjelma opp og sette seg på toget der Torbjørn Marthinsen køyrde dei inn i Høgåsen. Ute att ved protalen steig dei av og vart tekne med inn i Sadalen gruve med Ivar J. Helleland som omvisar.

Venelaget 7947

5. trinn frå Tjødnalio skule på omvising i den store hallen i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Elevane var særdeles spørjeviljuge og omvisaren svarte så godt han klarte utan at dei makta å setja han fast. Etter omvisinga meinte han at dette hadde vore ein av dei absolutt beste klassane han hadde hatt med inn i fjellet. Før elevane sette kursen attende til skulen, skreiv dei seg inn i gejsteboka og fekk eta nista i Heishuset.

Dette var siste omvisinga i vårsemesteret.

Laurdag 10. juni

Alt klokka 1100 byrja første omvising, det vil seia klokka vart godt ein halv time seinare før 13 meir eller mindre spreke syklistar frå I.L. Reno svinga inn på plassen framføre stigerkontoret og Sjakttårnet. Karane hade boma litt på vegen, men som det heiter, betre seint enn aldri. Stussar du på kva I.L. Reno er, har aldri høyrt om det? så er det bedriftsindrettslaget til BIR i Bergen som er det same som SIM i Sunnhordland.

Venelaget 7930

Syklistane frå I.L. Reno framføre Sjakttårnet på Litlabø. Foto: Tor Resser ©

Syklistane har årlege turan  og denne gongen gjekk turen til Stord, dei har vore i Fitjar og mølleparken på Midtfjellet tidlegare. Hjå venelaget fekk dei tur inn under Sjakttårnet der Torbjørn Marthinsen orienterte og oppe i Sjakttårnet der Ivar J. Helleland fortalde.

Familietreff

Om ettermiddagen hadde etterkomarane av Gunhild og Leif Romslo slektsstemne lagt til Stordø Kisgruber. Ikkje mindre enn 65 personar hadde takka ja til innbydinga der sjølve samkoma var i Heishuset. Leif Romslo var i mange år heisførar ved gruvene. Før sjølve festen byrja, var det togtur inn i Høgåsen gruve der gjestene vart tekne imot av Ivar J. Helleland i den store hallen. Han hadde eit nært tilhøve til familien Romslo og var granne til familien som budde på Gjerde. Huset Romslo-familien budde i, står i dag i parken på Litlabø (Arbeidarbustaden). Helleland var personleg og fortalde laust og fast om den tida han vaks opp saman med borna til Romslo.

Venelaget 7933

I den store hallen i Høgåsen fortalde Ivar J. Helleland, med ryggen til i blå kjeledress, laust og fast om oppveksten saman med romsloborna. Foto: Tor Resser ©

Vel ute i dagen att var det høve til å vitja Arbeidarbustaden. I Heishuset vart filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 synt før festen heldt fram utetter kvelden.

Fredag 9. juni

Velferdsklubben for tilsette i Fitjar kommune drog på blåtur til grannekommunen i sør. Første stogg på turen var hjå Venelaget for Gruo og Stordø Kisgruber. Vitjinga var sett til ein times tid  og på den tida leia Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen dei 49 deltakaren i to grupper på fottur inn i fjellet. Den eine gruppa gjekk Sadalen gruve, den andre Høgåsen gruve.  Som stort sett vanleg er, vart det strekt godt i timen då gjestene skulle få mest mogeleg informasjon om gruva og drifta.

Venelaget 7923

Velferdsklubben vart delt i to grupper med Ivar J. Helleland nærast til høgre i blå kjeledress som omvisar for den eine gruppa.I den andre gruppa i bakgrunnen var Torbjørn Marthinsen omvisar. Foto: Tor Resser ©

Vidare gjekk turen til Samfunnshuset på Litlabø der det vart mat m.m. utover kvelden.

Tysdag 6. juni

12 forventingsfulle seks-åringar frå Bakken barnehage i Fitjar, saman med to vaksne, inntok Heishuset hjå Venelaget for Gruo, tysdag. Barnehagen er trufast vitjar til venelaget med borna som til sommaren byrjar på skulen. Denne gongen er tredje eller fjerde året. Dei vart mottekne av Ivar J. Helleland som òg var omvisar i fjellet. Dit kom dei etter togtur med Torbjørn Marthinsen som lokførar innover i Høgåsen gruve og ut att til opninga. Der gjekk borna av og byrja turen til fots inn til den blå grotte. På vegen var det fleire stogg der Ivar fortalde om kva dei gjekk framom.

Venelaget 7915

Ivar J. Helleland syner korleis gruvearbeidaren bora hòl i fjellet for å få ut kisen. Foto: Tor Resser ©

Inne i blå grotte framførte borna ein skummel song om spøkelser, då sløkte lyset og det vart kolande mørkt. Men det var berre Torbjørn som ville syna kor mørkt det vert i fjellet når lyset går. Vel ute i Heishuset att skreiv brona seg inn i gjesteboka, Ansgar Vedå serverte pinneis før dei spiste nistematen, diplom fekk dei òg. Venelaget takkar for vitjinga og ønskjer velkomen att.

 

 

 

Måndag 29. mai

Åtte ivrige born i «avgangsklassen» ved Tjødnalio barnehage, og to vaksne,  vitja Venelaget for Gruo måndag. Dei vart tekne imot av Ivar J. Helleland i Heishuset. Etter litt prat for å verta kjent, vart gjestene hjelma opp før dei sette seg på toget med Torbjørn Marthinsen som lokførar. Togtur heilt in til enden av sporet i stoll Høgåsen og ut att til portalen. Til fots gjekk turen gjennom gruvegangane til den blå grotte. Der varta borna opp med song om Kaptein Sabeltann.

Venelaget 7901

Ivar J. Helleland, til høgre, var omvisar for Tjødnalio barnehage. Foto Tor Resser ©

Attende i Heishuset, endå ein gong på toget inn til enden av sporet og attende til Gruo stasjon, varta Ansgar Vedå opp med is til gjestene.

Måndag 22. mai

Tradisjonen tru, kan me etter kvart seia, dette var tredje året 8. trinnet ved Nordbygdo ungdomsskule vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Til saman 66 elevar og fem lærarar kom til gruo, dei fleste på sykkel om Sagvåg. Ei «tryning» vart det, men utan alvorleg skade etter det me fekk opplyst. Gruvevegen er for farleg å sykla så mange i følgje. Gjestene vart tekne imot ved leiar i VfG, Torbjørn Marthinsen. Som vanleg er vorte, fekk dei sjå filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 som i korte glimt syner arbeidet i gruva den gongen.

Venelaget 7889

Gjestene fekk sjå filmen om arbeidet i gruvene i 1960.

Kvar klasse fekk sin omvisar før to av klassane vart tekne med på togtur inn i fjellet og der fottur til Sadalen gruve. Den tredje klassen fekk omvising under heistårnet og som den aller første klassen skuleelevar vart dei tekne med opp i heistårnet. Deretter ein togtur inn i Høgåsen, så langt sporet går.

Venelaget 7890

Wilfred Sætre i blå kjeledress til høgre, var omvisar for klasse 8A.

 

Venelaget 7892

Ivan Slaggerud i blå kjeledress til høgre var omvisar for klasse 8B i heistårnet.

 

Venelaget 7893

Sjefen sjølv, Torbjørn Martihinsen i orange jakke, var både lokkførar og omvisar for klasse 8C, her i den store hallen i Sadalen gruve. Alle bileta foto Tor Resser ©

Elevane skal ha all honnør for fin og høvisk framferd då dei vitja VfG. Me ser fram til å få 8. trinnet attende til neste år.

 

Fredag 19. mai

Det nermar seg skuleslutt, og fleire skular har meldt at dei vil vitja Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Først ut i så måte var 9. trinn frå Nysæter ungdomsskule. 61 elevar og lærarar frå tre klassar vitja Gruo fredag. Dei vart ønskt velkomne av leiar for VfG Torbjørn Marthinsen. Filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 vart synt slik at elevane skulle få eit innsyn i korleis gruvene på Litlabø vart drivne. Tilbakemeldinga frå elevane var at dei tykte vel om filmen.

I to puljer vart elevane køyrt med tog inn i fjellet der Wilfred Sætre var omvisar for den eine gruppa med Ivan Slaggerud som baktropp og sikring. Torbjørn Marthinsen var omvisar for den andre pulja med Sigmund Lorentsen som baktropp og sikring.

Venelaget 7887

Den eine gruppa i den store hallen i Sadalen gruve med Wilfred Sætre, i blå kjeledress, som omvisar.

 

Venelaget 7886

Den andre pulja, med Torbjørn Marthinsen til høgre som omvisar, på veg inn i Sadalen gruve, og hadde som vanleg ein stog ved «dassen» bak Marthinsen. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 11. mai

Den fjerde gruppa av geologistudentar (19 stk) i mai månad frå Universitetet i Bergen,vitja Stordø Kisgruber torsdag. Dei vart ønskte velkomne ev leiar i Venelaget for Gruo Torbjørn Marthinsen. Etter å ha sett den «obligatoriske» filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960, vart studentane hjelma opp, fekk varme nordsjøjakkar før turen gjekk mot gruvegangen Sadalen. På vegen vart det stogg ved bjørkene ved Stigerkontoret og Smio med Thorbjørn Marthinsen som forteljar.

I den store hallen i Sadalen gruve føreleste geolog Ingunn Thorseth før studentane fekk nokså frie tøyler med å utforska fjellet.

Venelaget 7876

Geolog Ingunn Thorseth i blå jakke, held førelesing for studentane i den store hallen i Sadalen gruve.

 

Venelaget 7878

Terje Remmen lyser for Torgeir Fenne Vestly som nytta hammar for å få laus ein bit av fjellet. Båe bileta foto Tor Resser ©

Vatnet i rennesteinen vart analysert for m.a. pH-verdien som ikkje er vorten betre dei fire gongene studengruppene har vore i gruo. Dei avslutta opphaldet med å eta nista i finvêret utanfor Heishuset.

VfG takkar UiB for at dei nyttar gruveområdet på Litlabø i undervisinga. Ny studentar er velkomne att til neste år.

Tysdag 9. mai

Ei ny gruppe geologistudentar frå Universitetet i Bergen køyrde inn på plassen framføre Heishuset tysdag føremiddag. 18 forventingsfulle ungdomar, framleis med Ingunn Thorseth om reiseleiar, kom inn i Heishuset der dei vart ønskt velkomne ved Ivar J. Helleland. Før dei gjekk inn i fjellet, fekk dei sjå filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960.

Venelaget 7868

Stordjenta Lene Engevik Bukholm til venstre saman med Mari Johnsen har funne interessant stein i Sadalen.

Turen inn i Sadalen gruve vart leia delvis av Ivar J. Helleland, delvis av Torbjørn Marthinsen. I den store hallen i Sadalen heldt geolog Ingunn Thorseth førelesing om aktuelt tema for staden, før studentane fekk undersøka fjellet. Vatnet i rennesteinen vart undersøkt for kor surt vatnet er, målt til kring 2,5 pH. Også der vatnet frå Høgåsen gruve kjem ut i dagen like utanfor portalen, vart pH-verdien målt.

Venelaget 7867

Geolog Ingunn Thorseth føreles i den store hallen i Sadalen.

 

Venelaget 7870

Kor surt er vatnet som kjem ut frå Høgåsen gruve? Det fann studentane ut ved å måla pH-verdien som låg på kring 2,5. Alle bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 6. mai

Ut på tur – aldri sur, heiter det. Det synte 17 tilsette frå Bama daglegvare, Bergen då dei var på vitjing hjå Venelaget for Gruo. Det hadde seg slik at Svein Harald Grov, som har vore tilsett i Bama i mage år, sist helg slutta og gjekk over i pensjonistane sine rekker. Han ønskte at dei tilsette skulle ta ein blåtur til Stord, og mellom anna vitja gruvene. Dei vart hjatreleg mottekne hjå venelaget og fekk først sjå filmen frå 1960 med glimt frå då gruvene var i produksjon. Der etter var det togtur inn i fjellet der Ivar J. Helleland var omvisar i Sadalen gruve. Han fortalde på ein engasjerande måte både sant og litt skrønekrydder som gjekk rett heim hjå gjestene. Dei var storlegen imponert over kva dei fekk sjå og oppleva. Ante ikkje at slikt var å finna på Stord.

Venelaget 7842

Bamatilsette i den store hallen i Sadalen gruve. Bilete foto Tor Resser ©

Venelaget takkar for vitjinga.

Torsdag 4. mai

Ein ny pulje geologistudentar (18) frå Universitetet i Bergen med geolog Ingunn Thorseth som fagleg leiar, vitja Gruo og Venelaget for Gruo torsdag. Som tysdag fekk studentane sjå gruvefilmen frå 1960 før Ivar J. Helleland tok studentane med til fots gjennom uteområdet og inn i Sadalen gruve. Langs vegne vart det orientert om anlegget den gongen  gruva vart driven.

Venelaget 7830

Omvisar Ivar J. Hellelenad tok ein stogg ved snikkarverkstaden.

I den store hallen i Sadalen gruve fekk studentane «fritt spelerom» innanfor tryggingsgrensen og leita ivrig etter mineralar. Vidare gjekk turen inn til plata der dei fekk sjå dryppsteinskolonien. Der målte òg Igunn Thorseth pH’en i vatnet i rennesteinen. I dag var han under 2, ho meinte det kom av at det ikkje hadde regna sidan tysdag.

Venelaget 7835

Rakel Sofie Ellevset til venstre, Hanne Dysvik og Laura Då har tydeleg funne ein stein det er verd å sjå nøgnare på. Båe bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 2. mai

19 geologistudentar og ein geolog, Ingunn Thorseth,  frå Universitetet i Bergen kom til Gruo og Venelaget for Gruo tysdag morgon. Studentane skulle på ekskursjon i fjellet der dei skulle sjå og læra om geologi. Før turen inn i fjelet vart filmen Glimt frå Gruo 1960 synt. Ivar J. Helleland frå VfG synte veg og fortalde litt om gruvene og drifta på turen inn til Sadalen gruve.

Venelaget 7821

I den store hallen i Sadalen Gruve vart studentane «slepte lause» for å forska på fjellet og sjå kva dei fann der.

Venelaget 7822

Det vart notert flittig medan geolog Ingunn Thorseth fortalde.

 

Venelaget 7828

Geolog Ingunn Thorseth måler pH verdien i vatnet i rennesteinen i gruvegangen til 2,45. Alle bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 1. april

Laurdag hadde Kim Amlien bede inn likesinna til Geocaching  i gruveområdet. Han er medlem i Venelaget for Gruo og ville også slå eit slag for kva venelaget har å by på. Samlinga, eller event som det heiter på deira mål, hadde tittelen «Inn i berget det blå». 34 deltakarar, av desse fem born saman med føresette, samla seg i Heishuset . Der fekk dei sjå film om korleis det var å arbeida i gruo i 1960, åtte år før produksjonen vart lagt ned. Det kom tilreisande frå Bergen, Haugesund, grannekommunanen og fleire til.

Venelaget 7771_redigerad-1

Deltakarane på Geocach-samlinga i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar Ivar J. Helleland i blå kjeledress til venstre.

Etter å ha vore ein runde under tårnet for å sjå der arbeidarane tok heisen ned og kom opp etter arbeid, gjekk turen med tog inn i Høgåsen. Fotturen, med Ivar J. Hellend som omvisar, gjekk til den store hallen i Sadalen gruve og vidare inn til plata. Returen gjekk til den blå grotte, med andre ord inn i berget det blå. Dei av deltakarane som ikkje hadde vore i Gruo før, og det var dei fleste, vart storleg imponert over kva dei fekk sjå.

Venelaget 7772_redigerad-1

Gruppebilete i den blå grotte. Innbydar Kim Amlien på kne framme til venstre Båe bileta foto Tor Resser©

-At me har noko slikt i vårt nærområde visste eg ikkje, heilt utruleg, var det ei som sa. Samlinga vart avslutta med matøkt og grilling utanfor Heishuset.

2016

Torsdag 6. oktober

For andre gong kjem geologistudentar frå Universitetet i Bergen til Venelaget for Gruo for å sjå ei ordentleg gruve på innsida. I denne veka er det Nord Min Cours 2016 ved UiB. Kurs tek for seg mineralar i havdjupet.  Med på kurset er geologistudentar frå mange land i Europa, til saman 22 studentar med professor Rolf Birger Pedersen som leiar og forelesar. Han seier gruvene på Litlabø er ein svært god stad å ta studentar med for å studera fjellet frå innsida. Det såg det ut til at studentane òg tykte, fleire fann steinar med tydeleg svovelkis dei tok med seg for nærare studie og analyse. Trass alt lettare å finna mineralar på turre landet enn i havdjupet, enno.

venelaget-7600

Studentane fekk omvising i Sadalen gruve og her ved sjakta under tårnet. Omvisar var Wilfred Sætre med professor Rolf Birger Pedersen som tolk. Bilete foto Tor Resser ©

Fredag 23. september

Fredag middag tok Venelaget for Gruo imot ei seniorgruppe på 28 tidige bergensarar frå Odd Fellow losjen i Bergen. Ivar J. Helleland kåserte om livet og oppveksten i gruvesamfunnet. Deretter var han omvisar for gruppa inn i Sadalen gruve og inn under heistårnet til sjakta. Gruppa let vel om omvisinga og turen inn i fjellet.  Frå Gruo reiste gruppa til Leirvik der dei møtte brødre frå den lokale losjen på Stord i Dampgården.

venelaget-7569

Seniorgruppa frå Odd Fellow losjen i Bergen i den store hallen i Sadalen gruve. Fotot Tor Resser ©

Tysdag 23. august

Arbeidet med Johann Sverdrup-plattforma Kværner Stord og Apply Leirivk har fått kontrakt på, er byrja hjå dei to verklsemdene. Apply Leirvik skal som kjent byggja den store bustadmodulen.  Tysdag var dei Statoil-tilsette som følgjer opp arbeidet ved Apply Leirvik, på vitjing hjå Venelaget for Gruo. 11 personar pluss ei svært så forseg 10 år gamal jente, vart mottekne i Heishuset av leiar for laget, Torbjørn Marthinsen.Han gav ei orientering om samfunnet på Litlabø då gruvene var i drift. Deretter var det omvising både ute og i Sadalen gruve i fjellet med Wilfred Sætre som omvisar. Attende i Heishuset vart filmen Glimt frå Stordø Kisgruber 1960 synt.

Venelaget 7498

Wilfred Sætre i blå kjeledress, var omvisar på turen inn i fjellet. Her ein stopp ved snikkarverksaden. Foto Tor Resser ©

Laurdag 20. august

Laurdag kom borna, Merethe, Nina og Carl,  til den siste direktøren ved Stordø Kisgruber, Carl Carstens, på vitjing til Venelaget for Gruo. Dei ønskte å sjå att området der dei vaks opp og gjekk på skule. Hjå VfG vart dei mottekne av leiar Torbjørn Marthinsen, Ivar J. Helleland og Svein Jæger Koppang. Dei to sistnemnde vaks òg opp i Gruo, på eit anna «plan» enn direktørborna. Tonen vart funnen med ein gong og mimringa om «gamle dagar» sat laust. Forutan tur i parken, i arbeidarbustaden og smio, var det rusletur i Sadalen gruve med Ivar J. Helleland som omvisar. Gjestene var svært oppglødde for mottakinga dei fekk hjå venelaget.

Venelaget 7488

Frå omvisinga i Sadalen gruve, Frå venstre Nina Carstens, Carl Johan Amundsen, Merethe Carstens, Carl Carstens og Svein Jæger Koppang.  Nærast Ivar J. Helleland. Foto Tor Resser ©

Fredag 24. juni

– Imponerande, kom det spontant frå Tommy O. Sande då han kom attende til Heishuset etter omvising i Sadalen gruve. Sande, som er dagleg leiar for Landås Hage og Boligservice på Nesttun, hadde teke tilsette med på blåtur mellom anna til Stord og Venelaget for Gruo.  Her vart dei 15 gjestene tekne imot i Heishuset og servert kaffi og noko å bita i medan Ivar J. Helleland kåserte om gruvesamfunnet som ein gong var. Etter å ha vorte hjelma opp, sette dei seg på toget inn i fjellet  med Torbjørn Marthinsen som lokkførar. Frå inngangen til Høgåsen gruve var det rusletur til Sadalen gruve med Ivar J. Helleland som forteljar og omvisar. Gjestene var imponert både over arbeidet gruvearbeidarane hadde drive då gruva var i produksjon, og kva venelaget hadde fått gjort etter at gruvene vart opna att for 12-15 år sidan.

Venelaget 7446

Ivar J. Helleland til venstre, orienterer gjestene i den store hallen i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Dette var den siste omvisinga før VfG tek ein pause i juli månad. Neste omvising vert i slutten av august.

Torsdag 16. juni

I dag sto femteklassane ved Tjødnalio skule i Sagvåg på programmet for omvising hjå Venelaget for Gruo. Elevane kom på to-hjulingar til Gruo, det er ikkje så lange biten frå Tjødnalio. I Heishuset fortalde Torbjørn Marthinsen om gruvene den gongen då det produksjon av svovelkis ved anlegget. Dei 30 elevane og etter kvart fem lærarane, fekk hjelm på hovudet før dei entra toget med Ivan Slaggerud som førar. Denne gongen gjekk turen til Høgåsen og vandring mot utgangen med Ivar J. Helleland som forteljar.Med på «lasset» var òg eit par frå Amerika med norsk tolk. Dei fekk vidare omvising inn i Sadalen ved Ivar J. Helleland.

Venelaget 7441

Femteklassingane frå Tjødnalio skule i den store hallen i Høgåsen gruve. Forteljar Iva J. Helleland i blå kjeledress og gul hjelm til høgre i biletet. Foto Tor Resser ©

Måndag 13. juni

Endå ein barnehage med tidinge og spørjelystne born. Denne gongen frå Sagvåg maritime barnehage, avdelin Flyndre, det vil seia dei som går ut av barnehagen i sommar og til skulestart til hausten. Ivar. J. Helleland tok borna imot i Heishuset og snakka litt om gruvene. I barnehagen hadde dei alt hatt litt om gruvesamfunnet på Litlabø, og kom såleis ikkje «på bar bakke». Ikkje alle har budd seg så bra.

Etter å ha fått hjelm på hovudet, entra dei17 borna og fire lærarane toget og Torbjørn Marthinsen køyrde det trygt og sikkert inn i fjellet, først langt inn i Høgåsen deretter ut til opninga der dei gjekk av og vandra inn til den blå grotte. Ded var det song, Kaptein Sabeltann, denne gongen, før lyset gjekk og borna fekk oppleva det store mørkret. Litt skummelt.  Toget vart entra på nytt, og turen gjekk  inn i Høgåsen ein gong til, før det gjekk ut att til Heishuset. Der skreiv borna seg inn i gjesteboka og fekk diplom for å ha vore i den blå grotte.

Veneløaget 7438

Borna frå avdeling Flydre ved Sagvåg maritime barnehage på vandring til den blå grotte Foto Tor Resser ©

Torsdag 9. juni

Somme barnehagar har etter kvart gjort det til tradisjon å ta avgangskullet av born som skal byrja på skulen til hausten, med på ein tur til gruvene på Litlabø. Bakken barnehage i Fitjar er ein av desse og vitja Venelaget og Gruo for fjerde året, 16 engasjerte born saman med fire lærar. Etter å ha kledd seg godt, dei hadde vinterklede med for det er kaldt i fjellet, fekk dei hjelm på hovudet og entra toget der Torbjørn Marthinsen var lokførar.

På turen dei gjekk i fjellet til den blå grotte, var Ivar J. Hellenad forteljar. Vel framme i grotta avslutta borna med ein «skummel» song, som vart endå skumlare då lyset vart sløkt, for å syna kor bekmørkt det er i ein gruvegang utan lys.

Venelaget 7436

Bakken barnehage i den blå grotte med Ivar J. Helleland, heilt til venstre, som forteljar og omvisar. Foto Tor Resser ©

Vel attende i Heishuset skreiv borna seg inn i gjesteboka før dei fekk diplom og is og kunne eta nistematen. Me takkar for vitjinga og ønskjer barnehagen velkomen att neste år.

Tysdag 7. juni

For første gong har Venelaget for Gruo teke imot ei gruppe frå «by`dn». Kjell Gytri frå Osøyro som driv turbusselskap, emnar på nye opplegg for turbusskøyring, og ville freista ein tur til Stord med omvising i Gruo. Med seg på opplegget hadde han fått ei gruppe på 15 avinorpensjonistar; personar som hadde reist både i innland og utland og sett det meste. For å seia det først som sist, alle var svært nøgde med turen til Gruo og venelaget, og var imponert over kva dei fekk sjå og oppleva.

I Gruo vart dei mottekne av Ivar J. Helleland som kåserte om gruvesamfunnet då han vaks opp, samstundes som gjestene fekk kaffi og litt å bita i. Turen inn i fjellet gjekk med tog og sidan til fots inn i Sadalen gruve med Torbjørn Marthinsen som omvisar.

Venelaget 7431

Avinorpensjonistane på tur inn i Sadalen gruve med Torbjørn Marthinsen, til høgre, som omvisar. Her ein stogg ved to-setardassen. Foto Tor Resser ©

Alt om eit par veker er Kjell Gytri attende med ei gruppe. Mykje tyder på at Gruo kan verta ei meir eller mindre fast stoggestad for desse turane.

 

 

Måndag 6. juni

«Avgangsklassen», dei borna som skal byrja på skulen til hausten, frå Tjødnalio barnehage i Sagvåg, vitja Venelaget for Gruo måndag. Ni ivrige born, tre hadde ikkje høve til å møta, og tre lærarar vart tekne imot og ønskt velkomne av Ivar J. Helleland. Etter ei svært kort orientering om kva Stordø Kisgruber bala med i gamle dagar, fekk gjesten hjelm på hovudet. Små barnehovud og store hjelmar er ikkje alltid det beste kombinasjonen, men med å strama hjelmane til absulutt minste storleik, passa hjelmane så noko lunde.

Venelaget 7426

Ni born og tre lærarar hadde Ivar J. Helleland, til høgre, med på omvising inne i fjellet. Foto Tor Resser ©

Ivan Slaggerud var lokkførar og køyrde toget inn i fjellet der Ivar på ny tok over og var omvisar inn til den blå grotte. Litt kaldt og litt skummelt tykte somme det var. I den blå grotte takka borna for turen med ein song, før dei gjekk ut att til toget og køyrda attende til Heishuset. Der fekk dei is og diplom for å ha vitja den blå grotte og åt nisteskiva ute i det fine sommarveret.

Onsdag 25. mai

To omvisingar i dag, og ein i går tysdag 24. Då var det 25 elevar og lærar frå 5. klasse frå Sagvåg skule  som var på vitjing. Togtur inn i stoll Høgåsen og vandring til den blå grotte.

Onsdag føremiddga kom det to 5. klassar frå Rommetveit skule med lærarar og eit par foreldre, til smana 41 personar. Først var det orientering i Heishuset  ved Torbjørn Marthinsen før det var togtur inn i stoll Høgåsen og vandring til den blå grotte med korte stogg på vegen. Der song elevane to vers av Herlege Stordøy.

Venelaget 7418

Torbjørn Marthinsen i orange jakke til høgre, var omvisar for rommetveitelevane, her i den store hallen i stoll Høgåsen.

Onsdag ettermiddagen kom «ei busslast» med pensjonistar frå Bergen maskinistforening, til saman 53 personar medrekna busssjåføren. Dei hadde diverre kort tid, hadde vore i Mosterhamn først, då dei kom til Venelaget for Gruo. På ein times tid vart det orientering i Heishuset ved Torbjørn Marthinsen om gruvesamfunnet i si tid. Deretter tok Ivar J. Helleland gjesten med på ei kort omvising inn under tårnet. Gjestene tykte særs godt om mottakinga, men var leie seg for at dei hadde så kort tid og fekk med seg så pass lite som tida la opp til. Dei er velkomne att.

Venelaget 7421

Pensjonistane frå Bergen maskinistforening får oreintering Heishuset. Båe bileat foto Tor Resser ©

 

DCIM100MEDIADJI_0021.JPG

Bussjåføren er dronefotograf og sende nokre bilete frå vitjinga i Gruo til Venelaget. Her er gjestene på veg ut av heishuset etter å ha vorte «hjelma». Foto Terje Moldskred ©

 

DCIM100MEDIADJI_0027.JPG

Ved den store bjørka ved Stigerkontoret fortalde Ivar J. Helleland kvifor stamma er så knudret. Til venstre sjakttårnet, til høgre heishuset. Foto Terje Moldskred ©

Måndag 23. mai

Tradisjonen tru, etter kvart, kjem dei tre 8. klassane ved Nordbygdo ungdomsskule til Venelaget for Gruo i slutten av mai, då det er eksamen på skulen. Slik også i år, 87 elevar og åtte lærarar. Gruppa fekk først ei orientering i Heishuset om gruvesamfunnet «i gamle dagar» ved leiar av venelaget, Torbjørn Marthinsen. Deretter vart dei hjelma og kvar klasse fekk sin omvisar. Turen gjekk med tog inn i stoll Høgåsen, deretter til fots i stoll Sadalen til plata, der dei snudde og gjekk ut att.

Venelaget 7411

Klasse A hadde Wilfred Sætre, til høgre,til omvisar.

 

Venelaget 7412

Klasse B hadde Wilgot Lorentsen, i blå kjeledress til venstre, til omvisar.

 

Venelaget 7413

Else-Berit Helle, til høgre, var omvisar for klasse C. Alle bileta foto Tor Resser ©

 

Tysdag 26. april

Tysdag var 19 lærarar frå Nysæter ungdomsskule med konstituert rektor Anne Beate Sunde i brodden, på omvising hjå Venelaget for Gruo. Gruppa tok turen, etter arbeidtid, mellom anna for å gjera seg kjent i nærområdet til skule, då det er komne fleire nye lærara til skulen, fortalde rektor. Ho har budd på Stord i mange år og har vore lærar ved Litlabø skule. I Heishuset fekk gruppa orientering om litlabøsamfunnet i gamle dagar og drifta ved gruvene ved Wilfred Sætre. Leiar i laget, Torbjørn Marthinsen, tok gruppa med på togtur inn i stoll Høgåsen og fottur inn i stoll Sadalen der han var omvisar.

Venelaget 7365

Lærargruppa frå Nysæter ungdomsskule i den store halllen i Sadalen. Omvisar Torbjørn Marthinsen til høgre i biletet. Foto Tor Resser ©

Måndag 22. februar

I samband med at stortingsrepresentantane Helge Andrè Njåstad og Laila Reiertsen frå FrP vitja stor, ønskte Sigbjørn Framnes, kommunestyremedlem frå FrP i Stord, å ta gjestene med til ei omvising i Gruvene på Litlabø. Her vart dei orientert om gruvesamfunnet, om svovelkisproduksjonen og fekk ei omvising inne i gruve Sadalen, til den store hallen. Med på omvisinga var òg Tobias Brännstrøm, sekretær for Njåstad, og lokallagsleiaren i Stord FrP Linda Grundtvig. Omvisinga var ein lekk i å syna rikspolitikarane kva Stord har å by, som eit turistmål, gjennom Venelaget for Gruo, når det vert aktuelt å søkja om statlege midlar til drift av gruvene. Då Framnes var med i fylkeskulturnemnda i Hordaland, var han ein sterk talsmann for Venelaget for Gruo.

Gjestene vart storlegen imponert av kva dei fekk sjå og fortalt av omvisar Ivar J. Helleland.

_MG_6038

Gjestene i den store hallen i Sadalen gruve, frå venstre Sigbjørn Framnes, Laila Reiertsen, Helge Andrè Njæstad, Linda Grundtvig og Tobias Brännstrøm. Foto: Tor Resser ©

2015

Torsdag 5. november

IFER hadde leigt Heishuset til samrådingsmøte. Møtet drøfta mellom anna utfordringa i framtida for energiselskapa. Med i organisasjonen IFER er 15 energiselskap frå Lyse i sør til BKK i nord. Tilskipar for møtet var SKL. Til saman 46 representantar var med på møtet.

Etter møteslutt kåserte Iva J. Helleland om å veksa opp i gruvesamfunnet på Litlabø. Deretter  var 20 av deltakarane med på omvising i fjellet med vandring inn til plata i Sadalen gruve.

Venelaget 7210

I stollen, ved dassen, fortel Olav Hellesfjord, til høgre, kor stor og feit aure han fiska i Hustredalen ved skittippen. Foto Tor Resser ©

Måndag 2. november

Også i år ville barnebokfestivalen Falturiltu ha ein aktivitet i Gruo. Denne gongen vart tre sjuandeklassar frå tre barneskular bedne til tur inn i fjellet med Venelaget for Gruo som omvisar, og forfattar og journalist Atle Hansen som opplesar, i Den Blå Grotte. Dei tre skulane som var bedne inn, var Litlabø skule, Sagvåg skule og Tjødnalio skule., med ein times mellomromm mellom skulane.

Atle Hansen har skrive 13 bøker, og las frå den sist utkomne, Svartedalen. Det vil seia, han meir fortalde enn las frå boka, på ein fengjande måte, reine skodespelet tidvis. Han hadde elevane, dei vaksne òg for den del, meir eller mindre i si hule hand. Han fortalde òg om korleis boka kom til, ei soge som hadde lege i hovudet på han i mange år, før han fann ut korleis han skule nytta seg av soga.

Venelaget 7205 - Kopi

Forfattar Atle Hansen les frå boka Svartedalen for elevane i 7. klasse ved Litlabø skule. Foto Tor Resser ©

Elevane fekk òg ei kort innføring Stord Kisgruber og gruvesamfunnet ved Olav Hellesfjord og leiar av VfG, Torbjørn Marthinsen.

Fredag 11. september

Verksemda Opero på Heiane hadde denne gongen lagt velferdsturen for tilsette med ektefeller/sambuarar, til Gruo. Der lånte dei Heishsuet til festleg samvær. Dei 18 delstakarane vart tekne imot av Ivar J. Helleland frå Venelaget for Gruo. Han fortalde om korleis det var å veksa opp i gruvesamfunnet på slutten av andre verdskrigen og utover i 1940 og -50 åra; og korleis gruvesamfunnet fungerte, og arbeidet  for dei tilsette.

Då gruvegangane for tida er mørklagte grunna omlegging av og jordfeil på det elektriske anleget, vart det rusletur  framom stigerkontret og inn under tårnet til heissjakta, og vidare inn i gruvegangen Ekebrekken Søndre. Ein gruvegang som vart opna for om mogeleg å finna ei kisåre, som det synte seg ikkje var der. Gruvegangen endar i fjellveggen 50-60 meter inn. Helleland fortalde om dei to store bjørketrea utanfor stigerkontoret og kvifor dei var så knudrete i borken. Før gruvearbeidarane fekk elektriske hovudlykter på -50 talet, nyta dei karbidlykter som lyskjelde nede i gruva. Når arbeidaren kom opp og skulle inn på kontoret å registrera seg, hengde dei karbidlykta med den spisse piggen på tret.

Venelaget 7157

Ivar J. Helleland til høgre, forklarar kvifor borken på treet er vorten så knudret. Foto Tor Resser ©

I andre verdskrigen var det fleire tilfluktsrom i gruvegangane på såle 2, mellom anna ved byrjinga av stoll Ekebrekken Søndre. Der hadde Ivar Helleland vore mang ein gong då flyalarmen gjekk , særleg det siste året av krigen. Han fortalde om opplevingane frå den tida.

 

Laurdag 29. august

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen hadde samla familie og vener for å markera 50 års dagen, som var fredag. Gjestene byrja med vitjing på Stord Maritime Museum før det vart transport med veteranbuss til Litlabø og Gruo. Hjå Venelaget for Gruo vart dei mottekne av leiaren Torbjøtn Marthinsen. Han gav ei innføring i gruvesamfunnet og drifta ved gruvene. 42 av dei 46 gjestene, delt i to grupper,  vart hjelma før turen gjekk med tog inn i fjellet.  I Høgåsen gruve var det jordfeil på lyset slik at gangen var mørk. Dermed gjekk båe gruppen i Sadalen gruve.

_MG_0692

Torbjørn Marthinsen i blå kjeledress, var omvisar og forteljar for den eine gruppa. Jubilanten står som nummer tre, bakerst , frå høgre.

 

_MG_0685

Wilfred Sætre, i blå kjeledress til venstre, var omvisar for den andre gruppa. Båe bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 8. august

Astrid Larsen hadde bede inn familie og vener til samling laurdag. Ein del av programmet var ein tur til Gruo og omvising hjå Venelaget for Gruo. Dei knapt 30 gjestene vat tekne imot av Ivar J. Helleland. Dei vart tekne med på togtur med Torbjørn Marthinsen som lokførar, inn i Høgåsen. I den store hallen fortalde Ivar J. Helleland om gruvene og arbeidet. Vidare var det vandring ut gruvegangne og attende til Heishuset, men korte stogg på vegen for meir forteljing. Wilfred Sætre sytte for baktroppen.

Venelaget 7069

Vel ute av gruvegangen i Høgåsen fortalde Ivar J. Helleland, med ryggen til, om mellom anna snekkarverkstaden som ligg like til venstre utanfor biletet. Foto: Tor Resser ©

Laurdag 11. juli

Etterkomarane etter Knut Larsson Øgård og kona Anna Larsdotter Åse var samla til familietreff i Gruo på Litlabø laurdag. Heishuset var leigt frå Venelaget for Gruo som òg sto for omvising i gruvegangane. Ikkje så underleg at familietreffet vat lagt nett til Gruven på Litlabø. Øgård var opphaveleg frå Jølster og kom til Stord der han fekk kjøpt bnr. 6 Øgårde frå grn 32 Dale.  Opphaveleg var det ein husmannsplass på kring 50 da. Øgård fekk arbeid i kisgruvene på Litlabø.

Venelaget 7058

Trongt i Heishuset med over hundre personar på familiesamlinga. Foto Tor Resser ©

Til treffet var det kome familie frå Skaun i Sør-Trøndelag til Sapsborg, til saman godt over hundre personar med smått og stort. Med på omvising på togtur inn i fjellet og vandring i gruvegangane ver det 70 personar, delt på to grupper. Olav Hellesfjord var omvisar og forteljar for den eine gruppa, med Thor Hauglid som ankermann. Torbjørn Marthinsen var omvisar og forteljar for den andre gruppa med Knut Ekse som ankermann. Lokkførar var Ansgar Vedå.

Svein Jæger Koppang opna museet i Smio og viste rundt.

Tysdag 7. juli

Heilt frå Ringsaker kommune i Hedemar, på «hi sida» av Mjøsa, var dei komne til Litlabø på Stord for å sjå gruven. Kvifor så langt? For å helsa på bror, svoger og onkel. Onkel er Torbjørn Marthinsen, leiar av Venelaget for Gruo. Han fekk vitjing av familien for, som dei sa «kvar gong han er heime skryt han uhemma av gruvene på Litlabø». No ville dei bort å sjå om det er sandt. Og sandt var det, og vel så det. Dei var storlegen imponert over kva dei fekk sjå, og høyra om slitet det hadde vore i gruva, og arbeidet VfG har lagt ned for å få litt av det som var attende.

Venelaget 7057

Torbjørn Marthinsen fortel familien om slitet i gruvene som ein gong var. Foto: Tor Resser

Sundag 5. juli

Aina Koppang og Thomas Stensletten Nerhus gifta seg i Stord kyrkje laurdag, og hadde leigt Heishuset i gruo av Venelaget for Gruo der dei heldt bryllaupsfesten. Innvendes var huset «stivpynta» til fest. Det var tredje gongen venelaget leigde ut huset til bryllup. 80 festkledde og -pynta gjester var med på festen.

Venelaget 7043

Heishuset var «stivpynta» til bryllaupsfest der 80 personar var sessa kring småbord med brureparet på langbord bak til høgre

Sundag var gejstene bedne med på omvising i gruvene. 55 hadde takka ja. Dei vart delt i to grupper som vart tekne inn i fjellet med tog. Der var det vandring med Olav Hellesfjord og Torbjørn Marthinsen som omvisarar og forteljarar.

Venelaget 7050

Brureparet Aina Koppang og Thomas Stensletten Nerhus med sonen Fillip til høgre på omvising i den store hallen i Høgåsen, saman med gjester. Båe bileta foto Tor Resser ©

Fredag 19. juni

25  tilsette med ektefeller/sambuarar frå Tveit regnskap avd. Stord og Fitjar var på omvising hjå venelaget for Gruo fredag kveld. Tilsette plar ha ei samkome i juni månad etter at knallhardt arbeid frå januar til 31. mai. Då skal alle rekneskap vera avslutta. Anna kvart år er det samling ved hovudkontoret i Ølen, anna kvart år meir lokale samlingar. I år altså til Gruo. Normalt er det berre tilsette som samlast, men då turen i år vart lagt til Gruo på øvre Litlabø,  «grein» ektefeller og sambuarar seg til å vera med. Det angra dei tydeleg vis ikkje på.

Gjestene vart mottekne av Ivar J. Helleland som kåserte om Gruo då der var produksjon. Togturen gjekk først inn under sjakttårnet der Torbjørn Marthinsen fortale om produksjon og heis. Togturen gjekk vidare inn i Høgåsen gruve der Ivar J. Helleland var forteljar og omvisar.

_MG_2575

Tveit regnskap på omvising i Høgåsen gruve, her i den store hallen med opning opp til storsynken, i bakgrunnen. Foto: Tor Resser ©

Vel attende i Heishuset att vart det servert betasuppe og det var hyggjeleg samvær vidare utover kvelden.

 

Torsdag 18. juni

Storinnrykk frå Nordbygdo ungdomsskule. 74 elevar og fem vaksne frå åttande klasse, A, B og C, hadde teke den lange vegen frå Prestagardsskogen til Gruo om Sagvåg.  Dei fleste på sykkel. Dei vart tekne imot av Venelaget for Gruo i Heishuset der Olav Hellesfjord ønskte velkomen og orienterte om Gruo og gruvene. Elevane vart delt i tre grupper, etter klasse, og tekne med inn i fjellet, to grupper til Sadalen gruve, ei gruppe til Høgåsen gruve. Elevane var dei første som fekk køyra dei nye 80 metrane lenger inn i Høgåsen då eit rasovebygg vart ferdig sikra sist måndag. (Sjå dagbok 2015). Vel ute i dagen att, vart nista eten i Heishuset før sykkelturen byrja attende til skulen, motsett veg av den dei kom. Med andre ord, gruvevegen fekk dei ikkje sykla.

Venelaget 7016

Klasse 8A gjekk til plata i Sadalen med Else-Berit Helle som omvisar og forteljar. Med seg hadde ho Ivan Slaggerud som baktropp.

 

Venelaget 7014

Klasse 8B gjekk Høgåsen, her i den store hallen, med Ivar J. Helleland som omvisar og forteljar. Med seg hadde han Sigmund Lorentsen som baktropp.

 

Venelaget 7015

Klasse 8C gjekk òg Sadalen med Torbjørn Marthinsen som omvisar og forteljar. Med seg hadde han Knut Ekse som baktropp.

Men dagne var ikkje slutt med ungdomsskuleelvane. Om ettermiddagen vart det ei langt yngre aldersgruppe som var på vitjing. Nemleg gode grannar  frå Sagvåg Litlabø Barnehage avd. Litlabø. Dei ønskte å ha sommaravslutning på området ved Heishuset, og ikkje minst togtur inn i fjellet. Lokførar var Torbjørn, som mange av borna kjende frå før, då dei rett som det er tek seg ein tur til området. 16 born og fem vaksne møtte fram, pluss føresette og besteforeldre. Borna hadde pynta trappa opp til Heishuset og underheldt med song før togturen. Etterpå var det grilling av pølser og anna godt.

Venelaget 7019

Sagvåg Litlabø Barnehage avd. Litlabø la sommaravslutninga til området ved Heishuset. Alle bileta foto Tor Resser ©

 

Måndsg 15. juni

To klassar frå Langeland skule, 5A og5B, på Stord vitja Venelaget for Gruo  i dag. Elevane, 49 i talet og fem vaksne, sykla frå skulen til Sagvåg langs vegen  og der frå tok dei Banevegen, der jernbanen mellom Gruo og kiskaien i Grunnavågen gjekk, vidare til Gruo. I Heishuset fekk dei orientering om gruveanlegget og drifta av Ivar J. Helleland. Kvar klasse vart teken inn i fjellet på toget med Torbjørn Marthinsen som lokførar. I fjellet var Helleland omvisar og forteljar for den eine gruppa inn i Sadalen gruve, Marthinsen tok den andre gruppa i Høgåsen gruve.

Ute i dagen att fekk elevane eta nista i Heishuset før dei sette seg på syklane og sykla attende til skulen.

Venelaget 7003

Ivar J Helleland, til høgre, tok den eine gruppa inn i Sadalen gruve.

 

Venelaget 7004

Torbjørn Marthinsen, med gul hjelm, tok den andre grupa inn i Høgåsen gruve, her i den store hallen. Båe bileta foto Tor Resser ©

Laurdag 13. juni

Søskenborna etter Kaia og Olai H. Storebø frå Austevoll hadde sett kvar andre stemne i Gruo på Stord.  Samkoma plar vera kvart andre år, denne gongen var det søskena Skaret som var vertar. Dei hadde leigt Heishuset hjå Venelaget for Gruo til samkoma. 26  søsken møtte, saman med ektefeller/sambuarar vart det til saman 40 personar. I Heishuset vart dei servert lunch midt på dagen der òg Ivar J. Helleland frå venelaget, kåserte om gruvesamfunnet då han vaks opp.

30 av gjestene entra toget med Ivan Slaggerud som lokkførar og tok dei først inn under tårnet. Der orienterte Olav Hellesfjord om gruvene, sjakttårn og sjakt med meir. Vidare gjekk turen inn i Høgåsen der Ivar J. Helleland fortalde og var omvisar. For dei som ikkje ville ta turen inn i fjellet var Svein J. Koppang forteljar og omvisar utomhus og mellom anna i museet i Smio.

Om kvelden var det middag i Heishuset.

019

Søskenborntreffet samla utanfor Heishuset i Gruo. Foto: Tor Resser

Onsdag 10. juni

10 tilsette i prosjektgruppa ved Nyhamna Aukra der Kværner Stord har storarbeid med å oppgradera gassanlegget for oljeselskapet A/S Norske Shell, var hjå Venelaget for Gruo på omvising. I Heishuset fortalde Ivar J. Helleland  om gruvesamfunnet, korleis det var og fungerte då gruvene var i produksjon. Olav Hellesfjord som hadde arbeidd saman med fleire av gjestene på Aker Stord (no Kværner Stord), fortalde om gruveanlegget og oppbygginga. Torbjørn Marthinsen tok gjestene på togtur inn i fjellet der han var omvisar og forteljar.

Venelaget 6988

Gjestene frå prosjektgruppa ved Nyhamna Aukra på ein stogg på veg inn i Sadalen gruve. Foto Tor Resser ©

Tysdag 9. juni

14 kjekke born og tre kjekke vaksne frå Bakken Barnehage i Fitjar vitja Venelaget for Gruo. I Heishuset fortalde Olav Hellesfjord  om gruvene og kor turen inn i fjellet skulle gå. Borna kledde seg i varme klede dei hadde med, følgde dermed oppmodinga om å ta med varme klede, sjølv om temperaturen ute var bra tysdag er det alltid kladt i gruvegangane. Hjelm fekk dei på hovudet før toget vart entra og turen gjekk inn i fjellet. Der var Ivar J. Helleland forteljar og omvisar inn til den blå grotte. Ute att fekk borna diplom og is.

Venelaget 6983

I krysset Sadalen gruve og blå grotte fortalde Ivar J. Helleland til høgre, om dei rustne lastevognene. Foto Tor Resser ©

Fredag 5. juni

43damer og ein kar frå heimebaserte tenester i Stord kommune hadde blåtur til Gruo og Venelaget.  Ikkje berre var dei heldige med stadvalet, vêret var òg det beste som har vore så langt i vår/tidlegsommar. Temperatur tett opp mot 20 grader. Utanfor Heishuset vart dei ønskt velkomne av Ivar J. Helleland.

Venelaget 6971

Heimebaserte tenester i Stord kommune på blåtur til Gruo.

Der vart dei delt i to grupper, fekk hjelm på hovudet og «nordsjøjakkar» på kroppen før togturen gjekk inn i fjellet der tempen berre var fire grade. Eine gruppa gjekk i Høgåsen gruve med Ivar  J. Helleland som omvisar og forteljar. Den andre gruppa gjekk Sadalen gruve med Torbjørn Marthisen som omvisar og forteljar.

Ute att vart det servert betasuppe utomhus på langboret i det fine vêret. Med på omvisinga var òg den til no yngste deltakaren, to månader gamle Nathaniel saman med mor Karine Høviskeland Eide. Det er berre tre veker sidan den til då yngste deltakar var på omvising, Frida Jæger, sju månader, saman med mor Solveig.

Venelaget 6980

– Oi for ein tur me hadde i fjellet, tykkjest to månader gamle Nathaniel å tenkja saman med mor Karine. Båe bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 2. juni

Venelaget for Gruo tok imot Eldreråda i Sunnhordland. Ein gong i året samlast Eldreråda i kommunane Etne, Kvinnherad, Bømlo, Sveio, Fitjar og Stord til sammøte. I år var det Stord Eldreråd som var vertskap for 17 utsendingar, som vart helsa velkomne til Stord av ordførar Liv Kari Eskeland. Sjølve møtet var lagt til Gruo. Der orienterte Torbjørn Marthinsen og  Olav Hellesfjord om Gruo og drifta fram til avviklinga i 1968. Det var togtur inn i fjellet og vandring i gangane. Etter turen vart det servert betasuppe i Heishuset med påfølgjande kaffi.

Venelaget 6969

Medlemene i eldreråda i Sunnhordland på tur ifjellet i Gruo. Her i ladestallen for lokomotiv i stoll Høgåsen. Omvisar Torbjørn Martinsen med blå kjeledress. Foto Tor Resser ©

Laurdag 30. mai

Venelaget for Gruo fekk ei utfordring då døvblinde ønskte å vitja venelaget med omvising i fjellet. Laurdag kom seks døvblinde saman med fire tolkar frå Døvblinde Forening Norges Døvblinde (Bergen) til Gruo. Dei vart tekne i mot av Olav Hellesfjord og Torbjørn Marthinsen. I Heishuset fortalde Hellesfjord om verksemda Stordø Kisgruber A/S og opphavet.  Deretter vart det togtur inn i fjellet og vandring til plata i Sadalen gruve. I fjellet var Marthinsen forteljar og vegvisar. Dei av gjestene som hadde trong for det nytta høyreapparat og to av deltakarane var heilt blinde, likevel gjekk turen svært godt. Då dei kom ut att til Heishuset var det berre gode ord å høyra.

Venelaget 6962

I den store hallen i Sadalen gruve fortalde Torbjørn Marthinsen med gul hjelm på steinen, om kor mykje svovelkis som vart teke ut av gruvene på Litlabø. Til venstre Olav Hellesfjord som fortalde om Stordø Kisgruber i Heishuset. Foto Tor Resser ©

Tirsdag 26. mai

Endå ein barnehage har vitja Gruo og venelaget. Denne gongen Ås Barnehage på Leirvik. 14 born som går ut av barnehagen til sommaren og byrjar på skulen til hausten, var med saman med fire tilsette. Det var ein livleg gjeng som likte å preika, stilla spørsmål og å syngja.

Venelaget 6947

Veldig populært å få prøva «gassmaska» av Olav Hellesfjord.

I Heishuset fortalde  Torbjørn Marthinsen og Olav Hellesfjord litt om Gruo og kva dei dreiv med der før det var togtur inn i fjellet og vandring til den blå grotte. Der varta borna opp med song som hausta stor fagnad. Også på turen ut  att til toget var det song i rekkene. Alle borna fekk diplom som prov på at dei har vore i den blå grotte.

Venelaget 6949

I den blå grotte var Olav Hellesfjord til venstre, forsongar for borna. Båe bileta foto Tor Resser ©

Torsdag 21. mai

Også i år hadde 5. klassinagne (A og B) frå Rommetveit skule teke turen til Gruo og Venelaget. 33 elevar, 16 i den eine og 17 i den andre klassa saman med fire lærarar og to fedre som sjåførar. Dei vart tekne i mot av leiar i Venlaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen som både orienterte om gruo, var lokføarar og omvisar inne i gruvegangane. Turen gjekk i Sadalen gruve, innom den store hallen, til plata inst i gangen og ut att til den blå grotte.

Venelaget 6944

5. klassingane frå Rommetveit skule i den store hallen i Sadalen gruve. Omvisar Torbjørn Marthinsen med gul hjelm. Foto Tor Resser ©

Tysdag 19. mai

Sæ barnehage hadde bede inn foreldre til born i barnehagen til foreldremøte i Gruo. 38 foreldre var med på møtet som vart opna og leia av styraren i barnehagen, Hilde Grindevik. Møtet var lagt til Gruo for at foreldra mellom anna skulle få ei oppleving av nærmiljøet iblanda litt kultur. Mange av foreldra hadde ikkje vore i Gruo. Ho fortalde om planar o.a. for barnehagen framover.

Venelaget 6935

Møtet byrja i Heishuset leia av Hilde Grindevik ståande framme.

Spesielt, særleg for Venelaget for Gruo, var det at Solveig Jæger hadde med seg dottera Frida på sju månader på møtet og til omvisinga i gruvegangane. Det har seg nemleg slik at farmor til Solveig Jæger og oldemor til Frida, Solveig Jæger, drog i gang Venelaget for Gruo i 1993.  Ho var aktivt med i Venelaget så lenge helsa heldt. Møtte på dugnaden kvar måndag ofte med nysteikte vaflar. Dagens Solveig Jæger vedgjekk at det var første gongen ho var inne i gruvegangane.

Venelaget 6938

Solveig Jæger og dotter Frida djupt inne i Sadalen gruve. Frida er den yngste som har vore på omvising i gruvegangane og tykte tydeleg det var spanande.

Leiar for Venelaget for Gruo Torbjørn Marthinsen fortalde om Stordø Kisgruber, opphavet og drifta, før turen gjekk inn i Sadalen gruve. Der var det møte både med troll og gruvearbeidarar. Vel ute att serverte tilsette ved barnehagen betasuppe.

Venelaget 6940

Fem troll dansa for gjestene.

 

Venelaget 6941

To «gruvesluskar» arbeidde med å slå sund fjell. Alle bileta foto Tor Resser ©

Måndag 11. mai

Måndag 11. mai var 16 born og tre vaksne frå Tjødnalio barnehage i Sagvåg på vitjing hjå Venelaget for Gruo. Borna var «avgangsklassen» frå Tjødnalio, det vil seia at til sommaren sluttar dei i barnehagen og byrjar på skulen.For Tjødnalio byrjar det å verta tradisjon at borna som sluttar for å byrja på skulen, tek turen til Gruo. Det er tredje året Venelaget tek imot born på dette nivået. Før borna kom til Gruo hadde dei hatt tema om gamle dagar.

Omvisar og forteljar var Ivar J. Helleland. Toget tok gjestene med inn i fjellet der det var avstiging på Høgåsen stasjon. Turen gjekk til fots først inn i den store hallen i Høgåsen, så gjennom gangane til den blå grotte der borna kviterte med ein song for omvisar og resten av følgjet frå venelaget. Særleg var det stor interesse om flaggermusa som held til i gangane, men som ikkje synte seg denne gongen heller.

Bortsett frå open dag 1. mai med omvisingar, var dette den andre omvisinga i Gruo i 2015.

Venelaget 6925

Flaggermusa er ikkje større en så og er slettes ikkje farleg, syner omvisar og forteljar Ivar J. Hellenad med raud hjelm til høgre. Foto: Tor Resser ©

2014

Fredag 28. november

14 lærlingar frå Kværner Stord  og to følgjarar frå fagrørsla var hjå Venelaget for Gruo fredag kveld.  Lærlingane skulle få eit innsyn i kva som var industrien på Stord i «gamle dagar», noko heilt anna enn den industrien lærlingane er på steg inn i etter tre-fire månader ved Kværner Stord. Ivar J. Heleland fortalde om verksemda og korleis det var å veksa opp i Gruo den gongen.  Han nytta si pedagogiske røynsle til å innprenta lærlingane kor viktig det er å ta læretida på høgste alvor. Det vart togtur inn i Høgåsen  og vandring ut stollen mor Sadalen. Attende i Heishuset vart det servert biff stroganof.

Venelaget 6742

Lærlingane i storhallen i Høgåsen med Ivar J. Helleland i blå kjeledress, som omvidsar. Foto Tor Resser ©

Dette var siste omvising i år. VfG takkar alle som har vore på omvising i 2014 og ønskjer velkomen til nye omvisingar frå mars månad 2015

Tysdag 25. november

Venelaget for Gruo hadde retteleg fint besøk i dag. Frå Kvinnherad kom Rosendal gang og spatzer og ville sjå og få omvising. 10 menn godt opp i sin beste alder hadde teke turen over fjorden. I Gruo vart dei mottekne av leiar Ivar J. Helleland. Han fortalde om gruvesamfunnet som han hugsar det då han vaks opp, og kva industristaden førte til ut i lokalsamfunnet. I Gruo var dei først med det meste i Stord kommunen, eller herad som det heitte den gongen. Det var togtur inn i fjellet med avstiging på Høgåsen stasjon. Derfrå var det vandring ut stollen mor Sadalen. Det var tydeleg at gjestene fekk ei god aha-oppleving. Dette var noko dei ikkje visste særleg mykje om, om noko i det heile. Som ein av dei sa, – dette med skipsbygging og liknande har me høyrt mykje om, men gruvene, nei.

Venelaget 6730

Rosendal gang og spatzer på omvising i gruvegangane. Til venstre omvisarane Ivar J. Helleland nærast og Torbjørn Marthinsen, båe med gul hjelm. Foto Tor Resser ©

Laurdag 22. november

Laurdag møttest 10 elevar som gjekk ut frå Litlabø skule for 50 år sidan, til gjensyn med kvar andre og meir til. Først møttest dei på gamleskulen som skal rivast. Deretter kom dei til Venelaget for Gruo for å få omvising inne i fjellet. Sjølv om dei vaks opp i og nær Gruo og gruvene var i full drift den gongen dei gjekk påp skulen, hadde dei aldri vore inne i fjellet og sett korleis der var som arbeidsplass. Det fek dei no saman med omvisar Ivar J. Helleland.

Venelaget 6718

50 års jubilantane på omvising . Foto Tor Resser ©

Torsdag 6. november

Klasse 4c frå Langeland skule på Stord vitja Venelaget for Gruo saman med føresette og søskjen for å ha sosialt samvær i Gruo. Til saman var 35 personar med på turen. I Heishuset fortalde Olav Hellesfjord om då kisgruvene vart drivne frå 1907 til dei vart lagde ned i 1968. Kva kisen vart nytta til m.m. Deretter var det togtur inn i Høgåsen og vandring i gruve Sadalen , innom den store hallen «domkyrkja» til endestopp på plata. Attende i Heishuset var det medbrakt nistemat med kaffi og brus.

Venelaget 6700

Frå «domkyrkja» med omvisar Wilfred Sætre i blå kjeledress og orange hjelm til venstre. Bilete Tor Resser ©

Torsdag 23. oktober

For andre gong var velferdsklubben Ve og Vel i Stord kommune på vitjing hjå Venelaget for Gruo. 31 medlemer hadde funne det interessant å vera med på turen. I Heishuset fekk dei  kåseri ved Ivar J. Helleland om Gruo i gamle dagar og det å veksa opp i gruvesamfunnet. Gjestene vart hjelma opp og plassert på toget som tok dei inn i fjellet, først under tårnet der Olav Hellesfjord fortalde om sjakta og heisen som var det avgjerande for å halda produksjonen i gang. Deretter gjekk togturen inn i stoll Høgåsen og «katedralen». Vidare var det vandring ut att med ein liten sving inn mot stoll Sadalen.

Venelaget 6681

Medlemene i Ve og Vel i «katedralen» i Høgåsen, med Ivar J. Helleland som omvisar, med gul hjelm og regnjakke. Fotot Tor Resser ©

Torsdag 16. oktober

Torsdag 16. oktober var det retteleg folksamt hjå Venelaget for Gruo. Om føremiddagen kom fem niandeklassar frå Stord ungdomsskule til Gruo, 109 elevar og ni lærarar.  Dei fleste sykla, om Sagvåg,  nokre valde å gå gjennom skogen.  I Gruo vart dei mottekne i Heishuset av Ivar J. Helleland. Han gav ei orientering om «gamle dagar»  før elevane vart delte i fire grupper der Else-Berit Helle, Wilfred Sætre, Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen var omvisarar. Så vart det togtur inn i fjellet og vandring i gangane.

Venelaget 6667

109 elevar og ni lærarar frå Stord ungdomsskule samla i Heishuset med orientering ved Ivar J. Helleland, i blå kjeledress.

Sein ettermiddag, tidleg kveld, kom 11 medlemer av Museumsgjengen på vitjing. Dei var VfG sine gjester, gjengen har drive med ulike arbeidsoppgåver utomhus som maling av Stigerkontoret, rydding i parken m.m. Som takk for hjelpa fekk dei togtur inn i fjellet og omvising ved Ivar J. Helleland. Attende i Heishuset vart det servert betasuppe.

Venelaget 6674

Ivar J. Helleland fortel Museumsgjengen om heissjakta under Heistårnet, kor viktig heisen var for produksjonen i gruva. Båe bileta foto Tor Resser ©

Kværner Stord

Tysdag 14. oktober hadde Venelaget for Gruo vitjing av ein delegasjon på 11 personar frå Kværner Stord. Då eit par av deltakarane ikkje var norskspråklege, måtte informasjonen gjevast på engelsk. Gjestene fekk togtur inn i Høgåsen med stogg i «domkyrkja» før det vart vandring ut gruvegangen og inn mot Sadalen. I Heishuset vart det servert biff stroganof etter omvisinga.

Venelaget 6664

Omvising i Høgåsen gruvegang. Omvisar Ivar J. Helleland i blå kjeledress. Bilete foto Tor Resser ©

Engelsen Entreprenør

Engelsen Entreprenør A/S hadde litt å feira fredag 10. oktober. Då vart det markert at arbeidet firmaet har hatt på det nye store parkeringshuset i tilkyting til Amfisenteret på Leirvik, var ferdig.

Første steg på markeringa var tur til Gruo der Venelaget for Gruo orienterte om gamle dagar før det vart togtur inn og vandring i fjellet. Omvisar for dei 22 som var med,  var Ivar J. Hellenad. Det var ein interessert og lydhøyr forsamling som stilte relevante spørsmål, slik omvisarane ønskjer, og svarte på beste måte.

Frå Gruo gjekk turen til Udnadalen der det vart servert middag m.m.

Venelaget 6631_redigerad-1

Tilsette ved Engelsen Entreprenør A/S på omvising i gruvene på Litlabø. Omvisar var Ivar J. Helleland i blå kjeledress i bagrunnen til høgre. I framgrunnen med blå hjelm leiar av firmaet Bernt Øyvind Vad. Foto Tor Resser ©

Fitjar Vidaregåande

Tysdag 30. september vitja 18 lærarar frå Fitjar vidaregåande skule Venelaget for Gruo. Det vart servert betasuppe og orientering om Gruo som det ein gong var, i Heishuset. Deretter vart det togtur inn i Høgåsen, så langt sporet går, før det vart stogg i Høgåsen stasjon. Der vart det orientert om fjellanlegget. Gjesten gjekk vidare i stollane til krysset Sadalen/Blå grotte. Omvisar var Torbjørn Marthinsen.

Venelaget 6603_redigerad-1

Frå omvisinga i Høgåsen gruve, Omvisar Torbjørn Marthinsen i blå kjeledress midt i biletet. Foto Tor Resser ©

Gullbryllaup

I helga høgtida Gerd Torunn og Kjell Vestrheim gullbryllaup. Dei ønskte å by gjestene, familie, vener og kjende frå nær og fjern, ei ekstra oppleving. Naturleg då var det ein tur til Gruo der VfG tok imot med togtur inn i fjellet og omvising rundt i gruvegangane. Turen vart avslutta med kaffi,  te og rundstykke i Heishuset. Omvisarar på vandringa var Wilfred Sætre og Ivar J. Helleland. 54 gjester var med, 49 inn i fjellet  medan fem fekk omvising i smiemuseet og arbeidarbudstaden med Svein J. Koppang som omvisar.

Venelaget 6558_redigerad-1

Wilfred Sætre til venstre var omvisar for den eine gruppa, her i katedralen i Høgåsen.

 

Venelaget 6565_redigerad-1

Ivar J. Helleland til høgre var omvisar for deg andre gruppa, og fortel her ei historie som tydeleg slår godt an hjå gjestene. Båe bileta foto Tor Resser ©

Engelsen Anlegg A/S

39 tilsette frå Engelsen Anlegg A/S vitja Venelaget for Gruo fredag 20. juni. Etter generell informasjon om gruvesamfunnet, var det togtur inn i fjellet og vandring i gangane. Gjesten vart delt i to grupper ved omvisinga. Attende i Heishuset vart det servert betasuppe.

Venelaget 6536_redigerad-1

Den eine gruppa hadde Torbjørn Marthinsen, i blå kjeledress, som omvisar. Her i «domkyrkja».

Venelaget 6538_redigerad-1

Olav Hellesfjord, til høgre, var omvisar for den andre gruppa. På biletet er gruppa på «plata» i Sadalen grube. Båe bileta foto Tor Resser ©

HR Gruppa Kværner Stord

Venelaget 6522_redigerad-1

19 tilsette ved HR Gruppa (personal) ved Kværner Stord vitja Venelaget for Gruo torsdag 19. juni.Det vart gjeve generell informasjon om det tidlegare gruvesamfunnet og gruveanlegget. Etter togtur inn i fjellet og vandring i gangane med Ivar Helleland og Olav Hellesfjord til venstre i biletet, som omvisarar, vart det servert gryterett i Heishuset. Underhaldninga sytte sentralsjef Øystein Olsen og Sentralbande for. Bilete Tor Resser ©

Bømlo Røde Kors Besøkstjenesten

Venelaget 6517_redigerad-1

14 medlemer frå Bømlo Røde Kors Besøkstjenesten vitja Venelaget for Gruo torsdag 19. juni. Dei fekk togtur inn i fjellet og vandring i gangane med Torbjørn Marthinsen, med blå kjeledress til høger. Deretter vart det servert betasuppe i Arbeidarbustaden i Parken. Bilete Tor Resser ©

Lærarar frå Rimbareid skule

Venelaget 6507_redigerad-1

Onsdag 18. juni hadde 20 av lærarkolegiet ved Rimbareid skule i Fitjar valt å ta avslutninga på skuleåret hjå Venelaget for Gruo. Først var det informasjon om gruvesamfunnet i Heishuset, Sidan togtur og vandring i gruvegangane med Ivar Helleland, til høgre i biletet, og Olav Hellesfjord som omvisarar. Bilete Tor Resser ©

Nordbygdo U-skule

Torsdag 12. juni vitja åttandeklassane B og D frå Nordbygdo Ungdomsskule Stordø Kisgruber og Venelaget for Gruo. Dei 39 elevane og tre lærarane sykla heile vegen om Sagvåg til Gruo. I Heishuset fekk dei generell informasjon om gruveanlegget. Elevane tok turen inn i fjellet klassevis, først med tog, deretter til fots inn i Sadalen om «domkyrkja» til plata.

Venelaget 6503

Omvisar Torbjørn Marthinsen i blå kjeledress til venstre, orienterer klasse B om stigort og ventilasjonssystemet i gruo.

 

Venelaget 6504

Else Berit Helle til venstre, fortel klasse D om «domkyrkja». Båe bileta foto Tor Resser ©

Onsdag 11. juni vitja åttandeklassane A og C frå Nordbygdo Ungdosskule Venelaget for Gruo. Elevane hadde sykla frå skulen til Gruo om Sagvåg. Der er sykkelveg det meste av vegen. Til saman 48 elevar og fire lærarar var med. I Heishuset fekk dei generell informasjon om gruveanlegget. Elevane vart delt klassevis før togturen inn i Høgåsen. Der var Olav Hellesfjrod omvisar for klasse A medan Else Berit Helle var omvisar for klasse C.

Venelaget 6495

Klasse A i ein gruvegang der det mellom anna vert orientert om toalettilhøva nede i gruvene. Omvisar Olav Hellesfjord til høgre.

 

Venelaget 6493

Klasse C i «katedralen» i Høgåsen Båe bileta foto Tor Resser ©

 

Venelaget 6487

5. klassetrin ved Tjødnalio skule i Sagvåg vitja Gruo fredag 6. juni. 24 elevar og fire lærarar var med på togtur inn i Høgåsen der det var vandring frå katedralen, bilete,. til starten av stoll Sadalen. Omvisar var Torbjørn Marthinsen med blå kjeledress. Bilete Tor Resser ©

Eksklusiv vitjing

Torsdag 5. juni hadde Venelaget for Gruo eksklusiv vitjing av Margit Engen som markerte 99 års dagen med omvising i Gruo. Utan samanlikning den eldste personen venelaget har hatt på vitjing. Mannen til Margit, Magne Engen, arbeidde i Gruo frå 1933 til -45 som benklastar på såle ni. Så drog han til sjøss. Då ha kom heim skulle han berre ha eit par veker på Stord Verft men vart der i 17 år. Inne i gruvene hadde Margit aldri vore, og hadde ønskje om ein tur. Ho har nærast i «alle år» vore med i Røde Kors, no bad ho med seg seniorar frå Røde Kors som møtest fast i tysdagsklubben i Hagerupshuset, på tur til Gruvene.

– Me plar alltid avslutta  semesteret med ein tur om våren og då høver det som oftast på min fødselsdag, seier Margit Engen som var strålande nøgd med dagen i Gruo.

Etter turen i Sadalen, vart det servert betasuppe, kaffi og stor blautkake i Heishuset.

Venelaget 6457

Margit Engen, i midten på tur i gruvegangen, med eit godt tak i armen til Borgny Fatland. Omvisar på turen var Olav Hellesfjord.

 

Venelaget 6458

Gjesten i «domkyrkja» i Sadalen. Margit Engen nr. to frå venstre saman med Borgny Fatland og Kari Kristiansen

 

Venelaget 6461

Tysdagsklubben samla kring festbordet i Heishuset. Jubilanten til venstre ved enden av bordet. Alle bileta foto Tor Resser ©

 

Venelaget 6437_redigerad-1

Ni tilsette frå Advantec avdeling elektro kontrollsystem, var i Gruo onsdag 28. mai om ettermiddagen. Etter ein kort, lett sein lunch (betasuppe), med informasjon om det tidlegare gruvesamfunnet, gjekk turen med tog inn i fjellet. Der var det vandring i Sadalen og dei var innom «domkyrkja» (biletet). Omvisar var Ivar J. Helleland, til venstre med blå kjeledress. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6423_redigerad-1

Stord vatn og avlaup KF og Stord kommunale eigedom KF la ut på blåtur 23 mai. Første stopp for dei 38 som var med, var Gruo der Venelaget tok dei med på omvising i gruvegangane. For mange vart det ei aha-oppleving. Dei hadde aldri vore inne i fjellet før. Kor turen gjekk vidare var ukjent for venelaget. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6420_redigerad-1

27 born og 26 foresatte frå trin 6 ved Rimbareid skule i Fitjar tok turen til Gruo 22. mai om ettermiddag/kveld. Først fekk dei informasjon om og tur inn i gruvegangane. Deretter var det grilling og hyggjeleg samvær utomhus i det fine sommarveret.. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6409_redigerad-1

12 medlemer frå historiegruppa Leirvik Sveis fekk informasjon om Stordø Kisgruber, den største industriverksemda på Stord fram mot 1960-talet, då gruppa var på omvising 22. mai. Omvisar Ivar J. Helleland, til venstre. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6403_redigerad-1

Trin 5 frå Rommetveit skule, 29 elevar, to lærarar og tre foresette, vitja Venelaget for Gruo 22. mai. På biletet er dei i «katedralen» i Høgåsen. Omvisar Olav Hellesfjord med gul hjelm i framgrunnen. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6395_redigerad-1

24 personar frå Lundin sitt Egvard Grieg-prosjekt på Kværner Stord vitja Venelaget for Gruo 20. mai. Dei fekk togtur inn i fjellet og vandring i Sadalen via «domkyrkja» inn til plata. I Heishuset var det dekka bord og servert gryterett med garnityr frå Vest Catering. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6380_redigerad-1

Grannar på vitjing hjå Venelaget for Gruo. 15. mai . 5. klasse med 18 elevar og tre lærar frå Sagvåg skule ville sjå korleis det var i gruene på Litlabø.Mellom anna var dei i «domkyrkja» i Sadalen der Ivar J. Helleland, til venstre i blå kjeledress, fortalde. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6376_redigerad-1

Hyggjeleg vitjing frå Haugesund i gruo 15 mai. Skår barnehage med 16 born og 5 vaksne skulle «gjera Stord». Først til Venelaget for Gruo der det var togkøyring langt inn i fjellet. Der etter vandring inn til den blå Grotte. Borna fekk diplom som prov på at dei hadde vore der. Sidan gjekk turen til Eventyrvegen i Landåsenområdet med avslutting med grilling i gapahuken. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6360_redigerad-1

Frode Mehammer leigte Heishuset av Venelaget for Gruo og bad inn 52 gjester for å feira 50 års dagen sin. Før festen byrja, var det omvising i gruvegangane. Jubilanten står midt i biletet med blå jakke. Bilete Tor Resser ©.

 

Venelaget 6338_redigerad-1

17 personar i leiinga i Eldfiskprosjektet frå Conocophillips og Kværner Stord var på omvising 8. mai. Til høgre omvisar Olav Hellesfjord. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6302_redigerad-1

12 medlemer frå Sveio Lions Club vitja Venelaget for Gruo 29. april. På biletet er dei i ladestallen til batterilokomotiva som vart nytta inne i gruva, vart lada natta over. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6198_redigerad-1

Sofie Flatebø hadde bede inn 58 gjester til å høgtida 70-års dagen sin i Gruo. 41 av gjestene var med på omvising i fjellet. Jubilanten like til høgre for midten i biletet. Omvisar Olav Hellesfjord til venstre. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6137_redigerad-1

Kommunikasjonssjef ved Kværner Stord Alf Terje Myklebust til høgre, var einaste representant frå industrien som møtte til synfaringa, her i tårnet. I midten Johanne Øvstebø Tvedten frå Sunnhordland Museum. til venstre prosjektleiar for tårnet Øyvind Koppang. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6133_redigerad-1

33 medlemer frå Stord Fitjar Lions Club 4. februar 2014. Omvisar Olav Hellesfjord i blå jakke til høgre. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6118_redigerad-1

12 medlemer frå Norsk Arbeidsmannsforbund 25. januar. Omvisar Ivar J. Helleland til høgre. Bilete Tor Resser ©

 

Venelaget 6109_redigerad-1

19 gjester i 60 års dag til Lars Helge Sørheim, i svart jakke til venstre. Omvisar Ivar J. Hellend til høgre Bilete Tor Resser ©