2019

Måndag 18. mars

Langs vegen til Sjakttårnet vart det drive høgdejustering på rekkverket for å få meir rette høgder på bøylen i høve til kvar andre. I parken vart eit tre som hadde vakse vilt i «hytt og ver» i mange år klypt. Kva type tre det er tale om er litt uvisst.

Sven Lindseth nærast og Rune Johannessen driv høgdejustering av rekkverket langs vegen til Sjakttårnet.

Torbjørn Marthinsen klypper og tynnar eit tre i parken.

Wilfred Sætre og Knut Inge Øien Hovin panelte ei langside og ei kortside på den andre togvogna.

VfG har i lengre tid drøfta nytt toalettanlegg, Brakka som er toalett i dag er meir enn mogen får å verta pensjonert. No er arbeidet så smått byrja med å byggja nytt. Måndag vart tilkomstrampen til toalettbrakka fjerna. Neste steg vert å flytta brakka med å snu ho 90 grader og setja ho opp  frå hjørnet av Heishuset mot inngangstrappa. Men først må det setjast opp nye fundament til å setja brakka på. Det arbeidet byrjar måndag slik at brakka vert flytta snarast mogeleg og vera ferdig til bruk seinast innan 1. mai.

Rune Marcussen losnar rampen frå brakka.

Rampen vert flytta med truck’en. Brakka vert snudd 90 grader og plassert langs Heishuset frå hjørnet til venstre i biletet mot inngangstrappa. Alle bileta foto Tor Resser ©

Det nye toalettanlegget vert bygt der brakka sto, men trekt lenger bak slik at det vert mindre synleg. Planen er at venelaget skal gjera brorparten av arbeidet.

Måndag 11. mars

Etter at arbeidet med oppgradering av underbygga i Høgåsen gruve er ferdig, er neste steg i gruva å leggja spor inn mot raset. Det kan dreia seg om kring 50 meter. Måndag vart restane av eit gamalt spor fjerna, gangen ligg open for svilleleging. Det er så langt ikkje avgjort kva tid det vert.

Torbjørn Marthinsen i bakgrunnen og Thor Hauglid losnar ein del av den gamle skjenegangen i Høgåsen. Bak Marthinsen skjenegangen så langt han er komen til no.

Ivar J. Helleand slår laus ein spiker (dog) som endå held skjena til svilla. I midten Torbjørn Marthinsen, med spettet Thor Hauglid.

Når sporet er ferdig inn mot raset syslar VfG med ein kombinert tog/fottur i gruvegangane. Tog til endes av sporet og vidare fottur ut at på «baksida» av gruvegangen til den store hallen i Høgåsen. Der vil deltakarane mellom anna koma framom nokre svære steinmurar, bygde truleg ein gong på 1930-talet.

Iva Helleland med nokre av dei store steinmurane. Det er dimensjonar på steinen som er nytta. Alle bileta foto Tor Resser ©

I lokstallen arbeidde Wilfred Sætre vidare med oppgradering av andre vogna.  Ansgar Vedå heldt fram å mala den blå vogna. I Heishuset sette Rune Marcussen og Knut Inge Øien Hovin opp hylle som damene skal nytta til lager. Så lenge det var dagslys heldt Sven Lindseth, Rune Johannessen og Gunnar Almås  fram arbeidet med gjerde langs vegen til Sjakttårnet.

Måndag 4. mars

Årsmøtet vart avvikla på vanleg vis med årsmelding (visuell på storskjerm ), årsrekneskap ved kasserar Åsta Lorentsen. Rekneskapen synte eit overskot på 84.401 kroner. Årsaka til det gode overskotet er gode inntekter frå open dag 1. mai og basaren i oktober.  Leiar Torbjørn Marthinsen ønskte dei 20 frammøtta velkomne og Ivar J. Helleland vart valt til møteleiar, Svein Jæger Koppang til skrivar. Ved vala vart sitjande leiar valt for eitt år til. Leiar skal veljast kvart år. Styremedlem Rune Marcussen vart attvald, det same var varamedlemene Britt Furre og Knut Inge Øien Hovin.  Åsta Lorentsen og Thor Hauglid sto ikkje på val i år. Rekneskapsførarane Ingvild Skaret Sortland og Britt Furre held fram.

20 medlemer av VfG møtte fram på årsmøtet. Dei fleste frå dugnadsgjengen.

Kasserar Åsta Lorentsen la fram rekneskapen, synt på storskjerm. Båe bileta foto Tor Resser ©

For første gong  gav venelaget ut sin eigen eldsjelpris. Prisen gjekk i år til Tor Resser for arbeidet han har lagt ned med å dokumentera i bilete og video arbeidet VfG driv.

Ole Johnny Almås stadfesta måndag at det vert visekveld i Heishuset sundag 28. april. Han har fått den svenske trubaduren Jack Vreeswijk til Stord og Gruven.  Konserten vert på ettermiddagstid.

 

Måndag 25. februar

Litt av kvart å hengja fingaren i måndag. Like innanfor portalen til Høgåsen gruve vart det lagt på noko meir grus der det samla seg vatn når det regnar.

Meir grus i gruvegangen der det samla seg vatn. Torbjørn Marthinsen svingar spaden med grus medan Rune Johannessen, i bakgrunnen, grev fram grus i vogna.

Lenger inne i same gruvegang vart sikringa av underbygget ferdigstilt. To støttestolpar vart sette opp under langdragaren på eine sida. Stolpane vart sikra både i topp og botn med dogs (spesialspiker som vert nytta til å festa skjena til svilla).

Torbjørn Marthinsen bore hòl for dogsen.

Rune Johannessen kliner til dogsen. Tungt å slå «i motbakke».

I lokstallen byrja arbeidet med å byggja om den andre (raude) personvogna. I første omgang vart gitter fjerna før arbeidet med å setja opp spikerslag kunne ta til. På vogna som er ferdig bygt om, byrja arbeidet med å mala panelet.

Fredrik Bjørnberg losnar gitteret på vogna for å ta det bort.

Ansgar Vedå er så smått byrja å mala vogna som er ferdig. Alle bileta foto Tor Resser ©

Heishuset vart rydda og golvet vaska klart for årsmøtet komande måndag. Skrivne medlemer har fått årsmelding tilsendt, møt opp.

Måndag 18. februar

Arbeidet med å sikra underbygget i Høgåsen gruve held fram. Måndag vart den andre langdragaren heist opp og sikra med tre gjennomgåande boltar. I tillegg vart ein av tre støttestolpar sett opp. Dei to andre vert sette opp komande måndag.

Torbjørn Marthinsen borer hol for festebolt. Ivar J. Helleland og Rune Johannessen følgjer med.

Ivar J. Helleland festar stoppskive og entrar mutter på bolten medan Thor Hauglid, med ryggen til, held bolten fast. Til venstre Torbjørn Marthinsen.

Støttestolpen vert sett under langdragaren. Rune Johannessen til venstre og Ivar J. Helleland.

Rune Johannessen kuttar bolten. Alle bileta foto Tor Resser ©

Wilfred Sætre og Knut Inge Øien Hovin vart så godt som ferdig med ombygginga av den første av dei tre togvognene. Malararbeidet, vogna vert blå, vert gjort litt etter kvart.

Måndag 11. februar

Arbeidet med rehabiliteringa av togvognene held fram. Sidene har fått panel, måndag vart taket lagt. Att står paneling over opningane i kvar ende av vogna. Til slutt vert taket tekt. Når dette arbeidet er ferdig, skal vogna malast.

Wilfred Sætre skjer til panel som skal setjast mellom taket og opninga på kortsida av vogna.

Knut Inge Øien Hovin prøvesit vogna og syner det er mykje betre plass når taket er heva. Inngangen er òg betre.

I Høgåsen gruve vart det sett opp tre stolpar under dragaren, ein i kvar ende og ein på midten, som vart montertpå underbygget  førre måndag. Neste steg vert å få opp langsgåande dragar på motsett side av underbygget.

Tre stolpar er sett opp under den langsgåande dragaren som vart montert førre måndag. Alle bileta foto Tor Resser ©

Tysdag 5. februar

Tysdag kom seniorrådgjevar Astrid Dale frå Mattilsynet for å sjå på og godkjenna det «nye» kjøkenet i Heishuset. Ho vart motteken av leiar i Venelaget for Gruo, Torbjørn Marthinsen.  -Stor endring sidan sist eg var her, det er jo mange år sidan. Flis på golvet òg, sa Dale då ho vart vist inn. Særlege merknader hadde ho ikkje og godkjende kjøkenet til sin bruk. Ho sender skriftleg rapport til VfG etter synfaringa.

Seniorrådgjevar Astrid Dale frå Mattilsynet på synfaring i kjøkenet saman med leiar av VfG Torbjørn Marthinsen. Foto Tor Resser ©

Vil du sjå fleire bilete frå «det nye kjøkenet» vert dei å sjå i den visuelle årsmeldinga på årsmøtet 4. mars

Måndag 4. februar

Måndag var det full fart i gruvegangen i Høgåsen med å rehabilitera underbygget. Den første langdragaren på kring 5 meter vart heist opp og sikra mellombels. Stolpen vart heist opp med talje i kvar ende. Gjennomgåande hòl vart bora og bolt festa.

Rune Maecussen heiser opp eine enden av stolpen, Sven Lindseth til høgre.

Rune Marcussen og Rune Johannessen sikrar stolpen.

Rune Marcussen borer hòl gjennom stolpen og dragaren over.

Bolten er festa på oversida og Ivar J. Helleland snurrar mutter på bolten på undersida for å festa stolpen. Alle bileta foto Tor Resser ©

I lokstallen held arbeidet fram med å panela togvognene. I Stigerkontoret var det full fart med å klargjera årsmelding og giro for innbetaling av medlemspengar før dei vert sendt ut til skrivne medlemer. Årsmøtet vert 4. mars klokka 1800 i Heishuset.

Måndag 28. januar

Så kom snøen til Gruo òg. Kring 40 cm på flat mark, for så vidt ikkje all verda, men likevel, det gav ei ekstra utfordring for VfG måndag. Planen var å halda fram arbeidet i Høgåsen med underbygget. Men uheldig vis hadde ei hjelpande hand brøytt plassen framom Heishuset og palsert ein del av snøen ove skjenegangen. Dermed måtte rå handemakt til for å fjerna snøen slik at loket med arbeidsvogna kune ta turen inn i gruvegangen. Arbeidet tok si tid, då sporet endeleg var rydda, vart det ikkje tid å få gjort noko av arbeidet i gruvegangen.

Rune Marcussen med ryggen til og Thor Hauglid lempar snø ut av sporet.

Knut Inge Øien Hovin reinskar sporet for snø så loket ikkje skal spinna. Til høgre Torbjørn Marthinsen, til venstre Rune Marcussen, bakerst Ivar J. Helleland

Ivar J. Helleland skuvar på Geito opp den vesle stigninga til planovergangen. Lokførar Torbjørn Marthinsen

Sporet er rydda like til portalen i Høgåsen. Geito og Blåman vart kopla til tandemkøyring på det tunge føret. Alle bileta foto Tor Resser ©

Visekveld i Heishuset?

Det kan gå mot visekveld i Heishuset i Gruo. Ole Johnny Almås, som drog i gong Fest i Vest i Sagvåg, var måndag hjå Venelaget for Gruo og fortalde om tankar og idèar han har om å nytta Heishuset som konsertarena. Han tykkjer huset er spanande og eksotisk til denne typen bruk. Han syslar med planar om å få den svenske trubaduren Jack Vreeswijk, son til den legandirske visesongaren Cornelis Vreeswijk,  til Gruo 28. april. Saka er førebels på eit høgst førebuande stadium, men me skal koma  attende til saka når det er «meir kjøt på beinet».

Måndag 21. januar

Wilfred Sætre held fram med å panela togvognene. Sidene på den blå vart ferdig måndag. Arbeidet med å rehabilitera underbygget i Høgåsen gruvegang byrja så smått. Vinteren seinka arbeidet noko, då låsen til reiskapsbua var fròsen og måtte tinast. Inne i gruvegangen vart det grove ei lita veit frå kring midten av gangen ut til rennesteinen. Dragaren som var falle ned vart fjerna.

Ivar J. Helleland tiner låsen til reiskapsbua med varmepistol.

Ivar J. Helleland til venstre og Thor Hauglid grev veit ut til rennesteinen til høgre. I bakgrunnen Rune Johannessen. Båe bileta foto Tor Resser ©

I Heishuset avslutta Rune Marcussen og Knut Inge Øien Hovin abeidet med varmeomnane, mellom anna med å plukka ned stillaset.

Måndag 14. januar

Skjenegangen i Høgåsen gruvegang stoggar i dag ved eit underbygg. Årsaka til at skjenegange til no ikkje er lagt lenger, er at underbygget er så dårleg at det ikkje er forsvarleg å gå vidare med skjenegangen. Ei tid har det vore vurdert å rehabilitera underbygget og arbeidet tek til innan kort tid. Måndag var det synfaring til underbygget for å vurdera kva som skal gjerast. Underbygget er kring 5 meter langt. Først må det drenerast noko vatn. I gruvegangen ha VfG lagra stolpar som skal brukast til arbeidet.

Torbjørn Marthinsen ser kor dårlege stendarane som held dragaren, er. Det er særleg stendarane som må nye. I framgrunnen ein dragar som er falle ned då stendaren svikta.

I framgrunnen held Ivar J. Helleland målebandet medan Torbjørn Marthinsen til høgre les av kor mange meter underbygget er. Båe bileta foto Tor Resser ©

Elles måndag held Thor Hauglid fram med vedarbeidet, Wilfred Sætre panelte togvogna, ei langside og ei kortside er ferdig panelt. I Heishuset held Rune Marcussen og Knut Inge Øien Hovin fram sluttarbeide med å senka varmeomnane.

Måndag 7. januar

Godt nytt år til alle. Då e’da på’an igjen. Det vart full fart frå første stund. Arbeidet med å byggja om personvognene for toget er byrja. Då det på dei «nye» vognene vert flatt tak og høgare på sidene enn dei «gamle»,  vart det teke ei prøvekøyring inn i gruvegangen då det var mistanke om at det kunne verta trongt inn mot fjellet på venstre side. Det synte seg at eit stykke inne i gruvegangen, litt innanfor Høgåsen stasjon, vart det stogg. Opphenget som held det gamle luftrøyret kom i konflikt med taket. Ikkje så mykje, berre kring 5 cm. Dermed vert det litt endring i takrpofilen på vognenen. Fleire oppheng vidare innover var òg for nær skjenegangen. 

Torbjørn Marthinsen måler kor mykje av opphenget til det gamle luftrøyret kjem inn på det nye taket på vogna.

Wilfred Sætre byrja å panela eine sida på vogna.

I Heishuset vert dei åtte varmeomnane senka for å få utnytta varmen på ein betre måte. Det har synt seg at omnane ha hengt for høgt i rommet til å vera effektive.

Rune Marcussen til venstre og Knut Inge Øien Hovin monterer den siste av varmeomnane etter at wiren dei heng i, er senka til 3 meter ove golvet. Alle bileta foto Tor Resser ©

Thor Hauglid held fram med å kløyva ved.