2018

Måndag 19. mars

Kveldane vert lysare, meir arbeid kan gjerast ute. Mellom anna vert det utvendes arbeidet på Børtveitsmio intensivert for å verta ferdig med den delen. Særleg å verta ferdig med bordkledninga og vassbord. 

Gunnar Almås til venstre og Sven Lindseth i arbeid med bordkledninga på Børtveitsmio.

I området langs Kiselva vert det rydda for krattskog og anna. Arbeidet med å setja opp veggplater i kjøkenet i Heishuset går framover. Det er «heft» og tek si tid der det må lagast opningar for gjennomføringar for vatn, avløp og el-uttak.

Å vita kor dei ulike bygninga sto  då gruva var i produksjon er alltid interessant, området i dag er noko heilt anna enn den gongen. Såleis vart det synfaring til kor laboratoriehuset sto. Svein J. Koppang, Ivar Helleland og Ansgar Vedå var dei som hadde førstehands kjennskap til kor kjemikar Trygve Urdahl heldt til. Han styrte laboratoriet i mane år og var kjent for å vera ein svært dugane mann  og fekk prøver til analyse også frå andre kantar av landet.

Her, der det no er laga skråning opp mot industribygget, var laboratoriet, syner Svein J. Koppan, midt i biletet. Frå venstre Rune Johannessen, Kim Amlien, Thor Hauglid, vidare Ansgar Vedå, Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen.

Inne i stoll Høgåsen, ved det store raset, er det framleis is og saman med avrenning frå fjellet vert det fint fargespel. Alle bileta foto Tor Resser ©

Måndag 5. mars

Kulden siste veka kan merkast også hjå venelaget. Utløpet for rennesteinen gjennom Høgåsenportalen var frôse 0g bekken på utsida var botnfrôsen, ein stad måtte vatnet ta vegen. Lettast var det å renna mot det lågaste punktet inne i stollen etter kvart som rennesteinen vart fyllt med vatn. Dermed vart ingangen mot Sadalen gruve oversvøymd. Voneleg går det mot mildare vèr slik at isen som tettar utløpet i portalen, tiner. Istappar inne i stollane var det heller lite av, og ein god del var alt falle ned. Det tyder på at mildvèret er på veg.

Ivar J. Helleland ser at vatnet har teke andre vegar, innover mot Sadalen gruve når utløpet gjennom Høgåsenportalen er frôse.

I Stigerkontoret vart det vesle kontoret rydda for bøker og utstyr. Utstyret vart nytta i gruvedrifta og vert flytta til Heishuset der det høyrer heime og skal stillast ut. Det vesle kontoret skal nyttast av rekneskapførarane slik at dei kan sysla med sitt ein roleg stad.

– Kva kan dette vera?, undrast Wilfred Sætre og studerer noko av utstyret som er flytta frå Stigerkontoret, samamn med Torbjørn Marthinsen til venstre, Ansgar Vedå og Rune Johannessen til høgre.

På kjøkenet byrja arbeidet med å setja opp veggplatene. Eit pirkete arbeid der dei vassrette linene på platene må gå i hop langs heile veggen. Det vert nok eit langsamlege arbeid, men som det er sagt vel begynt er halvt fullendt.

Rune Marcussen til høgre monterer veggplatene på kjøkenet saman med hjelpar Knut Inge Øien Hovin. Alle bileta foto Tor Resser ©

 

Måndag 26. februar

Dag for årsmøte 2018 med attersyn på 2017. Eir par og tjue medlemer hadde funne vegen til Heishuset for å vera med på årsmøtet. Leiar Torbjørn Marthinsen ønskete velkomen og gav ordet til møteleiar Iva J. Helleland. Han helsa frå to medlemer og tidlegare gruvearbeidarar, August Isvik (94) og Egil Gullaksen (92). Dei hadde ikkje høve til å koma til møtet. Til å føra referat vart valt Svein Jæger Koppang.

Etter biletserien som synte noko av arbeidet dugnadsgjengen hadde utført  siste året, la rekneskapsførar Sigmund Lorentsen fram rekneskapen for laget. Sjølv om året 2017 enda med eit underskot på litt ove 6000 kroner, ha laget ein solid økonomi. Det trengs for vidare arbeid,med ferdiggjering av kjøkenet og arbeidet med å byggja nytt toalettanlegg. Dette var siste rekneskapen Sigmund Lorentsen var førar for, frå no er det duoen Britt Furre og Ingvild Skaret Sortland som tek over.

Sigmund Lorentsen går gjennom rekneskapen til VfG før han takka av som rekneskapsførar.

Ved vala vart Torbjørn Marthinsen attvald som leiar for eitt år. Thor Haugli vart valt til nytt styremedleme for Ivan Slaggerud som hadde bede seg friteken for vidare verv.Vidare i styret sit Åsta Lorentsen  som òg er kasserar, Richard Kvarven og Rune Marcussen.Vara til styret er Knut Inge Øien Hovin eitt år og Ingebjørg Bosvik. Revisor Svein Ottesen slutta og i staden går Ivar Magne Buchvold inn som revisor.

Torbjørn Marthinsen takka dei tre  som går ut av verva sine, Sigmund Lorentsen, Ivan Slaggerud og Svein Ottesen og gav dei kvart sitt tårnglas som takk for innsatsen. Etter årsmøtet var det drøs, kaffi og kringle.

Etter årsmøtet var det kaffi og drøs. Båe bileta foto Tor Resser ©

 

Måndag 19. februar

Essa i Børtveitsmio vart støypt i førre veke. Sven Lindseth likar best å arbeida i ro og fred utan folk «hengjande» over seg. Måndag vart forskalinga riven, ikkje utan «sverdslag» . Med litt triksing og lirking kom all forskalinga ut av kassen. Eit nytt steg i arbeidet med smio er dermed ferdig, om essa ikkje er komplett endå.

Sven Lindseth forskalte og støypte essa, og sto for rivinga av forskalinga.

Utomhus vart det rydda endeleg opp i stolpelageret ved den opphaveleg smia. Alle spor er borte. I kjøkenet er arbeidet med alle typar røyr, elektrisk og vatn, bak vegg ferdig, og veggplatinga kan byrja.

Røyrleggjar Kenneth Juvik er leigt inn på dugnadsbasis med å hjelpa til med røyrarbeidet. Her koplar han til varmtvasstanken. Båe bileta foto Tor Resser ©

I Heishuset vart det rydda og damene sto for golvvasken slik at alt ser rimeleg bra ut til årsmøtet, i eit arbeidsområde.

Minner om årsmøtet førstkomande måndag 26. februar klokka 1800.

Måndag 12. februar

Arbeidet held fram  der det slutta sist måndag. Resten av stolpelageret vart køyrt inn i stoll Høgåsen. På kjøkenet var det full aktivitet med flislegging, røyr- og elektorarbeid. Lokomotivet Blåmann som hamna utanfor skjenegangen torsdag, vart snøgt teken opp på skjenegangen att måndag. I Børtveitsmio arbeider Sven Lindseth med forskalinga, som krev noko tankeverksemd, til essa.

Stolpane er lagra fleire stader i stoll Høgåsen.

Jim Fowler står for den elktriske intallasjonen på kjøkenet.

Lokomotivet Blåmann vart køyrt av sporet i stoll Høgåsen men vart teke opp att på skjenene måndag..

Ved årsskiftet, då rekneskapen for fjoråret vart gjort opp, gav Sigmund Lortentsen seg som forretningasførar for venelaget. Ny(e) forretningsførar(ar) har to av damene våre teke på seg, nemleg Britt Furre og Ingvild Skaret Sortland. Dermed er det damene som har hand om økonomien i venelaget då Åsta Lorentsen i fleire år har vore kasserar.

Økonomidamene i Venelaget for Gruo, frå venstre kasserar Åsta Lorentsen, forretningsførararne Ingvild Skaret Sortland og Britt Furre. Alle bileta foto Tor Resser ©

Måndag 5. februar

I lengre tid har venelaget hatt lagra ein del stolpar ved den gamle smiebygningen. Stolpane skal nyttast til å rehabilitera eit rasoverbygg i stoll Høgåsen. Måndag vart stolpane transportert inn i stollen og lagra fleire stader langs skjenegangen.  Ikkje alle stolpane vart tekne inn, det vart tida for knapp til. Resten vert tekne neste måndag. Stolpane vart rulla opp på ei transportvogn og trekt inn i stollen av Geito.

Somme av stolpane var for store til å transporterast heile og Torbjørn Marthinsen skar dei i to.

Ivar J. Helleland til høgre, Thor Hauglid, Torbjørn Marthinsen og Sven Lindsteh rullar ein stolpe på vogna.

Stolpane vart rulla av vogna inne i stollen. Frå venstre Ivar J. Helleland, Rune Johannessen, Thor Hauglid og Gunnar Almås. Alle bileta foto Tor Resser ©

Av anna arbeid måndag kan nemnast at resten av den kløyvde veden var lagt i sekker og transportert til lager for tørking, bak lokstallen. På kjøkenet held arbeidet fram, måndag med røyrarbeid og elekrtoarbeid.

Minner om årsmøtet måndag 26. februar kl 1800 i Heishuset

Måndag 29. januar

Årsmøtet nærmar seg snøgt. Difor var det dugnad måndag med å få sendt ut giro for betaling av medlemskap og skriven årsmelding. (Den vissuelle årsmeldinga for du sjå på årsmøtet). Arbeidet tok «basardamene» seg av saman med forretningsførar Sigmund Lorentsen. Etter mange år som forretningsførar har han bede om avløysing ved årsmøtet.

Fullt arbeid med å bretta og leggja i konvoluttar betalingsblankett og årsmelding. Frå venstre Sigmund Lorentsen, Ingvild Skaret Sortland, Jorunn Skaret Vedå og Britt Furre.

I regnvêr driv det inn ein god del vatn i opningane øvst i tårnet der kabelhjula står. Særleg i den nedste opninga kjem det inn mykje vatn. Det har lenge vore planar om å tetta opningane på best mogeleg måte. Første steg i den lei tok Torbjørn Marthinsen seg av ved å måla opp og teikna skisse av opninagne. Opningane er tenkt tetta med plastplater som vert skrone til etter mål.

Torbjørn Marthinsen tek mål av opninga for det øvste hjulet i tårnet. Båe bileta foto Tor Resser ©

Då dei nye småruta vindaugsrutene vart sette inn i sjakttårnet, vart dei storruta vindaugsrutene tekene ut og lagra i tårnet på ulike avsatsar. Måndag vart dei borne ned og ut for vidare transport til destruksjon. Arbeidet i kjøkenet held fram og i Børtveitsmio er arbeidet med essa så smått byrja.

Måndag 22. januar

Snø ute, arbeid inne. Måndag for ei veke sidan vart det drive arbeid i den store hallen i Høgåsen. Sluttarbeid i dag då Rune Johannessen og Thor Hauglid spikra netting på gangbrua opp til plattingen. Dermed skule brua vera sklisikker.

Gangbrua er sklisikker med netting

I Heishuset går arbeidet for fullt med innreiing av kjøkenet. Torbjørn Marthinsen, Knut Inge Øien Hovin og Rune Marcussen monterte stendarar for veggplatene.

Torbjørn Marthinsen nytta skruer til å festa spikerslag. Båe bileta foto Tor Resser ©

I tillegg til dette vart det utført mindre forefallande arbeid.

Minner om årsmøtet måndag 26. februar klokka 1800 i Heishuset

Måndag 15. januar

Mykje godt arbeid vart gjort i dag. I den store hallen i Høgåsen vart det lagt ny gangbru opp til plattingen. Den gamle var utsliten og gjekk meir eller mindre i oppløysing. No er det lagt finèrplater. Det same er gjort på den vesle plattingen der brurevigslane vert gjort.

Torbjørn Marthinsen nærast og Rune Johannessen passar til platene på den vesle plattinga. Ivar J. Helleleand står klar til å skrua platene fast.

Ny gangbru opp til plattinga. På brua vert lagt netting for å gjera platene sklisikre.

I smio heldt Wilfred Sætre på med å tilpassa kassa kring luftvifta til essa. Etter demonteringa av smio og oppattsetjinga må det nokre justeringar til for å få det heile til å høva i hop.

Wilfred Sætre tilpassar eine veggen i kassa kring luftvifta.

I kjøkenet dreiv Rune Marcussen med snikkararbeid, før han la resten av flisene på golvet.

Kjøkengolvet er ferdig flisa. Alle bileta fotot Tor Resser ©

Minner om årsmøtet måndag 26. februar.
Til orientering vert basaren i år sundag 21 oktober. Har du vinst(ar), gje melding til «basardamene» Jorunn, Ingvild eller Britt.

Tysdag 9. januar

I lang tid, i mange år, har fukt trengt inn i kjøkenet. Når kjøkenet no vert renovert måtte noko gjerast. Tysdag tok Thor Hauglid, Ivar J. Helleland og Torbjørn Marthinsen tak i problematikken. På baksida av Heishuset er det svært mykje vatn som kjem ned langs fjellsida. Difor måtte det grøftast langs veggen for å leia vatnet bort.  Arbeidet vart noko lettare enn tenkt, då det var betongplate lågare enn golvet på innsida. Dermed vart det enklare å få bort massane. 

Torbjørn Marthinsen ved veggen og Thor Hauglid reinskar grøft for vatnet bak Heishuset. Ivar J. Helleland var ikkje til stades då biletet vart teke. Foto Tor Resser ©

Måndag 8. januar

Då er me i gang att. Rune M hadde ei god økt med å leggja fliser på kjøkengolvet. Ei økt til og flisene er lagt. Då er det «berre» fuging att. Vidare vert det arbeidd med planlegging av innreiinga i Børtveitsmio. Der skal støypast esse og montera vifta som gjev luft til essa. På dagtid vart det arbeidd med å leggja kløyvt ved i sekker. Det er framleis ein del att.

Sven Lindseth til venstre og Wilfred Sætre diskuterer korleis vifta til essa skal monterast. Foto Tor Resser ©